Fundusze europejskie

Projekty planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zalewu Wiślanego

 • 16 września 2014
 • admin
Banner informacji o dofinansowaniu wraz z logami Infrastruktura i Środowisko i Unia Europejska

Projekt nr POIS.05.03.00-00-281/10 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dobiegły końca prace nad realizacją projektu. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie przejawiające się aktywnym udziałem w spotkaniach oraz przesyłaniem licznych uwag do opracowywanej dokumentacji.

W terminie do końca czerwca 2015r. ostateczne wersje projektów planów zostaną przekazane do Ministra Środowiska, który zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody, odpowiada za ustanowienie planów ochrony w drodze rozporządzeń. Wydanie rozporządzeń będzie poprzedzone formalnymi konsultacjami społecznymi, przeprowadzanymi przez Ministerstwo Środowiska.

W związku z powyższym przekazujemy do publicznej wiadomości treść opracowanych dokumentów:

 • Program zarządzania dla rejonu Zalew Wiślany;
 • Projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000: PLH Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana, PLB Zalew Wiślany (stan na czerwiec 2015);
 • Mapy i bazę danych GIS do w/w dokumentów.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wyraża zgodę na wykorzystywanie opublikowanych materiałów po uprzednim powiadomieniu o takim zamiarze, zakresie wykorzystania i pod warunkiem przywołania źródła oraz wskazania odnośnika do strony internetowej Urzędu skąd wykorzystane dane pochodzą. Powiadomienie należy przysłać na adres Urzędu niezwłocznie.

Materiały kartograficzne w serwisie sipam.gov.pl

Informacja - czerwiec 2015

W związku z częstymi zapytaniami dotyczącymi treści zapisów przygotowywanych planów ochrony dla Zatoki Puckiej, Ujścia Wisły i Zalewu Wiślanego pragniemy poinformować, że Instytut Morski, wyłoniony w przetargu Wykonawca projektu pod nazwą „Projekty planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego” złożył do Urzędu Morskiego w Gdyni propozycje zapisów projektów planów ochrony i programów zarządzania. Podlegają one obecnie analizie. Obszerność dokumentacji, szeroki zakres merytoryczno-prawny oraz potrzeba ustaleń odpowiedzialności za poszczególne działania z innymi instytucjami spowodowały, że wystąpiliśmy do CKPŚ (Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych) o przedłużenie terminu realizacji projektu. Planujemy obecnie, iż przedmiotowe plany zostaną przekazane Ministerstwu Środowiska do końca I kwartału 2015r. W tym samym czasie zostaną one również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Morskiego. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone przez Ministerstwo Środowiska wraz z całym procesem legislacyjnym. O czasie przekazania projektu do MŚ poinformujemy wszystkich Państwa drogą mailową oraz zamieścimy informację i samą propozycję zapisów planu na naszej stronie internetowej.
Wraz z treścią ostatecznej wersji projektów planów zamieszczone zostanie również zestawienie wszystkich uwag przekazanych przez interesariuszy w okresie opracowywania projektów planów.
Dziękujemy Wszystkim, który przekazali swoje uwagi w procesie opracowywania powyższych projektów i podzielili się swoja wiedzą.

W związku z realizacją projektu na plany ochrony obszarów Natura 2000 zamieszczamy do publicznej wiadomości zbiorcze sprawozdania z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych (zebranie i analiza wyników inwentaryzacji, materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektów planów) dla obszarów:

 • Zalew Wiślany PLB280010
 • Zalew Wiślany i Mierzeja wiślana PLH280007

Pliki do pobrania

 • 1. Rozporządzenie w sprawie planu ochrony dla obszaru PLB 280010 Zalew Wiślany

  • Plik pdf
  • 358.92 Kb
 • 2. Załączniki do rozporządzenia w sprawie planu ochrony dla obszaru PLB 280010 Zalew Wiślany

  • Plik pdf
  • 3.01 Mb
 • 3. Rozporządzenie w sprawie planu ochrony dla obszaru PLH 280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana

  • Plik pdf
  • 264.25 Kb
 • 4. Załączniki do rozporządzenia dla PLH 280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana

  • Plik pdf
  • 2.31 Mb
 • 5. Program zarządzania dla rejonu Zalewu Wiślanego

  • Plik pdf
  • 8.32 Mb
 • 6. Zbiorcze sprawozdanie z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych dla obszaru PLH 280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana

  • Plik pdf
  • 14.01 Mb
 • 7. Zbiorcze sprawozdanie z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych dla obszaru PLB 280010 Zalew Wiślany

  • Plik pdf
  • 8.41 Mb
 • 8. Metodyki oceny stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w rejonie Zalewu Wiślanego

  • Plik pdf
  • 661.68 Kb
 • 9. Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych

  • Plik pdf
  • 437.54 Kb
 • 10. Załączniki 1-8

  • Plik 7z
  • 34.25 Mb
 • 11. Zalew Wiślany PLB280010 Sprawozdanie zbiorcze PLB 280010

  • Plik doc
  • 25.74 Mb
 • 12. Zalew Wiślany i Mierzeja wiślana PLH280007 Sprawozdanie zbiorcze PLH 280007 wersja 18.12.2013

  • Plik doc
  • 49.96 Mb