Fundusze europejskie

Rozbudowa Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy

 • 10 lutego 2015
 • Karolina Dołhy

Numer i nazwa osi priorytetowej 3. Środki służące wspólnemu interesowi.

Środek 3.3: Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach

Cel projektu

Projekt wpisuje się w 1 cel ogólny Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" w „poprawę konkurencyjności i zrównoważenia podstawowego sektora rybackiego” oraz w 3 cel szczegółowy – poprawę infrastruktury w portach, przystaniach i miejscach wyładunku.

Operacja wpisuje się również w cele 1 i 2 zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w § 20 tj:

 • poprawę bezpieczeństwa i warunków postoju lub obsługi statków rybackich,
 • poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach.

Cel bezpośredni realizacji operacji:

 • zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z przystani oraz poprawa warunków bezpiecznej obsługi jednostek łodziowych i zacumowanych statków,
 • poprawa warunków bezpieczeństwa, warunków postoju, warunków w miejscach wyładunku lub obsługi statków rybackich.

Opis projektu

Projekt polega na rozbudowie morskiej przystani rybackiej zlokalizowanej w Kuźnicy, u brzegów Półwyspu Helskiego od strony Zatoki Puckiej.

W ramach projektu zaplanowano wykonanie następujących prac:

 • budowa falochronu południowego długości ca 174m;
 • budowa falochronu wschodniego długości ca 110m;
 • budowa umocnionego brzegu skarpowego poszerzającego istniejący brzeg o ca 15m i długości ca 154m.

Prace budowlano-modernizacyjne przystani rybackiej w Kuźnicy prowadzono na akwenie o powierzchni około 3,5 ha. Dwa falochrony - południowy i wschodni - wprowadzono w głąb Zatoki Puckiej, obramowując tor wodny. Prace czerpalne prowadzono na dnie przystani, dostarczając materiał do zalądowienia zaplecza nabrzeża eksploatacyjnego.

W stosunku do poprzedniej przystani, w wyniku realizacji przedsięwzięcia powstała morska przystań rybacka do obsługi łodzi i kutrów rybackich. W wyniku realizacji rozbudowy przystani w Kuźnicy utworzony został basen portowy wyłączający z Zatoki Puckiej około 3,5 ha powierzchni.

Basen portu wyznaczony przez dwa nowe falochrony – południowy i wschodni – posiada jedno połączenie z Zatoką Pucką – istniejący tor wodny. Prześwit pomiędzy główkami falochronów południowego i wschodniego wyniosi ok. 40m (na szerokość toru wodnego).

Zaprojektowane zaplecze sanitarne przystani minimalizuje oddziaływanie przystani i jednostek pływających na środowisko. Zaprojektowany budynek Bosmanatu stał się miejscem pracy bosmana portu, jak również będzie posiada niezbędne zaplecze sanitarne dla rybaków pracujących w porcie.

Ponadto przewidziano remont nabrzeża postojowo – wyładunkowego, montaż na stalowym maszcie wys. min 5,0m powyżej średniego stanu wody dodatkowego oznakowania nawigacyjnego oraz wykonanie instalacji – sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej (oświetlenie i zasilanie urządzeń).

W ramach projektu przewidziano również:

 • wykonanie przy bosmanacie pochylni dla niepełnosprawnych, przystosowującej obiekt pod względem technicznym dla osób niepełnosprawnych,
 • wykonanie żurawika ułatwiąjącego obsługę jednostek przez rybaków, przede wszystkim w zakresie naprawczym i przeładunkowym,
 • wykonanie monitoringu zapewniającego ochronę mienia oraz poprawiające bezpieczeństwo w przystani,
 • podczyszczenie toru, konieczne dla przywrócenie parametrów eksploatacyjnych na torze wodnym, zapewniające bezpieczne korzystanie z nowowybudowanej przystani przez jednostki rybackie,
 • pogłębienie i poszerzenie toru wodnego, służące poprawie parametrów eksploatacyjnych toru, w szczególności poprawie bezpieczeństwa oraz dłuższemu utrzymaniu i zachowaniu na podejściu do przystani po wykonanych robotach.

Rozbudowa przystani ma na celu zaspokojenie potrzeb rezydujących w porcie rybaków. Prace budowlane prowadzono głównie z jednostek pływających (pogrążenie ścianek i pali), zasypy wykonywano z zastosowaniem gruntu pochodzącego z robót czerpalnych.

Data zakończenia operacji: maj 2015 r.

Podpisanie porozumienia

W dniu 12 lipca 2010 r. w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni zawarte zostało Porozumienie nr 00009-61722-OR1100005/09 w sprawie przyznania środków UE na realizację operacji pt. Rozbudowa Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy.
Ze strony Urzędu Morskiego w Gdyni porozumienie zostało podpisane przez Panią Annę Stelmaszyk-Świerczyńska Z-cę Dyrektora ds Technicznych oraz Panią Janinę Weredę Z-cę Głównego Księgowego, natomiast ze strony ARiMR, na podstawie upoważnienia Prezesa Agencji, porozumienie podpisał Pan Waldemar Mik Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego.

Całkowita wartość projektu wynosi 26 277 236,00 zł. Współfinansowanie z UE w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego wynosi 19 500 405,00 zł

Umowy z Wykonawcami

W dniu 23 grudnia 2010 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umów pomiędzy Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni - Panem Andrzejem Królikowskim a:

 1. Wykonawcą robót budowlanych wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia - Hydrobudowa Gdańsk S.A / Energopol Szczecin S.A., reprezentowanym przez Pana Wojciecha M. Czajko - Prezesa Zarządu Hydrobudowa S.A. Termin wykonania robót: 18 m-cy. Całkowity koszt (z VAT 22%): 21 928 947,47 zł. Aneks nr 1 do ww. Umowy ustalił Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową brutto: 22 079 226,47 zł, w tym: kwotę wynagrodzenia brutto 3 594 909,43 zł, w tym kwota podatku VAT wg stawki 22% za okres do 31 grudnia 2010 roku, kwotę wynagrodzenia brutto 18 484 317,04 zł, w tym kwota podatku VAT wg stawki 23% za okres od 1 stycznia 2011 roku.
 2. Inżynierem Kontraktu - „PROJMORS” Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. reprezentowanym przez Pana Jerzego Warszyckiego - Prezesa Zarządu PROJMORS Sp. z o.o. Termin wykonania usługi: 20 m-cy. Całkowity koszt (z VAT 22%): 646 356,00 zł. Aneks nr 1 do ww. Umowy ustalił kwotę wynagrodzenia brutto 651 654 zł, w tym kwota podatku VAT wg stawki 23%.

W uroczystym podpisaniu umów uczestniczyli przedstawiciele rybaków i miejscowej społeczności. W uroczystości udział wzięli: Pan Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani Anna Wypych-Namiotko Podsekretarz Stanu - Ministerstwo Infrastruktury, Pan Tyberiusz Narkowicz - Burmistrz Miasta Jastarni, Pan Wojciech Dettlaff – Starosta Pucki, Pani Stanisława Bujanowicz - Dyrektor Pomorskiego Oddziału ARiMR, Pani Anna Stelmaszyk-Świerczyńska - Z-ca Dyrektora ds Technicznych Urzędu Morskiego w Gdyni, Pan Andrzej Kajut – Główny Księgowy Urzędu Morskiego w Gdyni, pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni oraz media.

Podpisanie umowy
zdjęcie do umowy

Dnia 10 grudnia 2012 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zawarł z Przedsiębiorstwem Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, umowę o wykonanie roboty budowlanej polegającej na wykonaniu robót podczyszczeniowych na torze wodnym podejściowym w Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające ze złożonej oferty wynosiło 839 360,25 zł brutto, w tym podatek w stawce 23%.

Dnia 3 stycznia 2013 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zawarł z Panem Arkadiuszem Fortuną, prowadzącym działalność pod nazwą AM-FOR z siedzibą we Włocławku, umowę o wykonanie roboty budowlanej polegającej na posadowieniu żurawia słupowego w Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające ze złożonej oferty wynosi 123 421, 41 zł brutto, w tym podatek w stawce 23%.

Dnia 20 marca 2015 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zawarł z Przedsiębiorstwem Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku umowę o wykonanie roboty budowlanej polegającej na przebudowie toru podejściowego do Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy z robotami podczyszczeniowymi. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające ze złożonej oferty wynosiło 559 055,45 zł brutto, w tym podatek VAT w stawce 23%. Faktyczne rozliczenie nastąpiło na podstawie dokumentacji powykonawczej w oparciu o rzeczywistą ilość wykonanych robót i wyniosło 619 818,27 zł brutto.
Odbiór końcowy robót odbył się 14 kwietnia 2015 r. Komisja określiła wykonane roboty jakościowo jako dobre, roboty uznano za odebrane.

Roboty budowlane

Kwiecień 2011

roboty na wykopie
roboty na wykopie
roboty na wykopie
roboty na wykopie

Czerwiec 2011

roboty na wykopie
roboty na wykopie
roboty na wykopie
roboty na wykopie

Sierpień 2011

roboty na wykopie
roboty na wykopie
drogana wykopie
roboty na wykopie

Wrzesień 2011

roboty na wykopie
roboty na wykopie
widok na port
prace w porcie

Październik 2011

prace w porcie
widok portu
widok portu prace
widok portu prace

Listopad 2011

widok portu prace
widok portu prace
prace budowa budynku
prace budowa budynku
prace budowa budynku
prace budowlane w porcie

Grudzień 2011

prace budowlane w porcie
bodowa budynku w porcie
prace budowlane w porcie
prace budowlane w porcie

Styczeń 2012

prace budowlane w porcie
prace budowlane w porcie
prace budowlane w porcie
prace budowlane w porcie falochron

Luty 2012

prace budowlane w porcie
prace budowlane w porcie
prace budowlane w porcie
prace budowlane w porcie

Marzec 2012

prace budowlane w porcie betonowanie
budowa budynku w porcie
prace budowlane w porcie falochron
prace budowlane w porcie dźwig

Kwiecień 2012

prace budowlane w porcie
prace budowlane w porcie
widok z lotu ptaka na prace budowlane w porcie
prace budowlane w porcie

Maj 2012

prace budowlane w porcie
prace budowlane w porcie falochron
prace budowlane w porcie
prace budowlane w porcie

Lipiec 2012

falochron w porcie
falochron w porcie
falochron w porcie budowa
nabrzeże portowe

Sierpień 2012

falochron w porcie prace
falochron w porcie prace

Dnia 12 października 2012 roku odbył się odbiór końcowy roboty budowlanej polegającej na Rozbudowie Morskiej Przystani Rybackiej wykonanej przez Konsorcjum Hydrobudowa Gdańsk S.A. i Energopol Szczecin S.A. Komisja po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi robót oraz po dokonanym sprawdzeniu robót postanowiła uznać, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową, projektem i kosztorysem oraz przyjąć obiekt do użytkowania.

Październik 2012

statki przy nabrzeżu
ptaki w porcie
statek w porcie
nabrzeże portowe
statek
wejście do portu
budynek w porcie
statki w porcie
statek w porcie

W ramach operacji w Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy posadowionio żurawia słupowego. Odbioru końcowego roboty budowlanej polegającej na wykonaniu posadowienia żurawia słupowego dokonano dnia 29 lipca 2013 r.

żuraw słupowy
żuraw słupowy

Promocja

W ramach projektu „Rozbudowa Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy” podjęto działania promocyjne mające na celu wskazanie źródeł finansowania, tj. udziału środków unijnych z Funduszu Rybackiego. We wszystkich działaniach promocyjnych szczególnie podkreślono, że bez udziału tych środków nie rozpoczęto by realizacji tak istotnego dla społeczności rybackiej przedsięwzięcia.

Dnia 30 października 2012 roku odbyło się Uroczyste Otwarcie Przystani Rybackiej w Kuźnicy.

W programie uroczystości znalazło się m.in.:

 • przywitanie gości przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, Andrzeja Królikowskiego,
 • Otwarcie Przystani Rybackiej w Kuźnicy,
 • prezentacja Projektu przez Kierownika Projektu, Annę Stelmaszyk-Świerczyńską,
 • wystąpienia zaproszonych gości,
 • poczęstunek.
popisy na akcie otwarcia przystani
lista armatorów w kuźnicy
przecięcie wstęgi
odczyt przemowa po otwarciu
ksiądz w tłumie podczes czytania
podpisanie umowy

Dnia 22 czerwca 2013 roku odbył się Festyn w Przystani Rybackiej w Kuźnicy. Celem organizacji Festynu była promocja Projektu „Rozbudowa Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy”, przede wszystkim wśród mieszkańców Kuźnicy i okolic.

W programie Festynu znalazło się m.in.:

 • przywitanie gości przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, Andrzeja Królikowskiego,
 • informacje o przystani i wystąpienia gości,
 • konkursy dla dzieci i dorosłych,
 • poczęstunek,
 • występy artystyczne.
tłum ludzi na festynie
tłum ludzi na festynie
odczyt na festynie
klaun wśród dzieci na festynie

W ramach projektu Urząd Morski zlecił przygotowanie do druku i druk okolicznościowej publikacji książkowej pod tytułem „Morska Przystań Rybacka w Kuźnicy. Tam gdzie morze całuje się z zatoką”. Autorem publikacji jest Pan Lechosław Stefaniak. W publikacji książkowej opisano historię Przystani Rybackiej w Kuźnicy od momentu powstania do dnia dzisiejszego i jej rozbudowę oraz zamieszczono kolekcję fotografii.

Część publikacji książkowych została rozdana gościom przybyłym na Festynie 22 czerwca 2013 roku i podpisana przez Autora publikacji.

publikacja książkowej pod tytułem Morska Przystań Rybacka w Kuźnicy. Tam gdzie morze całuje się z zatoką
tłum ludzi na festynie

Poniżej zamieszczamy publikację książkową „Morska Przystań Rybacka w Kuźnicy. Tam gdzie morze całuje się z zatoką
Dodatkowo w ramach promocji projektu „Rozbudowa Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy” powstał baner reklamowy, który zamieszczono na portalu internetowym poświęconym tematyce gospodarki morskiej. Baner prezentował zdjęcia Przystani Morskiej w Kuźnicy i najważniejsze informacje dotyczące Projektu.
Baner reklamowy zamieszczono na portalu internetowym http://www.promare.pl/

Ponadto w ramach promocji projektu „Rozbudowa Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy" opublikowany został artykuł prasowy "Przystań Rybacka w Kuźnicy - najnowszy "port" Rzeczypospolitej". Artykuł został zamieszczony w dwumiesięczniku "Inżynieria Morska i Geotechnika" (nr 4 z 2014 roku).

Tablica informacyjna zamieszczona na budynku bosmanatu w Kuźnicy:

Budynek bosmanatu w Kuźnicy
Tablica pamiętkowa zamieszczona na bosmanacie w Kuźnicy

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
 2. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  e-mail: fundusze@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 88
 3. Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43

Poniżej zamieszczamy publikację książkową „Morska Przystań Rybacka w Kuźnicy. Tam gdzie morze całuje się z zatoką

Pliki do pobrania

 • 1. Album cz.1 plik w PDF

  • Plik pdf
  • 13.37 Mb
 • 2. Album cz.2 plik w PDF

  • Plik pdf
  • 6.77 Mb
 • 3. Album cz.3 plik w PDF

  • Plik pdf
  • 10.74 Mb