Procedury urzędowe

Skargi w sprawie naruszenia praw pasażerów podróżujących drogą morską

 • Tytuł procedury
  Skargi w sprawie naruszenia praw pasażerów podróżujących drogą morską
 • Wymagane dokumenty

  Pierwszym etapem jest skarga do przewoźnika. Pasażer może ją wnieść w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym wykonana została usługa lub w którym powinna była ona zostać wykonana.

  W przypadku, gdy pasażer nie jest zadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi przez przewoźnika lub operatora terminalu, lub nie uzyska on odpowiedzi na taką skargę, może wnieść skargę do dyrektora urzędu morskiego.

  Do skargi wnoszonej do dyrektora urzędu morskiego pasażer dołącza:

  1. kopię skargi skierowanej do przewoźnika lub operatora terminalu, w rozumieniu rozporządzenia nr 1177/2010 UE
  2. kopię odpowiedzi na skargę, o której mowa w pkt 1 albo oświadczenie, że odpowiedź nie została udzielona w terminie określonym w art. 24 ust. 2 rozporządzenia 1177/2010 UE
  3. kopię biletu lub potwierdzonej rezerwacji na daną trasę.

  Pasażer może skorzystać z formularza skargi dostępnego w plikach do pobrania.

 • Opłaty administracyjne

  Brak

 • Opłata skarbowa

  Brak

 • Termin i sposób załatwienia

  Do rozpatrywania skarg pasażerów przez dyrektora urzędu morskiego stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego. Dyrektor urzędu morskiego powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki (tak szybko, jak to tylko możliwe), nie później jednak niż w ciągu miesiąca.  Po rozpatrzeniu skargi skarżący otrzymuje zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Inspektorat Państwa Bandery

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Skargę można złożyć osobiście w biurze podawczym czynnym od poniedziałku do piątku od godziny 8.30 do godziny 14.00 (stanowisko E), za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.

  Karolina Zalach – biuro podawcze
  tel. 58 355 33 26, 58 355 33 11
  e-mail: karolina.zalach@umgdy.gov.pl, fsc@umgdy.gov.pl

 • Tryb odwoławczy

  Brak

 • Podstawa prawna
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004
  2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących droga morską i drogą wodną śródlądową (Dz. U. z 2013 r., poz. 1014)
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz.256)
  4. Rozporządzenie ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 2013 r. w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących droga morską (Dz. U. z 2013 r., poz. 1073, ze zmianami)
 • Inne informacje

  Szczegółowe informacje dotyczące praw pasażerów statków w Unii Europejskiej można znaleźć na następującej stronie internetowej: Prawa pasażerów statków

  Dokumenty dotyczące tej tematyki znajdują się również w serwisie Komisji Europejskiej:

  Prawa pasażerów w serwisie komisji Europejskiej

  Lista organów państw członkowskich zajmujących się prawami pasażerów znajduje się pod tym linkiem:

  Lista organów państw członkowskich

  Dane Administratora danych oraz Inspektora Ochrony Danych

  Administratorem Państwa danych osobowych będzie Dyrektor Urzędu Morskiego z siedzibą w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia.

  Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować poprzez e-mail na adres: iod@umgdy.gov.pl lub listownie na adres Administratora  z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

  Do IOD w Urzędzie należy kierować wyłącznie sprawy przetwarzania Państwa danych przez Administratora, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

  Cel przetwarzania

  • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit.c RODO[1]) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) na podstawie: ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego.

   Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Dyrektor Państwa wniosek przekazał.

  Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń[2] oraz podmioty, z którymi Dyrektor zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

  Okres przechowywania danych

  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w przepisach.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  – prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawi do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepis prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

  – prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  – prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ww. ustawodawstwem jest obligatoryjne, brak podania danych uniemożliwi załatwienie Pani/Pana sprawy

  [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str.2) – nazywanego dalej RODO

  [2] Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 180)

Pliki do pobrania

 • 1. Sprawozdanie 2012 - 2014

  • Plik pdf
  • 595.53 Kb
 • 2. Sprawozdanie 2015 - 2016

  • Plik pdf
  • 1.01 Mb
 • 3. Sprawozdanie 2017 - 2018

  • Plik pdf
  • 1.80 Mb
 • 4. Sprawozdanie 2019 - 2020

  • Plik doc
  • 52.00 Kb
 • 5. Zawiadomienie KE prawa pasażerów

  • Plik pdf
  • 553.59 Kb
 • 6. Formularz skargi pasażerów

  • Plik docx
  • 17.56 Kb
 • Autor wpisu
  Paulina Pieprzowska
 • Data utworzenia wpisu
  19 maja 2017
 • Zmodyfikowany
  7 kwietnia 2023 przez Mariusz Hanuszewicz