Procedury urzędowe

Wytyczne dotyczące ważenia kontenerów (VGM)

 • Tytuł procedury
  Wytyczne dotyczące ważenia kontenerów (VGM)
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek.
  2. Udokumentowane procedury dotyczące sposobu określania VGM.
  3. Dokumenty potwierdzające dysponowanie certyfikowanymi lub zalegalizowanymi urządzeniami pomiarowymi.
  4. Dokumenty wskazujące osobę odpowiedzialną.
  5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadania statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEOS lub AEOF albo
  6. Kopie certyfikatów systemów zarządzania (np. ISO 9001), które swoim zakresem obejmują co najmniej ww. procedury dotyczące sposobu określania VGM oraz nadzór nad ww. certyfikowanymi lub zalegalizowanymi urządzeniami pomiarowymi.
  7. Dowód wniesienia opłaty
 • Opłaty administracyjne

  Zgodnie z art. 101 c ust. 12 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r., poz. 680, ze zmianami) za przeprowadzenie kontroli w celu zatwierdzenia albo potwierdzenia zatwierdzenia stosowania metody 2 pobiera się opłatę ustaloną w załączniku do ustawy w cz. I pkt. 18.31 w wysokości 2000 PLN.
  Załadowca dodatkowo pokrywa koszty przejazdu i zakwaterowania kontrolerów, na zasadach stosowanych przy podróżach służbowych. W przypadku gdy koszty netto wynoszą poniżej 10 PLN, odstępuje się od pobrania tej opłaty.

 • Opłata skarbowa

  Brak.

 • Termin i sposób załatwienia

  Właściwość terytorialna Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni obejmuje województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, małopolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Inspektora Państwa Bandery (FSC)
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  Osoba do kontaktu:
  Andrzej Imiński
  tel. 59 847 42 11
  adres e-mail: fsc@umgdy.gov.pl

  Polski Rejestr Statków
  Inspektorat Maszynowo-Wyposażeniowy
  tel: 48 58 75 11 190, 48 605 695 386
  e-mail vgm@prs.pl

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Biuro Podawcze
  tel. 58 355 33 11

  Polski Rejestr Statków
  Inspektorat Maszynowo-Wyposażeniowy
  tel: 48 58 75 11 190, 48 605 695 386
  adres e-mail vgm@prs.pl

 • Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

 • Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r., poz. 680, ze zmianami)
  2. Paragrafy 4-6 Prawidła 2 Rozdziału VI Konwencji SOLAS
  3. Wytyczne IMO ws. VGM
  4. Wytyczne IMO dot. pakowania jednostek transportowo-ładunkowych
 • Inne informacje

  Lista załadowców posiadających zatwierdzenie stosowania metody 2 przy określaniu VGM prowadzona jest przez Urząd Morski w Szczecinie

Pliki do pobrania

 • 1. Wniosek VGM

  • Plik doc
  • 237.00 Kb