Fundusze europejskie

Remont oświetlenia Portu Rybackiego w Krynicy Morskiej

 • 23 lutego 2015
 • Karolina Dołhy

 

Numer i nazwa osi priorytetowej 3. Środki służące wspólnemu interesowi.

Środek 3.3: Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach

Cel projektu

Celem operacji jest poprawa warunków bezpieczeństwa oraz pracy.

Opis projektu

Realizacja projektu obejmuje:

 1. roboty demontażowe;
 2. roboty budowlane w zakresie linii energetycznej;
 3. roboty w zakresie instalacji drogowego sprzętu oświetleniowego;
 4. roboty w zakresie odtworzenia istniejącej infrastruktury.

Data zakończenia realizacji operacji: grudzień 2010 r.

Podpisanie porozumienia

W dniu 4 listopada 2010 r. w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni zawarte zostało Porozumienie nr 00018-61722-OR1100006/10 w sprawie przyznania środków UE na realizację operacji pt. "Remont oświetlenia Portu Rybackiego w Krynicy Morskiej".

Całkowita wartość projektu wynosi 100 219,00 zł Współfinansowanie z UE w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego wynosi 75 164,25 zł

Umowy z Wykonawcami

W dniu 15 listopada 2010 roku została zawarta Umowa z Wykonawcą, Firmą Elektryczną „VIDIA” na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu oświetlenia Portu Rybackiego w Krynicy Morskiej, na kwotę 69 033,32 zł brutto, w tym podatek VAT w stawce 22%. Wykonawca został wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Roboty budowlane

W dniu 16 listopada 2010 r. został podpisany Protokół przekazania placu budowy „Remont Oświetlenia Portu Rybackiego w Krynicy Morskiej".

W dniu 23 listopada 2010 r. został podpisany Protokół odbioru robót – etapowy. Dokonano odbioru następujących robót:

 1. Ułożenie kabli, zasypanie rowu kablowego.
 2. Ustawienie 5 szt. słupów na nabrzeżu zachodnim.
 3. Ułożenie instalacji uziemiającej pomiędzy słupami.

Roboty zostały wykonane prawidłowo pod względem technicznym.

Dnia 15 grudnia 2010 r. podpisano końcowy Protokół odbioru robót elektrycznych. Komisja przy udziale Wykonawców po dokładnym zbadaniu wykonania robót uznała je za wykonane zgodnie z zawartą umową i odebrane.

widok na oświetlenie po prawej stronie portu
widok na lewą

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
 2. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  fundusze@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 88
 3. Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43