Procedury urzędowe

Inspekcje statków

 • Tytuł procedury
  Inspekcje statków
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek / zgłoszenie.
 • Opłaty administracyjne

  Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie morskim (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 680)

 • Opłata skarbowa

  Brak

 • Termin i sposób załatwienia

  Brak

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Inspektorat Państwa Bandery (FSC)

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Marta Łęczyńska – biuro podawcze
  tel. 58 355 33 11
  e-mail: fsc@umgdy.gov.pl

 • Tryb odwoławczy

  Brak

 • Podstawa prawna
  1. ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 680)
  2. rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie inspekcji i audytów statku morskiego (Dz. U. 2020, poz. 153)
  3. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1557)
  4. rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego (Dz. U 2016, poz. 1407)
 • Inne informacje

  Dane Administratora danych oraz Inspektora Ochrony Danych

  Administratorem Państwa danych osobowych będzie Dyrektor Urzędu Morskiego z siedzibą w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia.

  Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować poprzez e-mail na adres: iod@umgdy.gov.pl lub listownie na adres Administratora  z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

  Do IOD w Urzędzie należy kierować wyłącznie sprawy przetwarzania Państwa danych przez Administratora, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

  Cel przetwarzania

  • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit.c RODO[1]) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) na podstawie: ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego.

   Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Dyrektor Państwa wniosek przekazał.

  Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń[2] oraz podmioty, z którymi Dyrektor zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

  Okres przechowywania danych

  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w przepisach.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  – prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawi do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepis prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

  – prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  – prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ww. ustawodawstwem jest obligatoryjne, brak podania danych uniemożliwi załatwienie Pani/Pana sprawy

  [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str.2) – nazywanego dalej RODO

  [2] Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 180)

Pliki do pobrania

 • 1. Zgłoszenie statku konwencyjnego do inspekcji

  • Plik doc
  • 243.50 Kb
 • 2. Zgłoszenie statku niekonwencyjnego do inspekcji

  • Plik doc
  • 236.50 Kb
 • 3. Zgłoszenie statku udającego się w podróż jednorazową / podróż próbną do inspekcji

  • Plik doc
  • 226.50 Kb
 • 4. Zgłoszenie jachtu do inspekcji

  • Plik doc
  • 227.50 Kb
 • 5. Wniosek o wydanie certyfikatu odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi

  • Plik doc
  • 48.00 Kb
 • Autor wpisu
  Paulina Pieprzowska
 • Data utworzenia wpisu
  7 października 2014
 • Zmodyfikowany
  7 kwietnia 2023 przez Mariusz Hanuszewicz