Fundusze europejskie

Remont Nabrzeży Północnego i Zachodniego w Porcie Kąty Rybackie

 • 22 maja 2014
 • Karolina Dołhy
Logotyp Zrównoważony rozwój sektora rybołóstwa i nabrzeżnych sektorów rybackich 2007-2013

Numer i nazwa osi priorytetowej 3. Środki służące wspólnemu interesowi.

Środek 3.3: Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach

Cel projektu

Projekt wpisuje się w 1 cel ogólny Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" w „poprawę konkurencyjności i zrównoważenia podstawowego sektora rybackiego” oraz w 3 cel szczegółowy – poprawę infrastruktury w portach, przystaniach i miejscach wyładunku.

Operacja wpisuje się również w cele zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w § 20.

Celem Projektu, poprzez remont Nabrzeża Północnego i Zachodniego, adaptację stanowiska do płukania sieci oraz wykonanie nawierzchni dojazdowej do w/w stanowiska będzie poprawa bezpieczeństwa, warunków postoju lub obsługi statków rybackich w Porcie Kąty Rybackie.

Opis projektu

Port w Kątach Rybackich znajduje się na północnym brzegu Zalewu Wiślanego, na 1,2 km od nasady Mierzei Wiślanej, pomiędzy Sztutowem a miejscowością Skowronki.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje wykonanie prac na nabrzeżach, które stanowią obudowę basenu Portowego, otwartego od południa na Zalew Wiślany.

W ramach projektu wykonano:

 • remont Nabrzeża Północnego o długości 48,30 mb,
 • remont Nabrzeża Zachodniego wraz ze slipem dla łodzi o długości 107 mb,
 • adaptację stanowiska do płukania sieci o długości 20,80 mb,
 • nawierzchnię dojazdowej do stanowiska do płukania sieci o długości ok. 199 mb.

Data zakończenia realizacji operacji: sierpień 2011 r.

Podpisanie porozumienia

W dniu 12 lipca 2010 r. w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni zawarte zostało Porozumienie nr 00009-61722-OR1100011/09 w sprawie przyznania środków UE na realizację operacji pt. Remont Nabrzeży Północnego i Zachodniego oraz innych elementów infrastruktury w Porcie Kąty Rybackie.
Ze strony Urzędu Morskiego w Gdyni porozumienie zostało podpisane przez Panią Annę Stelmaszyk-Świerczyńska Z-cę Dyrektora ds Technicznych oraz Panią Janinę Weredę Z-cę Głównego Księgowego, natomiast ze strony ARiMR, na podstawie upoważnienia Prezesa Agencji, porozumienie podpisał Pan Waldemar Mik Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 567 464,00 zł. Współfinansowanie z UE w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego wynosi 1 925 598,00 zł

Umowy z Wykonawcami

Umowa nr TI3-MG-Kąty Ryb.-23/10 o wykonanie roboty budowlanej Modernizacja Nabrzeży Północnego i Zachodniego w Porcie Kąty Rybackie została zawarta w dniu 23 kwietnia 2010 roku z firmą Navimor – Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, na kwotę 1 348 193,30 zł brutto, w tym podatek VAT w stawce 0%.

W dniu 21 maja 2010 roku została zawarta Umowa nr TI3-WMO-Kąty Ryb-37/61/2010 na sprawowanie Nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych.

Roboty budowlane

W ramach Projektu zostały przeprowadzone następujące roboty budowlane:

 • roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, konstrukcyjne, wyposażeniowe, atest dna wchodzące w Remont Nabrzeża Północnego;
 • roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, konstrukcyjne, wyposażeniowe, atest dna wchodzące w Remont Nabrzeża Zachodniego;
 • roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, konstrukcyjne, wyposażeniowe, atest dna w ramach adaptacji stanowiska do płukania sieci;
 • roboty przygotowawcze, roboty konstrukcyjne, atesty dna w ramach budowy nawierzchni dojazdowej do stanowiska do płukania sieci.

W dniu 31 maja 2011 roku odbył się odbiór końcowy i przekazania do użytkowania roboty budowlanej.

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
 2. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  fundusze@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 88
 3. Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43