Procedury urzędowe

Zwolnienie z obowiązku przekazywania danych o pasażerach

 • Tytuł procedury
  Uzyskanie zwolnienia z obowiązku przekazywania do Krajowego Pojedynczego Punktu Kontaktowego informacji dotyczących osób podróżujących na statkach
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek;
  2. Potwierdzenie dokonania opłaty.
 • Opłaty administracyjne

  Nie dotyczy

 • Opłata skarbowa

  Od decyzji o zwolnieniu należy uiścić opłatę skarbową w wysokości – 10 zł, zgodnie z Załącznikiem (Część I., poz. 53) do ustawy o opłacie skarbowej

  Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na konto:

  Urząd Miasta Gdynia al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

  Bank PKO BP 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
  (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

 • Termin i sposób załatwienia

  W trybie art. 35 kpa

 • Jednostka odpowiedzialna

  Inspektorat Państwa Bandery

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

  Biuro podawcze: poniedziałek – piątek godz. 8.30-14.00

  Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej może zostać przesłany drogą elektroniczną na adres: fsc@umgdy.gov.pl

 • Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 • Podstawa prawna

  Art. 103 – 106 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim;

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2023 r. w sprawie liczenia osób odbywających podróż na statkach (Dz. U. poz. 1822);

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie formularza ewidencyjnego oraz formularzy sprawozdawczych dla statków morskich (Dz.U. poz. 761)

 • Inne informacje

  Dane Administratora danych oraz Inspektora Ochrony Danych

  Administratorem Państwa danych osobowych będzie Dyrektor Urzędu Morskiego z siedzibą w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia.

  Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować poprzez e-mail na adres: iod@umgdy.gov.pl lub listownie na adres Administratora  z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

  Do IOD w Urzędzie należy kierować wyłącznie sprawy przetwarzania Państwa danych przez Administratora, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

  Cel przetwarzania

  • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit.c RODO[1]) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) na podstawie: ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego.

   Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Dyrektor Państwa wniosek przekazał.

  Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń[2] oraz podmioty, z którymi Dyrektor zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

  Okres przechowywania danych

  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w przepisach.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  – prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawi do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepis prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

  – prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  – prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ww. ustawodawstwem jest obligatoryjne, brak podania danych uniemożliwi załatwienie Pani/Pana sprawy

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str.2) – nazywanego dalej RODO

  2. Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 180)

Pliki do pobrania

 • 1. Wniosek o zwolnienie dla statków pasażerskich

  • Plik docx
  • 16.93 Kb
 • 2. Wniosek o zwolnienie dla jachtów komercyjnych

  • Plik docx
  • 14.10 Kb