Fundusze europejskie

Przebudowa nabrzeża, opaski brzegowej i Falochronu Wschodniego w Porcie Tolkmicko

 • 4 lutego 2015
 • Karolina Dołhy

Numer i nazwa osi priorytetowej 3. Środki służące wspólnemu interesowi.

Środek 3.3: Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach

Cel projektu

Projekt wpisuje się w 1 cel ogólny Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" w „poprawę konkurencyjności i zrównoważenia podstawowego sektora rybackiego” oraz w 3 cel szczegółowy – poprawę infrastruktury w portach, przystaniach i miejscach wyładunku.

Operacja wpisuje się również w cel 1 zawarty w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w § 20 tj. poprawę bezpieczeństwa i warunków postoju lub obsługi statków rybackich.

Celem bezpośrednim realizacji operacji jest:

 • zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z portu oraz poprawa warunków bezpiecznej obsługi jednostek łodziowych i zacumowanych statków;
 • poprawa warunków bezpieczeństwa, warunków postoju, warunków w miejscach wyładunku lub obsługi statków rybackich.

Opis projektu

Poprzez przebudowę Nabrzeża Wschodniego, opaski brzegowej i Falochronu Wschodniego operacja przyczyni się do powstania trwałych korzyści dla sektora rybackiego poprzez poprawę bezpieczeństwa, warunków postoju i obsługi statków rybackich w porcie rybackim w Tolkmicko.

Z uwagi na zły stan techniczny istniejących konstrukcji oraz konieczność zwiększenia głębokości eksploatacyjnej portu w Tolkmicku konieczna jest przebudowa elementów konstrukcji leżących na wschodnim brzegu basenu portowego:

 1. Nabrzeża Wschodniego i Postojowego,
 2. Falochronu Wschodniego,
 3. Opaski brzegowej.

Prace polegają na na pracach rozbiórkowych części elementów przebudowywanych konstrukcji oraz budowie elementów nowych. Dodatkowo prowadzone są prace czerpalne – pogłębienie basenu portowego i wejścia do portu. Ponadto konieczna jest przebudowa nawierzchni na Nabrzeżu Zachodnim portu, która znajduje się w stanie nie gwarantującym bezpieczeństwa korzystających z niej osobom, pojazdom i urządzeniom.

Ad.1.

Rozbiórce uległa większość konstrukcji nabrzeża - pale drewniane wbite w dno, pomosty drewniane, umocnienia betonowe, konstrukcja slipu, brukowa nawierzchnia zaplecza Nabrzeża Postojowego, murki oporowe i schody terenowe, instalacja elektryczna oświetleniowa i zasilania rozdzielni. Powstało nowe Nabrzeże o długości łącznej 258,26 m i szerokości użytkowej 6,0 m złożone z części: Nabrzeże Wschodnie, Nabrzeże Postojowe oraz Nabrzeże Zamykające. Zostało ono wyposażone w pachoły cumownicze, drabinki ratunkowe, stanowiska sprzętu ratunkowego, punkty poboru mediów (elektryczność, woda, kanalizacja). Cała linia została zabezpieczona gumowymi odbojnicami belkowymi. W części środkowej Nabrzeża Postojowego zbudowano slip o szerokości 7 m i nachyleniu 10%.

Ad.2

Rozbiórce uległ cały poprzedni falochron - pale drewniane falochronu, kamienna okładzina falochronu, korpus falochronu. Zbudowany został nowy falochron, który jednocześnie będzie spełniał role nabrzeża o długości łącznej 189,2 m, w tym długość linii cumowniczej (odbojowej) 184,33 m, szerokości 4,0 m. Wyposażony zostały w pachoły cumownicze, drabinki ratunkowe, stanowiska sprzętu ratunkowego, światło nawigacyjne koloru czerwonego (zasilane energia słonecznego).

Ad.3.

Rozbiórce uległa dotychczasowa opaska. Odzyskany częściowo materiał (kamienie) został wykorzystany do budowy nowej opaski. Długość całkowita nowej opaski – 46,8 m. Jej korona została zakończona murem łamacza fal. Za korona zbudowana została ścieżka spacerowa o długości opaski i szerokości 3,2 m. Opaska wyposażona zostanie w 1 stanowisko sprzętu ratunkowego.

Dodatkowe prace pogłębiarskie (czerpalne) dotyczą pogłębienia basenu portu do głębokości rzędu 3,5 m oraz toru podejściowego do portu do głębokości rzędu 3,5 m i szerokości 43 m. Powierzchnia, na której prowadzone będą roboty czerpalne to ok. 28.920 m2.

W ramach operacji port zostanie również zaopatrzony w zaporę przeciwolejową – przegroda pływająca ograniczająca obszar wody zabrudzonej (np. olejami) od wody czystej – wraz ze zwijarką.

W ramach operacji przebudowana zostanie nawierzchnia Nabrzeża Zachodniego. Rozebrane zostaną obecnie istniejące elementy nawierzchni (płyty żelbetowe, skarpa kamienna, stara nawierzchnia betonowa) oraz powstanie nowa wykonana częściowo z płyt typu Eko-ażur oraz z kostki betonowej.

Podpisanie porozumienia

W dniu 16 czerwca 2011 r. w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni zostało zawarte Porozumienie nr 00044-61722-OR1100046/10 w sprawie przyznania środków UE na realizację operacji pt. Przebudowa Nabrzeża, Opaski Brzegowej i Falochronu Wschodniego w Porcie Tolkmicko.

Zgodnie z aneksem do Porozumienia nr 6 z dnia 16 lipca 2015 r.:

Całkowita wartość projektu: 14 609 074,00 zł. Współfinansowanie z UE w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego: 10 952 230,50 zł

Planowana data zakończenia operacji: maj 2015 r.

Umowy z Wykonawcami

 1. W dniu 11 kwietnia 2013 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał umowę nr TI2-JL-226-18-21/13 o wykonanie roboty budowlanej związanej z wykonaniem „Przebudowy nabrzeża, opaski brzegowej i Falochronu Wschodniego w porcie Tolkmicko” z konsorcjum: Budimex S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Ferrovial Agroman S.A. (Partner Konsorcjum). Wykonawcę wybrano w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wynagrodzenie kosztorysowe ustalono na podstawie kosztorysu ofertowego na kwotę 10 430 217,81 zł, w tym podatek VAT w stawce 23%.
 2. W dniu 21 maja 2013 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał umowę nr TI2-JL-226-18-25/13 o pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w ramach Projektu z Firmą Handlowo-Usługową Włodzimierz Celej. Wykonawcę wybrano w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie umowy Zamawiający zapłacił Wykonawcy kwotę 60 885,00 zł, w tym podatek VAT w stawce 23%.
 3. W dniu 19 czerwca 2013 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał umowę nr TI2-JL-3600-226-18-46/13 o sprawowanie Nadzoru Autorskiego w ramach Projektu z INGEO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Za wykonaną usługę Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wynagrodzenie 78 966,00 zł brutto, w tym podatek VAT w stawce 23%.
 4. W dniu 11 sierpnia 2014 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał umowę nr TI2-JL-381-226-18-30/14 o sprawowanie projektów Remontu Falochronu Zachodniego, Nabrzeża Pomostowego oraz Nawierzchni koło Nabrzeża Wschodniego wraz z nadzorem autorskim. Umowę zawarto na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 116 850,00 zł, w tym podatek VAT w stawce 23%.
 5. W dniu 28 sierpnia 2014 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał umowę nr TI.2-AS-3805/19/43/22/14 o wykonanie roboty budowlanej „Budowa i wyposażenie budynku bosmanatu portu wraz z budową masztu strunobetonowego oraz przebudowa Nabrzeża Zachodniego (etap III Nabrzeża Skarpowego), a także budowa nawierzchni wzdłuż Nabrzeża Zachodniego w Porcie Tolkmicko” z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym "E&S" Sp. z o. o. Wykonawcę wybrano w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 1 356 253,73 zł, w tym podatek VAT w stawce 23%.
 6. W dniu 4 listopada 2014 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał umowę nr TI2-JL-226-27-44/14 o wykonanie roboty budowlanej z firmą Usługi Elektroinstalacyjne Piotr Gregorek. Przedmiotem umowy było wykonanie oświetlenia Falochronu Wschodniego i demontaż i montaż 2 słupów oświetleniowych. Umowę zawarto na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie umowy Zamawiający zapłacił Wykonawcy kwotę 30 750,00 zł, w tym podatek VAT w stawce 23%.
 7. W dniu 18 grudnia 2014 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał umowę nr ZG-3811-005-U/14 na dostawę geodezyjnego zestawu pomiarowego: tachimetr elektroniczny wraz z systemem sterowania i odbiornikiem GNSS z firmą Leica Geosystems Sp. z o.o. Umowę zawarto na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie umowy Zamawiający zapłacił Wykonawcy kwotę 147 600,00 zł, w tym podatek VAT w stawce 23%.
 8. W dniu 16 stycznia 2015 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał umowę nr TI2-JL-381/19/44/3/15 o pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą "EKO-INWEST". Umowę zawarto na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie umowy Zamawiający zapłacił Wykonawcy kwotę 40 590,00 zł, w tym podatek VAT w stawce 23%. Usługa została wykonana i opłacona zgodnie z umową.
 9. W dniu 19 lutego 2015 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał umowę nr TI2-JL-3800-33-4/15 o wykonanie roboty budowlanej z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego Sp. z o. o. Przedmiotem umowy było wykonanie remontu odcinka nasadowego oraz głowicowego Falochronu Zachodniego, budowa Nabrzeża Pomostowego oraz remont nawierzchni przy Nabrzeżu Wschodnim. Wykonawcę wybrano w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie umowy Zamawiający zapłacił Wykonawcy kwotę 1 556 851,19 zł, w tym podatek VAT w stawce 23%.

Roboty budowlane

W ramach II etapu operacji w porcie Tolkmicko w ramach umowy nr TI2-JL-226-18-21/13 o wykonanie roboty budowlanej związanej z wykonaniem „Przebudowy nabrzeża, opaski brzegowej i Falochronu Wschodniego w porcie Tolkmicko” wykonano następujące roboty:

 • roboty hydrotechniczne – Nabrzeże Wschodnie;
 • roboty hydrotechniczne – Nabrzeże Zamykające;
 • roboty hydrotechniczne – Falochron Wschodni;
 • roboty hydrotechniczne – Opaska brzegowa;
 • roboty hydrotechniczne – Roboty podczyszczeniowe;
 • pławy nawigacyjne;
 • roboty wodociągowo-kanalizacyjne;
 • roboty elektryczne;
 • bariera przeciwrozlewowa oraz zwijadło na zaczep oczkowy.

lipiec 2013

samochód na uszkodzonym falochronie
koparka i kamienie podczas budowy

 sierpień 2013

pojazdy naprawiejące nabrzeże
naprawiane nabrzeże a w tle hala w porcie

 wrzesień 2013

pojazd naprawiający falochron
remontowany port

 październik 2013

pogłębiarka podczas prac
budowa z widokiem na marinę

 listopad 2013

koparka podczas prac
budowa z widokiem na port

 grudzień 2013

koparka podczas prac
koparka podczas prac

 marzec 2014

nabrzeże z budynkami
koparka z ludźmi podczas prac

 kwiecień 2014

koparka i samochód podczas prac
budowa z widokiem na port

 maj 2014

nabrzeże prace wykończeniowe
słup na falochronie

czerwiec 2014

budowa falochronu
przycumowane łodzie w porcie

Odbiór końcowy roboty budowlanej odbył się 17 września 2014 r.

W ramach III etapu operacji w porcie Tolkmicko wykonano:

 • bosmanat Portu w Tolkmicku – część sanitarna, część budowlana, część elektryczna oraz wyposażenie;
 • maszt teleinformatyczny na terenie Bosmanatu Portu w Tolkmicku;
 • nawierzchnię koło Nabrzeża Wschodniego w Porcie Tolkmicko, roboty hydrotechniczne na Nabrzeżu Pomostowym oraz roboty hydrotechniczne na Falochronie Zachodnim;
 • przebudowę Nabrzeża Zachodniego (Nabrzeże Skarpowe – Etap III) oraz nawierzchnię wzdłuż Nabrzeża Zachodniego (rejon Nabrzeża Skarpowego – Etap III)
 • oświetlenie Falochronu Wschodniego oraz demontaż i montaż 2 słupów oświetleniowych

październik 2014

wyremontowany falochron
brzeg z widokiem na falochron
nabrzeż po remoncie
falochron z drugiego brzegu

W dniu 16 czerwca 2015 r. dokonano odbioru końcowego roboty budowlanej. Po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi robót oraz po dokonanym sprawdzeniu wykonanych robót roboty uznano za wykonane zgodnie z umową.

czerwiec 2015

wieża z drabinką w porcie
budynek bosmanatu z wieżą w porcie
widok w porcie na drugi brzeg zalewu
przycumowane jachty w porcie
łodzie rybackie w porcie
łodzie w porcie w tle bosmanat
łodzie w porcie w tle bosmanat
falochron zielona główka
z falochronu na port z bosmanatem
łodzie w porcie w tle bosmanat
z brzegu na falochron z czerwoną główką
podjazd dla wuzków z falochronu

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
 2. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  fundusze@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 88
 3. Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43