Fundusze europejskie

Usunięcie skutków awarii nasady Falochronu Wschodniego w Porcie Jastarnia

 • 6 lutego 2015
 • Karolina Dołhy

Numer i nazwa osi priorytetowej 3. Środki służące wspólnemu interesowi.

Środek 3.3: Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach

Cel projektu

Projekt wpisuje się w 1 cel ogólny Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" w „poprawę konkurencyjności i zrównoważenia podstawowego sektora rybackiego” oraz w 3 cel szczegółowy – poprawę infrastruktury w portach, przystaniach i miejscach wyładunku.

Operacja wpisuje się również w cele zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w § 20.

Celem Projektu, poprzez usunięcie skutków awarii nasady Falochronu Wschodniego w Porcie Jastarnia będzie poprawa bezpieczeństwa, warunków postoju lub obsługi statków rybackich w porcie.

Opis projektu

Projekt polegał na usunięciu skutków awarii nasady Falochronu Wschodniego w Porcie Jastarnia, zlokalizowanym u brzegów Półwyspu Helskiego od strony Zatoki Puckiej.W ramach projektu planowano wykonanie następujących prac:

 • Na odcinku objętym usuwaniem skutków awarii, przed wykonaniem robót naprawczych najpierw należało dokonać rozbiórek:
  • na odcinku nasadowym (trzon falochronu) na dł. 10 m w kierunku głowicy;
  • na odcinku 20 m skarpy odcinka brzegowego;
  • na 2 sekcjach dylatacyjnych (23,5 m) opaski brzegowej;
 • Należało wydobyć kamień istniejącego umocnienia, zdjąć płyty IOMB, usunąć starą geowłókninę.
 • Wykonanie opaski brzegowej. Na długości 23,5m zaprojektowane zostało wbicie stalowej ścianki szczelnej równolegle do istniejącej drewnianej ścianki szczelnej (kotwionej do kozłów palowych) i powiązaniu oczepów obu ścianek. Przed opaską zaprojektowany został narzut kamienny Ø 15-50cm posadowiony na warstwie tłucznia i geowłókninie. Na pierwszej od falochronu sekcji dylatacyjnej opaski brzegowej zaprojektowany został parapet (mur odwodny).
 • Odbudowa części nasadowej falochronu. Odbudowa polegać miała na odtworzeniu stanu sprzed awarii tj. odtworzeniu korpusu części brzegowej z umocnieniem skarpy odwodnej (od strony portu) kamieniem Ø 15-50cm posadowionym na warstwie tłucznia i geowłókninie. Na koronie nasypu położono płyty IOMB na geowłókninie.

Stan przed remontem

nasada falochronu stan przed remontem
falochron uszkodzenia
falochron uszkodzenie z kamieniemi

Podpisanie porozumienia

W dniu 17 lutego 2011r. w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni zawarte zostało Porozumienie nr 00034-61722-OR1100037/10 w sprawie przyznania środków UE na realizację operacji pt. Usunięcie skutków awarii nasady Falochronu Wschodniego w Porcie Jastarnia.
Ze strony Urzędu Morskiego w Gdyni porozumienie zostało podpisane przez Panią Annę Stelmaszyk-Świerczyńska Z-cę Dyrektora ds Technicznych oraz Pana Andrzeja Kajuta Głównego Księgowego, natomiast ze strony ARiMR, na podstawie upoważnienia Prezesa Agencji, porozumienie podpisał Pan Waldemar Mik Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego.

Całkowita wartość projektu wynosi 637 680,00 zł. Współfinansowanie z UE w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego wynosi 288 146,25 zł

Umowy z Wykonawcami

W dniu 14 listopada 2008 roku podpisano umowę TI3-MG-225-Jast.F.W.-3/08 z wykonawcą BINPRO Biuro Informatyczno Projektowe Bohdan Podbereski na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość umowy 34 000,00 zł netto + 7 480,00 zł podatku VAT. Wartość brutto 41 480,00 zł. Dokumentacja została odebrana w dniu 15 grudnia 2008 roku.

Umowa nr TI3-MG-53-9-44/11 na wykonanie roboty budowlanej została zawarta w dniu 13 września 2011 roku. W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych i Hydrotechnicznych MARINEX. Robota budowlana polega na usunięciu skutków awarii nasady Falochronu Wschodniego w Porcie Jastarnia oraz wykonaniu robót podczyszczeniowych w Basenie Łodziowym w Porcie Jastarnia. Umowa została zawarta na kwotę łączną 590 346,24 zł. W dniu 19 grudnia 2012 roku został podpisany protokół odbioru końcowego.

W dniu 19 października 2011 roku podpisano umowę z Panem Bohdanem Podbereskim na pełnienie nadzoru autorskiego. Koszt pełnienia nadzoru autorskiego 4 750,00 zł brutto.

Roboty budowlane

W trakcie realizacji Projektu

roboty budowlane stalowe zbrojenie
koparka podczas remontu
znak fundusz europejski w tle morze

Po zakończeniu realizacji Projektu

widok na dwie główki falochronu
brzeg z roślinami i naprawiony falochron

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
 2. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  fundusze@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 88
 3. Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43