Procedury urzędowe

Wytyczne dotyczące ważenia kontenerów (VGM)

 • Tytuł procedury
  Wytyczne dotyczące ważenia kontenerów (VGM)
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek.
  2. Udokumentowane procedury dotyczące sposobu określania VGM.
  3. Dokumenty potwierdzające dysponowanie certyfikowanymi lub zalegalizowanymi urządzeniami pomiarowymi.
  4. Dokumenty wskazujące osobę odpowiedzialną.
  5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadania statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEOS lub AEOF albo
  6. Kopie certyfikatów systemów zarządzania (np. ISO 9001), które swoim zakresem obejmują co najmniej ww. procedury dotyczące sposobu określania VGM oraz nadzór nad ww. certyfikowanymi lub zalegalizowanymi urządzeniami pomiarowymi.
  7. Dowód wniesienia opłaty
 • Opłaty administracyjne

  Zgodnie z art. 101 c ust. 12 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2023 r., poz. 1666 t.j.) za przeprowadzenie kontroli w celu zatwierdzenia albo potwierdzenia zatwierdzenia stosowania metody 2 pobiera się opłatę ustaloną w załączniku do ustawy w cz. I pkt. 18.31 w wysokości 2000 PLN.
  Załadowca dodatkowo pokrywa koszty przejazdu i zakwaterowania kontrolerów, na zasadach stosowanych przy podróżach służbowych. W przypadku gdy koszty netto wynoszą poniżej 10 PLN, odstępuje się od pobrania tej opłaty.

 • Opłata skarbowa

  Brak.

 • Termin i sposób załatwienia

  Właściwość terytorialna Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni obejmuje województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, małopolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Inspektora Państwa Bandery (FSC)
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  Osoba do kontaktu:
  Andrzej Imiński
  tel. 59 847 42 11
  adres e-mail: fsc@umgdy.gov.pl

  Polski Rejestr Statków
  Inspektorat Maszynowo-Wyposażeniowy
  tel: 48 58 75 11 190, 48 605 695 386
  e-mail vgm@prs.pl

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Biuro Podawcze
  tel. 58 355 33 11

  Polski Rejestr Statków
  Inspektorat Maszynowo-Wyposażeniowy
  tel: 48 58 75 11 190, 48 605 695 386
  adres e-mail vgm@prs.pl

 • Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

 • Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2023 r., poz. 1666 t.j.)
  2. Paragrafy 4-6 Prawidła 2 Rozdziału VI Konwencji SOLAS
  3. Wytyczne IMO ws. VGM
  4. Wytyczne IMO dot. pakowania jednostek transportowo-ładunkowych
 • Inne informacje

  Lista załadowców posiadających zatwierdzenie stosowania metody 2 przy określaniu VGM prowadzona jest przez Urząd Morski w Szczecinie.

  Dane Administratora danych oraz Inspektora Ochrony Danych

  Administratorem Państwa danych osobowych będzie Dyrektor Urzędu Morskiego z siedzibą w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia.

  Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować poprzez e-mail na adres: iod@umgdy.gov.pl lub listownie na adres Administratora  z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

  Do IOD w Urzędzie należy kierować wyłącznie sprawy przetwarzania Państwa danych przez Administratora, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

  Cel przetwarzania

  • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit.c RODO[1]) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) na podstawie: ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego.

   Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Dyrektor Państwa wniosek przekazał.

  Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń[2] oraz podmioty, z którymi Dyrektor zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

  Okres przechowywania danych

  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w przepisach.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  – prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawi do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepis prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

  – prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  – prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ww. ustawodawstwem jest obligatoryjne, brak podania danych uniemożliwi załatwienie Pani/Pana sprawy

  [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str.2) – nazywanego dalej RODO

  [2] Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 180)

Pliki do pobrania

 • 1. Wniosek vgm

  • Plik doc
  • 237.00 Kb
 • Autor wpisu
  Paulina Pieprzowska
 • Data utworzenia wpisu
  4 maja 2022
 • Zmodyfikowany
  28 września 2023 przez Fabian Oleśnicki