Procedury urzędowe

Skargi w sprawie naruszenia praw pasażerów podróżujących drogą morską

 • Tytuł procedury
  Skargi w sprawie naruszenia praw pasażerów podróżujących drogą morską
 • Wymagane dokumenty

  W przypadku, gdy pasażer nie jest zadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi przez przewoźnika lub operatora terminalu, lub nie uzyska on odpowiedzi na taką skargę, może wnieść skargę do dyrektora urzędu morskiego.

  Do skargi wnoszonej do dyrektora urzędu morskiego pasażer dołącza:

  1. kopię skargi skierowanej do przewoźnika lub operatora terminalu, w rozumieniu rozporządzenia nr 1177/2010 UE
  2. kopię odpowiedzi na skargę, o której mowa w pkt 1 albo oświadczenie, że odpowiedź nie została udzielona w terminie określonym w art. 24 ust. 2 rozporządzenia 1177/2010 UE
  3. kopię biletu lub potwierdzonej rezerwacji na daną trasę.
 • Opłaty administracyjne

  Brak

 • Opłata skarbowa

  Brak

 • Termin i sposób załatwienia

  W trybie art. 237 k.p.a.

  Do rozpatrywania skarg pasażerów przez Dyrektora Urzędu Morskiego stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Inspektorat Państwa Bandery

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Karolina Zalach – biuro podawcze
  tel. 58 355 33 26
  e-mail: karolina.zalach@umgdy.gov.pl

 • Tryb odwoławczy

  Brak

 • Podstawa prawna
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004
  2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących droga morską i drogą wodną śródlądową (Dz. U. z 2013 r., poz. 1014)
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz.256)
  4. Rozporządzenie ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 2013 r. w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących droga morską (Dz. U. z 2013 r., poz. 1073, ze zmianami)

Pliki do pobrania

 • 1. Sprawozdanie 2012 - 2014

  • Plik pdf
  • 595.53 Kb
 • 2. Sprawozdanie 2015 - 2016

  • Plik pdf
  • 1.01 Mb
 • 3. Sprawozdanie 2017 - 2018

  • Plik pdf
  • 1.80 Mb
 • 4. Sprawozdanie 2019 - 2020

  • Plik doc
  • 52.00 Kb
 • 5. Zawiadomienie KE prawa pasażerów

  • Plik pdf
  • 553.59 Kb