Fundusze europejskie

Remont dalby z modernizacją wyciągu łodziowego w Krynicy Morskiej

 • 16 stycznia 2015
 • Karolina Dołhy

 

 

Numer i nazwa osi priorytetowej 3. Środki służące wspólnemu interesowi.

Środek 3.3: Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach

Cel projektu

Celem projektu „Remont dalby z modernizacją wyciągu łodziowego w Krynicy Morskiej” jest poprawa bezpieczeństwa i warunków postoju oraz obsługi statków rybackich.

Opis projektu

Remont i modernizacja wyciągu łodziowego w Krynicy Morskiej ma na celu przywrócenie jego pełnej sprawności. Przed realizacją Projektu wszystkie elementy wyciągu począwszy od dalby zwrotnej poprzez fundamenty rolek, a skończywszy na windzie i jej obudowie były w stanie granicznego wyeksploatowania. Dalsza eksploatacja wyciągu mogła zagrażać bezpieczeństwu jej użytkowników, a także osobom postronnym.

Inwestycja pn: „Remont dalby z modernizacją wyciągu łodziowego w Krynicy Morskiej” obejmuje swoim zakresem następujące zadania:

 • zagospodarowanie terenu z obudową windy;
 • infrastruktura hydrotechniczna: dalba, fundamenty oraz transport wodny materiałów i sprzętu;
 • sieci i przyłącza elektroenergetyczne;
 • część mechaniczna wyciągu;
 • szkolenie użytkowników wyciągu;
 • nawierzchnia z płyt drogowych,

Bezpośrednim beneficjentem operacji są miejscowi rybacy, który będą korzystali z nowo wykonanej dalby wraz z wyciągarką.

Przystań rybacka, w której znajduje się wyciąg łodziowy, zlokalizowana jest po stronie Zatoki Gdańskiej na Mierzei Wiślanej w odległości ok. 1 km od centrum Krynicy Morskiej.

Planowana data zakończenia realizacji operacji: marzec 2015 roku.

Podpisanie porozumienia

W dniu 13 września 2012 roku w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni zawarte zostało Porozumienie nr 00053-61722-OR1100015/12 w sprawie przyznania środków UE na realizację operacji pt. „Remont dalby z modernizacją wyciągu łodziowego w Krynicy Morskiej”.

Całkowita wartość projektu zgodnie z aneksem nr 2 do Porozumienia wynosi 1 675 632,00 zł.
Współfinansowanie z UE w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego zgodnie z aneksem nr 2 do Porozumienia wynosi 1 194 087,00

Umowy z Wykonawcami

 1. W dniu 21 czerwca 2010 r. została podpisana umowa na wykonanie projektu remontu dalby z modernizacją wyciągu łodziowego w Krynicy Morskiej. Usługa została wykonana i opłacona zgodnie z umową. Koszt wykonania projektu dalby z modernizacją wyciągu łodziowego - 59 170 zł brutto.
 2. W dniu 11 czerwca 2013 r. została podpisana umowa o wykonanie roboty budowlanej z Wykonawcą – firmą Navimor – Invest S.A. z siedzibą w Gdańsku. Wykonawca został wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Dnia 11 lutego 2014 r. zawarto aneks nr 1. Dnia 30 czerwca 2014 r. zawarto aneks nr 2. Oba aneksy dotyczyły zmiany terminu wykonania umowy.
 3. W dniu 29 sierpnia 2013 r. została podpisana umowa o pełnienie nadzoru autorskiego z Wykonawcą – Wuprohyd Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Wykonawca został wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość umowy wynosi 16 912,50 zł brutto. Usługa została wykonana i opłacona zgodnie z umową.
 4. W dniu 28 sierpnia 2013 r. została podpisana umowa nr TI2-JL-226-27-33/13 o pełnienie nadzoru inwestorskiego z Wykonawcą – Nadzory i usługi budowlane Krzysztof Małasiewicz z siedzibą w Sopocie. Wykonawca został wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość umowy wynosi 21 648,00 zł brutto. Usługa została wykonana i opłacona zgodnie z umową.
 5. Dnia 27 października została zawarta umowa z Panem Filipem Wiese. Przedmiotem umowy jest przeszkolenie rybaków z Krynicy Morskiej w obsłudze wyciągarki łodzi rybackich i przygotowanie ich do egzaminu w Transportowym Dozorze Technicznym. Wartość umowy wynosi 4 742,15 zł brutto. Usługa została wykonana i opłacona zgodnie z umową.

Roboty budowlane

W ramach umowy o wykonanie roboty budowlanej z Wykonawcą – firmą Navimor – Invest S.A. z siedzibą w Gdańsku - zostały wykonane następujące roboty:

 1. zagospodarowanie terenu z odbudową windy;
 2. infrastruktura hydrotechniczna;
 3. sieci i przyłącza elektroenergetyczne;
 4. część mechaniczna wyciągu;
 5. nawierzchnia z płyt drogowych.

wrzesień 2013

łodzie podczas remontu dalby
betonowa część na plaży
transport pogłębiarki z dźwigiem
zbrojony mur na plaży
zbrojony mur na plaży z widokiem na dalbe

październik 2013

metalowe blachy na plaży
wypełnianie dalby betonem

 styczeń 2014

zbrojony mur na plaży
zbrojony mur na plaży
zbrojony mur na plaży
zbrojony mur na plaży
zbrojony mur na plaży oraz pracownicy

maj 2014

budynek na plaży
zbrojony mur na plaży końcowe prace
zbrojony mur na plaży efekt końcowy
wyciągnięte łodzie na plaży

styczeń 2015

budynki przy plaży
zbrojony mur na plaży z metalowymi rolkami
zbrojony mur na plaży z metalowymi rolkami
zbrojony mur na plaży z metalowymi rolkami

Roboty budowlane były wykonywanie od dnia 11 czerwca 2013 r. do dnia 28 sierpnia 2014 r.

W dniu 26 września 2014 r. dokonano odbioru końcowego roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontu dalby z modernizacją wyciągu łodziowego w Krynicy Morskiej. Po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi robót oraz po dokonanym sprawdzeniu wykonanych robót komisja odbiorowa uznała roboty za wykonane zgodnie z umową.

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
 2. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  fundusze@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 88
 3. Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43