Fundusze europejskie

Przebudowa Portu Rybackiego w Nowej Pasłęce – Nabrzeże Postojowe

 • 6 lutego 2015
 • Karolina Dołhy

Numer i nazwa osi priorytetowej 3. Środki służące wspólnemu interesowi.

Środek 3.3: Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach

Cel projektu

Celem projektu „Przebudowa Portu Rybackiego w Nowej Pasłęce - Nabrzeże Postojowe" jest poprawa bezpieczeństwa i warunków postoju i obsługi statków rybackich.

Opis projektu

Teren Portu Rybackiego w Nowej Pasłęce przynależny jest administracyjnie do gminy Braniewo, województwo warmińsko-mazurskie. Położenie geograficzne portu w Nowej Pasłęce ma szczególny charakter – jest to najbardziej wysunięty na wschód krajowy port, praktycznie przy granicy polsko-rosyjskiej. Utrzymanie portu jest zadaniem istotnym ze względów bezpieczeństwa żeglugi i interesu publicznego. Ponadto jest to ważny punkt ochrony granicy Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

Nabrzeże Postojowe składa się z dwóch odcinków:

 • odcinek nr I wynosi 117,97 m (z czego 5,31 m wchodzi w skład Nabrzeża Zamykającego);
 • odcinek nr II wynosi 105,15 m.

Stan przed realizacją Projektu:

Stan Nabrzeża Postojowego był niezadowalający. Konstrukcja umocnienia była mocno osłabiona w stosunku do wytrzymałości i stateczności wymaganej dla tego typu obiektów.

Obudowę skarpy brzegu odcinka I i odcinka II stanowiły głównie płyty typu YOMB ułożone w kilku rzędach, oparte na palisadzie z pali drewnianych, za palisadą założono pionowe elementy mające podtrzymać ucieczkę gruntu ze skarpy. Pale różniły się co do średnicy i rozstawu, wielu z nich brakowało lub były pochylone na wodę. Odcinkowo widoczne były zapadnięcia i wyraźna deformacja dolnego rzędu płyt.

W obrębie umocnienia brzegu występowały również małe konstrukcje nadwodne w postaci pomostów – zostały one częściowo zdemontowane, ponieważ nie spełniały wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Na pozostałej części odcinka II występował naturalny brzeg z elementami starych konstrukcji obudowy brzegu (pale drewniane, za którymi ułożona została opinka z desek drewnianych).

Umocnienie brzegowe pełniło już tylko w ograniczonym zakresie funkcję zabezpieczenia brzegu oraz zapewnienia stateczności przyległego naziomu. Ponadto podczas wyższych stanów wody nie zabezpieczała przed przypadkowym najechaniem jednostek pływających na konstrukcję drewnianej niskiej palisady.

Część nabrzeża była niezdatna do cumowania również z powodu zarośniętego brzegu (samosiewy drzew i krzewów).

Doraźne naprawy wykonywane „chałupniczymi” sposobami nie wpływały na poprawę stanu technicznego.

Poniżej zdjęcie Przystani przed realizacją Projektu:

zniszczony falochron w pasłęce
ogrodzenie przy ścieżce wzdłuż rzeki
ogrodzenie przy ścieżce wzdłuż rzeki
ogrodzenie przy ścieżce wzdłuż rzeki

Stan projektowany

Konstrukcję stanowi ścianka szczelna o długości brusów 10÷12 m, z żelbetowym oczepem o wymiarach 0,8 x 1,5 m, zakotwiona przy pomocy kotew gruntowych. Szerokość nawierzchni nabrzeża wynosi dla odcinka nr 1 – 6,95 m, dla odcinka nr 2 – 5,95 m. Nawierzchnia wykonana zostanie z betonu zbrojonego, ułożonego na warstwie chudego betonu i zasypu z pospółki na geowłókninie. Rzędna korony oczepu wynosi 1.30 m npm. Głębokość przy nabrzeżu odcinku nr 1 wynosi 2,5 m, przy nabrzeżu odcinku nr 2 wynosi 2,0 m.

Nabrzeże wyposażone zostanie w odbojnice, pachoły cumownicze, drabinki ratownicze.

Ponadto przy nabrzeżu znajdować się będzie mareograf IMGW (istniejący).

Bezpośrednim beneficjentem operacji są miejscowi rybacy, którzy będą korzystali z przebudowanego nabrzeża.

Planowana data zakończenia realizacji operacji: maj 2015 roku.

Podpisanie porozumienia

W dniu 20 września 2013 roku w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni zawarte zostało Porozumienie nr 00069-61722-OR1100007/13 w sprawie przyznania środków UE na realizację operacji pt. „Przebudowa Portu Rybackiego w Nowej Pasłęce - Nabrzeże Postojowe”.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 599 228,00 zł. Współfinansowanie z UE w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego wynosi 3 379 533,75 zł

Umowy z Wykonawcami

W dniu 7 marca 2014 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał Umowę nr TI2-JL-22-31-5/14 z Wykonawcą, firmą Navimor-Invest S.A. o wykonanie roboty budowlanej związanej z wykonaniem "Przebudowy Portu Rybackiego w Nowej Pasłęce - Nabrzeże Postojowe". Wykonawcę reprezentował Krzysztof Kosiorek-Sobolewski – Prezes Zarządu oraz Tomasz Marcinkowski – Wiceprezes Zarządu. Wartość podpisanej umowy wynosi 2 824 964,80 zł, w tym podatek VAT w stawce 23%.

W dniu 20 maja 2014 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał Umowę z Wykonawcą, Przedsiębiorstwem Usługowo-Budowlanym INSPEC Sp. z o.o. o pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania "Przebudowy Portu Rybackiego w Nowej Pasłęce - Nabrzeże Postojowe". Wykonawcę reprezentowała Wiesława Kędzierska. Wartość podpisanej umowy wynosi 33 825,00 zł, w tym podatek VAT w stawce 23%.

Roboty budowlane

maj 2014

koparka narawa brzegu rzeki
metalowe blachy podczas budowy nabrzeża
koparka przy rzece
koparka przy rzece

październik 2014

część betonowego nabrzeża przy rzece
konstrukcja do budowy nabrzeża
pracownicy podczas budowy
wykop budowlany nabrzeża
zbrojeniowe części nabrzeża
ludzie podczas prac

listopad 2014

nabrzeże w połowie budowy
ludzie na nabrzeżu podczas prac
ludzie na nabrzeżu podczas prac

ludzie na nabrzeżu podczas prac

W ramach umowy nr TI2-JL-22-31-5/14 wykonano następujące roboty budowlane:

Etap I:

 • roboty rozbiórkowe,
 • roboty ziemne,
 • roboty kafarowe i zakotwienia,
 • roboty żelbetowe,
 • nawierzchnie,
 • wyposażenie hydrotechniczne.

Etap II:

 • roboty rozbiórkowe,
 • roboty ziemne,
 • roboty kafarowe i zakotwienia,
 • roboty żelbetowe,
 • nawierzchnie,
 • wyposażenie hydrotechniczne.

Roboty budowlane zostały wykonane w terminie 7 marca 2014 roku - 6 lutego 2015 roku. W dniu 12 marca 2015 r. dokonano odbioru końcowego roboty budowlanej. Po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi robót oraz po dokonanym sprawdzeniu wykonanych robót roboty uznano za wykonane zgodnie z umową.

wykończone nabrzeże
nabrzeże z widokiem na budynek

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
 2. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  fundusze@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 88
 3. Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43