Fundusze europejskie

Przebudowa Falochronu Głównego w Gdyni wraz z modernizacją systemu nawigacyjnego

 • 20 listopada 2014
 • Karolina Dołhy

Inicjatorem i Beneficjentem Końcowym Projektu był Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Instytucją Zarządzającą SPO Transport było ówczesne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Instytucją Pośredniczącą w Zarządzaniu SPO Transport było ówczesne Ministerstwo Transportu i Budownictwa.
Instytucją Płatniczą było Ministerstwo Finansów.
Projekt realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport na lata 2004 – 2006

Priorytet 1 Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu

Działanie 1.2 Poprawa infrastruktury dostępu do portów morskich – poprawa dostępu od strony morza.

Opis projektu

Przedmiotem Projektu jest przebudowa Falochronu Głównego portu w Gdyni, polegająca na przywróceniu parametrów wytrzymałościowych i statecznościowych budowli. Projekt ma również na celu polepszenie osłony Portu Zewnętrznego przed zafalowaniem i zalodzeniem w warunkach podniesionych stanów wody oraz podniesienie stopnia bezpieczeństwa żeglugi na torach podejściowych do portu w Gdyni.
Prace inwestycyjne realizowane w trakcie projektowanego przedsięwzięcia to:
1.przebudowa Falochronu Głównego,
2.modernizacja systemu nawigacyjnego na Wejściu Południowym wraz z monitorowaniem oznakowania nawigacyjnego,
3.osłona hydrograficzna na torach podejściowych i wewnętrznych portu w Gdyni zgodna z wymogami IHO obejmująca wymianę systemu kontroli sytuacji batymetrycznej,
4.uruchomienie na podejściu do Portu w Gdyni systemu precyzyjnej radionawigacji w oparciu o system DGPS (Differential Global Positioning System) połączony z systemem RTK (Real Time Kinematic).

Lokalizacja

Przedsięwzięcie było realizowane we wschodniej części polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego, na wodach Zatoki Gdańskiej, na obszarze portu morskiego Gdynia.
Inwestycja jest zlokalizowana w województwie pomorskim, w gminie Miasta Gdynia, na Falochronie Głównym Portu w Gdyni (współrzędne geograficzne głowicy południowej Wejścia Głównego: 54°32,1’ N, 18°33,9’ E, współrzędne geograficzne głowicy wschodniej Wejścia Południowego: 54°31,1’ N, 18°33,9’ E) oraz na akwenie bezpośrednio przylegającym do głowicy wschodniej Wejścia Południowego.

Falochron Główny w Gdyni - widok z lotu ptaka

Obszar oddziaływania Projektu

Obszarem bezpośredniego oddziaływania Projektu jest Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia obejmujący baseny portowe nr: I, II, III, awanport z Nabrzeżem Francuskim oraz port wojenny na Oksywiu.
Pośrednio Projekt będzie oddziaływać zarówno lokalnie – na rozwój gospodarczy terenów portowych, terenów przemysłowych oraz rozwój infrastruktury miejskiej, jak również regionalnie – na wzmocnienie konkurencyjności województwa pomorskiego poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej do portu w Gdyni oraz przyspieszenie budowy autostrady A1 (paneuropejski korytarz transportowy nr VI).

Głównym celem Projektu jest:

„Utrzymanie i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu statków na podejściowych i wewnętrznych
torach wodnych, osłony Portu Zewnętrznego przed wpływem zafalowania i zalodzenia, a tym samym utrzymanie konkurencyjności Portu Gdynia, poprzez sprawną obsługę statków w Porcie Zewnętrznym (baseny nr I, II, i III oraz Nabrzeże Francuskie) wraz z optymalnym wykorzystaniem parametrów technicznych istniejących w Porcie Zewnętrznym nabrzeży”.
Realizacja Projektu przebudowy Falochronu Głównego i modernizacji systemu nawigacyjnego na podejściu do Portu Gdynia zapewni:

 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa żeglugi, zwłaszcza na wejściu południowym do Portu Gdynia,
 • zmniejszenie stopnia zagrożenia dla środowiska morskiego wynikającego z ruchu statków oraz przeładunku materiałów niebezpiecznych wpisanych na listę materiałów DG – IMO,
 • możliwość uruchomienia przeładunków na Stanowisku Przeładunku Paliw Płynnych zlokalizowanym na Falochronie Głównym,
 • optymalne wykorzystanie oraz rozwój infrastruktury portowej pozostającej pod osłoną Falochronu Głównego,
 • możliwość monitorowania stanu batymetrycznego podejściowych torów wodnych do portu,
 • utrzymanie i rozwój Strefy Prestiżu Morskiego Miasta Gdynia zlokalizowanej na pirsach ograniczających Basen nr 1 (Basen Prezydenta) wzdłuż ulic: Aleja Zjednoczenia i ulica Hryniewieckiego przy wykorzystaniu basenu nr I m.in. na cele reprezentacyjne.

Oddziaływanie na środowisko

Według wstępnej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu przebudowy Falochronu Głównego i modernizacji systemów nawigacyjnych nie ma przeciwwskazań do realizacji ww. zamierzenia.
Prawidłowość i skuteczność szczegółowych rozwiązań w fazie projektu budowlanego została sprawdzona w „Raporcie oddziaływania na środowisko” opracowanym we wrześniu 2004 roku w trakcie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę.
Urząd Morski wykonał Suplement do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko, sporządzonego w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę dla projektowanej przebudowy Falochronu Głównego w Porcie Gdynia. W Rozdziale 2.3. Suplementu opisano wpływ inwestycji na obszar NATURA 2000, obejmujący Zatokę Pucką.
Dzisiejszy stan techniczny Falochronu Głównego nadal determinuje ryzyko, że przy wystąpieniu zanieczyszczenia środowiska na skutek awarii w Porcie Zewnętrznym, możemy liczyć się ze złymi skutkami dla środowiska morskiego całej Zatoki Gdańskiej.

Kontekst społeczno – gospodarczy

Port Gdyński, wraz z portem Gdańskim, z uwagi na ich geograficzne położenie, pełnią na polskim wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego role logistycznego centrum dystrybucyjnego ukierunkowanego na kraje wschodniej i północnej części Morza Bałtyckiego oraz na kraje Europy Środkowo – Wschodniej. Rola ta wymusza dalszy rozwój i modernizację portu gdyńskiego. Działania te muszą być prowadzone w taki sposób, aby nie został zachwiany zrównoważony rozwój i spójność przestrzenna regionu, przy jednoczesnej poprawie konkurencyjności portu.
Aktualna konieczność przebudowy Falochronu Głównego połączona z modernizacją systemu nawigacyjnego na podejściu południowym do portu wynika z następujących przesłanek:

 • ekspertyza techniczna wykazała znaczny stopień zniszczenia konstrukcji falochronu co grozi katastrofą budowlana, w wyniku której część zewnętrzna Portu Gdynia zostałaby narażona na zafalowanie (baseny I, II i III oraz Nabrzeże Francuskie),
 • od dawna podnoszony jest postulat podniesienia stopnia bezpieczeństwa żeglugi na torze podejściowym do południowego wejścia do portu (wyeliminowanie ryzyka kolizji statków przy zwiększającym się corocznie nasileniu ruchu statków, jednostek turystycznych i sportowych),
 • konieczne jest zapobieganie zagrożeniom dla środowiska morskiego wynikającym z ewentualnych kolizji statków na torach wodnych zwłaszcza w porcie zewnętrznym (w basenie nr II ulokowana jest baza przeładunku ładunków zaliczanych do grupy DG),
 • rośnie rola Portu w Gdyni w związku z przygotowaniem budowy polskiej części transeuropejskiego korytarza transportowego nr VI (autostrada A1 i linia kolejowa 65),
 • miasto Gdynia podjęło działania mające na celu budowę połączenia Trasy Kwiatkowskiego z Obwodnicą Trójmiejską oraz modernizację ważnej dla portu ulicy Janka Wiśniewskiego. W ten sposób zapewnione zostanie połączenie portu Gdynia z paneuropejskim korytarzem transportowym nr VI.

Określenie typu inwestycji

Przebudowę Falochronu Głównego i modernizację wejścia południowego do Portu w Gdyni, zaliczyć należy do inwestycji typu infrastrukturalnego, nie przynoszących bezpośrednich ekonomicznych korzyści. Inwestycje tego typu są niezbędną częścią infrastruktury transportowej i warunkują jej prawidłowe funkcjonowanie. Do utrzymania tej infrastruktury portowej oraz podejściowych torów wodnych do portu prawnie zobowiązany jest Urząd Morski.

Wartość Projektu: 88 535 215,50 PLN
Udział Unii Europejskiej: 65 718 956,25 PLN

Podpisanie umów

Dnia 9 maja 2006 roku w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni została podpisana Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z Firmą "Projmors" Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o.
Ze strony Urzędu Morskiego w Gdyni Umowę podpisali: Pani Anna Stelmaszyk-Świerczyńska - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych oraz Pan Andrzej Kajut - Główny Księgowy. Natomiast ze strony Firmy "Projmors": Pan Jerzy Warszycki - Prezes Zarządu oraz Pan Jerzy Adamonis - Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny.

Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu
Podpisanie umowy na Inżyniera Kontraktu

Dnia 18 maja 2006 roku w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni została podpisana Umowa z Wykonawcą Robót budowlanych polegających na Przebudowie Falochronu Głównego w Gdyni wraz z modernizacją systemu nawigacyjnego - Wayss & Freytag Ingenieurbau AG (Wykonawca Wiodący Konsorcjum "Wayss & Freytag Ingenieurbau AG" - "Colcrete - von Essen, GmbH & Co. KG").
Ze strony Urzędu Morskiego w Gdyni Umowę podpisali: Pan Bogdan Rojek - Zastępca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej oraz Pan Andrzej Kajut - Główny Księgowy. Natomiast ze strony Konsorcjum: Pan Jerzy Melaniuk i Pan Ralf Wiegand - Przedstawiciele Wykonawcy.

Podpisanie umowy na roboty budowlane
Podpisanie umowy na roboty budowlane

Przebieg robót

Falochron Główny przed przebudową

 

Projekt nie jest realizowany zgodnie z pierwotnym harmonogramem z Umowy z Wykonawcą oraz z harmonogramem z UD ponieważ podczas realizacji wystąpiły problemy środowiskowe i wykonawcze.
W wyniku znaczących opóźnień i niewłaściwego prowadzenia robót zerwano umowę z Wykonawcą. Prace zabezpieczające przed awarią wymagane natychmiast zostały zlecone w trybie z wolnej ręki a na pozostałe roboty został ogłoszony nowy przetarg.
W dniu 5 grudnia 2007 r. podpisana została umowa Nr OP3-JA-38052-3/07 z firmą Hydrobudowa S.A.
W dniu 12 grudnia 2007 r. ukazało się OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na robotę budowlaną polegającą na Przebudowie Falochronu Głównego w Gdyni wraz z modernizacją systemu nawigacyjnego sekcja 52-109.
W dniu 30 stycznia 2008 r. - otwarcie ofert (wpłynęły 2 oferty).
W związku ze wzrostem wartości robót, do Ministerstwa Infrastruktury złożony został Wniosek o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa. W dniu 20 marca 2008 r. przesłano do Ministerstwa Infrastruktury projekt umowy z wykonawcą wraz z innymi dokumentami dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania na Przebudowę Falochronu Głównego w Gdyni wraz z modernizacją systemu nawigacyjnego - sekcja 52-109 w celu przeprowadzenia kontroli ex-ante. W dniu 22 kwietnia 2008 r. otrzymaliśmy informację nt pozytywnego wyniku przeprowadzonej kontroli ex-ante. W dniu 25 kwietnia 2008 r. otrzymaliśmy informację o decyzji nr 2/57/2008 Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania przedmiotowego projektu w wysokości 79 722 533,00 zł.
W związku z otrzymanym zapewnieniem w dniu 28 kwietnia 2008 r. rozstrzygnięto przetarg na sekcje 52-109, a w dniu 6 maja 2008 r. podpisano Kontrakt z Wykonawcą Robót budowlanych nr OP3-JA-38002-7/07 - Hydrobudowa S.A na wykonanie robót - sekcji 52-109.
Ponadto, w dniu 19 maja 2008 r. podpisano Kontrakt nr OP3-JA-38050-6/08 na wykonanie
robót budowlanych polegających na naprawie uszkodzeń posztormowych na sekcjach 8-34 – Hydrobudowa S.A.
W dniu 14 maja 2008 r. przekazano Wykonawcy sekcji 52-109 plac budowy.
W dniu 7 lipca 2008 r. podpisana została umowa na dalsze pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.
W dniu 10 października został przesłany do IPZ SPOT wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 70 765 669 zł. W dniu 13 października 2008 r. podpisany został Aneks nr 2 do UD.
W dniu 14 listopada 2008 r. została podpisana Zmiana nr 2 (dot. zmiany udzielania i spłaty zaliczki) do Kontraktu nr OP3-JA-38002-7/07 z dnia 6 maja 2008 r.
Obecnie projekt realizowany jest sprawnie, choć występują również trudności w realizacji związane z pogodą.

Falochron po przebudowie

Ochrona środowiska

W związku z pojawieniem się chronionych gatunków ptaków na Falochronie Głównym Urząd Morski w Gdyni podjął szereg działań w celu zminimalizowania negatywnych skutków prowadzenia robót budowlanych w ramach Projektu Przebudowa Falochronu Głównego w Gdyni wraz z modernizacją systemu nawigacyjnego.
Zlecona została dodatkowa opinia Prof. Maciejowi Gromadzkiemu z Zakładu Ornitologii Polskiej Akademii Nauk, na podstawie której został sporządzony przez Wykonawcę Robót budowlanych nowy harmonogram prac dla Projektu, uwzględniający wszystkie zalecenia zawarte w opinii Prof. Gromadzkiego, tj. przesunięcie terminu rozpoczęcia budowy od 15 lipca 2006 r. Prace zostaną rozpoczęte na części północnej falochronu. Wszystkie ptaki poza kolonią rybitwy czubatej opuszczą już falochron, kolonia rybitwy czubatej będzie znajdowała się w odległości od 500 do 1500 m od miejsca wykonywania prac.
Minister Środowiska Decyzją z dnia 7 czerwca 2006 r. zezwolił na wykonywanie robót budowlanych w miejscu realizacji Projektu od dnia 15 lipca 2006 r. w uzgodnieniu i pod nadzorem Komisji złożonej z przedstawicieli: Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku, Zakładu Ornitologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Grupy Badawczej Ptaków Wodnych Kuling i Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Ponadto Urząd Morski w Gdyni podczas realizacji robót budowlanych na Falochronie wykona ustalone z Komisją działania kompensacyjne.
Uwzględniając wszelkie zalecenia i rekomendacje instytucji oraz organizacji zaangażowanych w przedmiotową sprawę Urząd Morski w Gdyni rozpocznie prace na Falochronie dopiero w miesiącu lipcu przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności.

Promocja projektu

Uroczyste zakończenie przebudowy Falochronu Głównego odbyło się w dniu 18 września 2009 r. Zakończenia dokonał Dyrektor Urzędu Morskiego kapitan żeglugi wielkiej dr inż. Andrzej Królikowski wraz z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Infrastruktury kapitanem żeglugi wielkiej Panią Anną Wypych - Namiotko. Poświęcenia obiektu dokonał Metropolita Gdański ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.

Konsultacje społeczne

Dnia 16 lutego 2006 roku w Urzędzie Morskim w Gdyni zostały zorganizowane konsultacje społeczne dotyczące Projektu Przebudowa Falochronu Głównego w Gdyni wraz z modernizacją systemu nawigacyjnego, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006.
Na spotkanie konsultacyjne przygotowana została prezentacja multimedialna, ulotka informacyjna oraz ankieta dla uczestników. Prezentacja miała za zadanie zobrazować obecną sytuację wejścia do portu, stan falochronu (dokumentacja fotograficzna) oraz uzasadnić cel realizacji Projektu. Ponadto uwzględniała wnioski z Raportu Oddziaływania Przedsięwzięcia Inwestycyjnego na Środowisko oraz Opinię o wpływie przebudowy Falochronu w Porcie Gdyńskim na obszar specjalnej ochrony ptaków Zatoka Pucka w Sieci „NATURA2000”. Opracowane zostały także bezpośrednie i długofalowe rezultaty, wynikające z realizacji omawianej inwestycji.

Kontakt

 1. Kierownik Projektu
  Anna Stelmaszyk-Świerczyńska
  Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
  dyrtech@umgdy.gov.pl
 2. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  tel. 58/ 355 35 88