Fundusze europejskie

Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni

 • 8 grudnia 2014
 • Karolina Dołhy
Logotyp programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Priorytet: II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Działanie 2.2.: przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich

Celem działania jest zwiększenie ilości terenów przywróconych do właściwego stanu przez rekultywację terenów zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji.

Opis Projektu

Projekt zlokalizowany jest w rejonie wschodniego wybrzeża Polski w województwie pomorskim. Trzy odcinki wybrzeża objęte projektem: Ostrowo i Rozewie (gmina Władysławowo) oraz Cypel Helu (gmina Hel) położone są na terenie powiatu puckiego, odcinek Westerplatte leży na terenie Gminy Gdańsk, odcinek Oksywie leży na terenie Gminy Gdynia.
Projekt przewiduje zabezpieczenie na 5,98 km bieżących wybrzeża morskiego. W ramach poszczególnych zadań realizowane będą następujące odcinki wybrzeża.

 1. Cypel Helu o długości 0,47 km (Zadanie zakończone w 2013 r.)
 2. Ostrowo o długości 1,91 km (Zadanie zakończone w 2011 r.)
 3. Rozewie o długości 0,99 km (Zadanie zakończone w 2013 r.)
 4. Westerplatte o długości 1,01 km (Zadanie zakończone w 2012 r.)
 5. Oksywie o długości 1,60 km (Zadanie zakończone - listopad 2015 r.)
 6. Westerplatte zagospodarowanie terenu (Zadanie zakończone - wrzesień 2015 r.)

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu brutto wynosi 68 302 293,37 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 68 124 853,58 PLN
maksymalna wysokość dofinansowania przez Unie Europejską ze środków Funduszu Spójności wynosi 57 904 298,04 PLN
Okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2007 r.
Termin zakończenia Projektu to 31 grudnia 2015 r.

Budowa umocnień brzegowych w rejonie Ostrowa, km 135,50 - 138,10
obejmuje:

 • wykonanie opaski brzegowej o typowej konstrukcji,
 • wykonanie konstrukcji ochronnej podciętych wysokich wydm,
 • wykonanie wejść na plażę,
 • wykonanie konstrukcji obudowy wylotu rzeki Czarna Woda

Odbudowa i remont opaski brzegowej w Rozewiu, km 130,70 - 131,70 obejmuje:

 • dobudowanie do istniejącej opaski masywnego żelbetowego korpusu,
 • wybudowanie odbijacza fal do rzędnej +4,0 m n.p.m.

W rejonie Cypla Helskiego, km 36,20 -36,60 konstrukcję umocnienia przedmiotowego odcinka brzegu morskiego ze względu na uwarunkowania terenowe i siły oddziaływań hydrodynamicznych podzielono na 3 odcinki. Wykonanie umocnienia brzegu w rejonie Cypla Helu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura towarzysząca obejmuje:

 • przebudowę opaski brzegowej na Odcinku I w postaci ścianki szczelnej wzmocnionej palami skrzynkowymi oraz regulację i umocnienie dna,
 • przebudowę opaski brzegowej na Odcinku II w postaci wbijanej ścianki szczelnej z żelbetowym oczepem oraz regulację i umocnienie dna,
 • budowę umocnienia brzegu z kamienia na Odcinku III z krawędziami z walców gabionowych,
 • wykonanie deptak wzdłuż umocnienia brzegu, kładki z platformą widokową w rejonie wydm oraz modernizację dwóch ścieżek gruntowych

Umocnienie brzegu Zatoki Gdańskiej, Westerplatte, km 67,58 – 68,47 obejmuje:

 • wykonanie żelbetowej ławy oporowej na żelbetowych palach prefabrykowanych,
 • wykonanie narzutu kamiennego jako zasadniczego umocnienia brzegu,
 • wykonanie warstwy odcinająco - uszczelniającej z kamienia łamanego,
 • wykonanie żelbetowego murku kątowego z żelbetową, nachyloną płytą osłonową u podstawy,
 • wykonanie materaca przeciwerozyjnego u podstawy ławy oporowej na całej długości umocnienia

Remontu i odbudowy umocnienia brzegowego w rejonie Oksywia,
km 89,00-90,70 obejmuje:

 • wykonanie żelbetowego muru oporowego,
 • wykonanie narzutu kamiennego od strony wody,
 • wykonanie zasypu od strony ładu,
 • wykonanie przedłużenia istniejących wylotów kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie nawierzchni ciągu komunikacyjnego

 Zagospodarowanie terenu w rejonie Westerplatte obejmuje:

 • rekultywacje zieleni oraz rewitalizacje terenów znajdujących się w obszarze Pola Bitewnego Westerplatte,
 • wykonanie zieleni typu nadmorskiego wraz z systemem ciągów pieszych i stanowiące uzupełnienie wybudowanego umocnienia brzegu morskiego
Zieleń w rejonie Westerplatte
Zieleń i las w rejonie Westerplatte
Krzewy róż w rejonie Westerplatte

Podpisanie Umowy o dofinansowanie

 1. Dnia 9 września 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Dyrektor Urzędu Morskiego Pan Andrzej Królikowski podpisał umowę o dofinansowanie „Zabezpieczenia brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni Nr POIS.02.02.00-00-001/08-00.
  Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (Instytucją Wdrażającą). Beneficjentem projektu jest Urząd Morski w Gdyni. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli przedstawiciele WFOŚiGW w Gdańsku, Urzędu Morskiego w Gdyni, Władz Samorządowych Województwa Pomorskiego oraz Miast Gdańsk, Hel i Władysławowo.
 2. W dniu 16 stycznia 2012 r. został podpisany Aneks nr POIS.02.02.00-00-001/08-02 do umowy o dofinansowanie z dnia 09.09.2009 r. nr POIS.02.02.00-00-001/08-00. Poszerzono zakres rzeczowy Projektu. W rejonie Cypla Helskiego wykonany zostanie deptak wzdłuż umocnienia brzegu, kładki z platformą widokową w rejonie wydm oraz przeprowadzona zostanie modernizacja dwóch ścieżek gruntowych. Zabezpieczony zostanie brzeg morski oraz obszar chronionych wydm przed nadmierną i niekontrolowaną antropopresją.
 3. W dniu 30 października 2013 r. został podpisany Aneks nr POIS.02.02.00-00-001/08-04 do umowy o dofinansowanie z dnia 09.09.2009 r. nr POIS.02.02.00-00-001/08-00. Poszerzono zakres rzeczowy Projektu o Zadanie Oksywie. Zabezpieczony zostanie odcinek brzegu Zatoki Puckiej biegnący od Portu Wojennego Gdynia na północ w kierunku Osady Rybackiej, zlokalizowanej na granicy gdyńskich dzielnic Oksywia i Babich Dołów.
 4. W dniu 22 grudnia2014 r. został podpisany Aneks nr POIS.02.02.00-00-001/08-06 do umowy o dofinansowanie z dnia 09.09.2009 r. nr POIS.02.02.00-00-001/08-00. Poszerzono zakres rzeczowy Projektu o Zadanie Westerplatte – zagospodarowanie terenu. W rejonie Westerplatte zrekultywowany zostanie teren zielony oraz wykonany zostanie system ciągów pieszych (kładek).

Przetargi

Nadzór nad robotami budowlanymi

 1. Dnia 14 grudnia 2009 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy usługi na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni. Dnia 17 grudnia 2009 r. ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej - nr ogłoszenia 2009/S 243-348044.
 2. Dnia 26 stycznia 2010 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Oferty złożyło 5 wykonawców.
  W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu
 3. 23 lutego 2010 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Dnia 26 marca 2010 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych EKO - INWEST S.A., na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni.

Nadzór nad robotami budowlanymi

 1. Dnia 12 lutego 2014 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy usługi na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi Oksywie. W dniu 12 lutego 2014 r. ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej oraz umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni. Dnia 15 lutego 2014 r. ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej - nr ogłoszenia 2014/S 033-053975.
 2. Dnia 28 marca 2014 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Oferty złożyło 6 wykonawców.
  W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 8 maja 2014 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
 3. Dnia 18 czerwca 2014 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, Tractebel Engineering S.A. , na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni – Zadanie Oksywie.

Roboty budowlane

Budowa umocnień brzegowych w rejonie Ostrowa - km 135,5 - 138,1

 1. Dnia 27 stycznia 2010 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych na wykonanie umocnień brzegowych w rejonie Ostrowa między km 135,5 a 138,1. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 18207 - 2010.
 2. W dniu 3 lutego 2010 r. wpłynął protest Wykonawcy wobec treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dnia 9 lutego 2010 r. Zamawiający rozstrzygnął protest.
  W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 15 marca 2010 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
 3. Dnia 1 kwietnia 2010 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, WMW Spółka Jawna Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz, na Budowę umocnień brzegowych w rejonie Ostrowa - km 135,5-138,1.

Budowa umocnienia brzegu Zatoki Gdańskiej, Westerplatte km 67,580-68,470

 1. Dnia 18 czerwca 2010 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych Budowa umocnienia brzegu Zatoki Gdańskiej, Westerplatte km 67,580-68,470. W dniu 18 czerwca 2010 r. ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej oraz umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni. Dnia 24 czerwca 2010 r. ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej - nr ogłoszenia 2010/S 120-181426.
 2. Dnia 10 sierpnia 2010 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Oferty złożyło 9 wykonawców.
  W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 22 października 2010 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Dnia 3 grudnia 2010 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, Warbud S.A. na Budowę umocnienia brzegu Zatoki Gdańskiej, Westerplatte km 67,580 – 68,470.

Wykonanie umocnienia brzegu w rejonie Cypla Helu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą

 1. Dnia 4 sierpnia 2011 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych Wykonanie umocnienia brzegu w rejonie Cypla Helu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą. W dniu 4 sierpnia 2011 r. ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni. Dnia 9 sierpnia 2010 r. ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej - nr ogłoszenia 2011/S 151-250746.
 2. Dnia 31 października 2011 r. o godzinie 9: 00 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Oferty złożyło 10 wykonawców.
  W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 21 grudnia 2011 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Dnia 14 marca 2011 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, HYDROBUDOWĄ GDAŃSK S.A., na Wykonanie umocnienia brzegu w rejonie Cypla Helu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Odbudowa i remont opaski brzegowej w Rozewiu

 1. Dnia 3 kwietnia 2012 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych Odbudowa i remont opaski brzegowej w Rozewiu. W dniu 3 kwietnia 2012 r. ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni.
 2. W dniu 22 czerwca 2012 r. o godzinie 10: 00 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Oferty złożyło 6 wykonawców.
  W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 17 lipca 2012 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Dnia 22 sierpnia 2012 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, WMW Spółka Jawna Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz, na Odbudowę i remont opaski brzegowej w Rozewiu.

Remont i odbudowa umocnienia brzegowego w rejonie Oksywia (km 89,000-90,700)

 1. Dnia 7 stycznia 2014 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych Remont i odbudowa umocnienia brzegowego w rejonie Oksywia (km 89,000-90,700). W dniu 7 stycznia 2014 r. ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni. W dniu 9 stycznia 2014 r. ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej - nr ogłoszenia 2014/S 006-005774.
 2. W dniu 28 lutego 2014 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Oferty złożyło 10 wykonawców.
  W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 9 kwietnia 2014 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
 3. Dnia 29 maja 2014 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, WMW Spółka Jawna Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz, na Remont i odbudowę umocnienia brzegowego w rejonie Oksywia (km 89,000-90,700).

Zagospodarowanie terenu wzdłuż umocnienia brzegu w rejonie Westerplatte km 67,569 – 68,150

 1. Dnia 20 kwietnia 2015 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu wzdłuż umocnienia brzegu w rejonie Westerplatte km 67,569 – 68,150. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 88764-2015.
 2. W dniu 8 maja 2015 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Zostało złożonych 7 ofert.
  W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu
  1 czerwca 2015 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 11 czerwca 2015 r. dokonano ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.
 3. Dnia 29 czerwca 2015 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, SAFEROAD KABEX Sp. z o.o. na
  zagospodarowanie terenu wzdłuż umocnienia brzegu w rejonie Westerplatte km 67,569 – 68,150.

Przebieg realizacji robót budowlanych

Ostrowo

Rzeczowe rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w miesiącu czerwcu 2010 r. Natomiast w czerwcu 2011 r. - zakończono realizację robót budowlanych

Westerplatte

W listopadzie 2012 r. zakończono realizację robót budowlanych.

Cypel Helski

Rzeczowe rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w miesiącu maju 2012 r. W maju 2013 r. zakończono realizację robót budowlanych

Rozewie

Rzeczowe rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w miesiącu październiku 2012 r. W listopadzie 2013 r. zakończono realizację robót budowlanych

Oksywie

maj 2014 r.

Oksywie maj 2015 - kamienisty brzeg, las i morze
Oksywie maj 2015 - kamienisty brzeg
Oksywie maj 2015 - płyty betonowe

Rzeczowe rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w miesiącu lipcu 2014 r.

Oksywie lipiec 2015 - brzeg - ujęcie z lotu ptaka

sierpień 2014 r.

Oksywie sierpień 2014 - prace z użyciem koparki
Oksywie sierpień 2014 - ładowanie wywrotki
Prace remontowe - brzeg Oksywie

wrzesień 2014 r.

Oksywie wrzesień 2014 -praca koparki

październik 2014 r.

Oksywie październik 2014 - zbrojenia stalowe umocnień brzegowych
Oksywie październik 2014 - roboty zbrojeniowe
Oksywie październik 2014 - budowa umocnień

listopad 2014 r.

Oksywie listopad 2014 - umocnienia kamienne
Oksywie listopad 2014 - prace hydrotechniczne

grudzień 2014 r.

Oksywie styczeń 2015 - szalunki pod wylewkę betonu
Oksywie styczeń 2015 - prace hydrotechniczne

styczeń 2015 r.

Oksywie styczeń 2015 - prace hydrotechniczne z wykorzystanie koparki

luty 2015 r.

Oksywie luty 2015 - wywrotka

marzec 2015 r.

Oksywie marzec 2015 - wyremontowane umocnienia brzegowe

II kwartał 2015 r.

Oksywie kwiecień 2015 - budowa umocnień
Oksywie maj 2015 - osadzanie zbrojenia
Oksywie maj 2015
Oksywie czerwiec 2015 - budowa umocnień

II kwartał 2015 r.

Oksywie lipiec 2015 - prace hydrotechniczne
Oksywie lipiec 2015 - ukończony odcinek umocnień

październik 2015 r.

Oksywie październik 2015 - ukończony odcinek umocnień wraz z promenadą

listopad 2015 r. - zakończono realizację robót budowlanych

Oksywie - przecięcie wstęgi

Westerplatte zagospodarowanie terenu

czerwiec 2015 r. (przed rzeczywistym rozpoczęciem robót budowlanych)

Rejon Westerplatte - zieleń i krzewy róż

Rzeczowe rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w miesiącu lipcu 2015 r.

Westerplatte zagospodarowanie terenu lipiec 2015 - deptak z kostki brukowej

sierpień 2015 r.

Westerplatte zagospodarowanie terenu sierpień 2015 - nasadzenia roślinności

wrzesień 2015 r. - zakończono realizację robót budowlanych

Westerplatte zagospodarowanie terenu wrzesień 2015 - brukowy podjazd dla wózków i stopnie

październik 2015 r.

Westerplatte zagospodarowanie terenu październik 2015 - las, trawa i brukowane chodniki

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
  tel. (58) 355-33-33 fax. 58 620-67-43
 2. Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
  Anna Stelmaszyk - Świerczyńska - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
  e-mail: dyrtech@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-33-01|

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres: fundusze@umgdy.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013: www.pois.gov.pl