Fundusze europejskie

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie

  • 17 listopada 2014
  • Karolina Dołhy
Logotyp programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Priorytet: VII. Transport przyjazny środowisku
Działanie: 7.2. Rozwój transportu morskiego

Opis Projektu

Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego.
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, w gminie Miasta Gdańsk, w Porcie Wewnętrznym.
Port Morski w Gdańsku położony jest w środkowej części południowego brzegu Morza Bałtyckiego, na brzegu Zatoki Gdańskiej, u ujścia Wisły. Jest on istotnym węzłem komunikacyjnym o znaczeniu międzynarodowym i jednym z kluczowych elementów infrastruktury logistyczno-transportowej w skali Polski.
Zgodnie ze strategią Unii Europejskiej Port Gdańsk włączony został do Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr VI, który stanowi połączenie krajów skandynawskich z europejskimi państwami znajdującymi się na południu oraz wschodzie kontynentu.
Port Morski w Gdańsk dzieli się na dwa obszary: tereny leżące nad brzegami Martwej Wisły nazywane są Portem Wewnętrznym oraz obszar ulokowany bezpośrednio nad Zatoką Gdańską, czyli Port Północny.
W zakres Projektu wchodzi rzeka Martwa Wisła wraz z Kanałem Płonie, Nabrzeże Szyprów oraz Nabrzeża rzeki Motława: Nabrzeża I-VI wraz z Nabrzeżami Wyspy Ołowianka.

Cele inwestycji:

  • zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego,
  • wzrost sprawności i bezpieczeństwa żeglugi na Martwej Wiśle i ujściowym odcinku Motławy,
  • umożliwienie rozwoju Portu i zainwestowania całej dzielnicy portowo-przemysłowej Gdańska,
  • przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeży i eliminacja zagrożenia katastrofami budowlanymi.

W ramach Projektu wykonane zostaną następujące prace:

  1. budowa toru wodnego na Martwej Wiśle,
  2. przebudowa i obudowa brzegów Kanału Płonie,
  3. przebudowa Nabrzeża Szyprów,
  4. przebudowa Nabrzeży Motławy (odcinki I-VI),
  5. przebudowa i remont Nabrzeży Wyspy Ołowianka,
  6. przebudowa nabrzeża Motławy odcinek nr VII.

Budowa toru wodnego

Obejmuje obszar Martwej Wisły od Mostu Kolejowego do Kanału Płonie, który łączy Wisłę Śmiałą i Martwą Wisłę. Projekt przewiduje budowę toru wodnego o długości 6 592 m, jego pogłębienie do rzędnej - 7,0 m i poszerzenie do 60 m. W ramach toru wodnego wykonany zostanie system oznakowania nawigacyjnego składający się z nowoczesnych pław świetlnych. Budowa toru zapewni bezpieczeństwo jego bieżącym i przyszłym użytkownikom. Obecny stan techniczny wpływa negatywnie na bezpieczeństwo i sprawność żeglugi. Brak działań w powyższym zakresie w dalszej perspektywie czasowej w wyniku zamulania, zarastania roślinnością szuwarową, zanieczyszczenia dna wrakami statków itp. może doprowadzić do jego zamknięcia.

Wartość robót (powykonawczo) - 49 974 855,11 zł

Most wantowy w Gdańsku

Przebudowa i obudowa brzegów Kanału Płonie.

Kanał Płonie znajduje się tuż za rozwidleniem rzek Martwej Wisły i Wisły Śmiałej. Jest najwęższym odcinkiem Martwej Wisły na całej jej długości. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przejścia przez Kanał jednostek pływających niezbędne jest jego poszerzenie i pogłębienie. Obecna szerokość Kanału wynosi 30 m. Projekt przewiduje poszerzenie Kanału do 51 m i pogłębienie do rzędnej -7,0 m.

Wartość robót (powykonawczo) - 48 505 088,70 zł

Kanał Płonie

Przebudowa Nabrzeża Szyprów

Nabrzeże Szyprów znajduje się na prawym brzegu Martwej Wisły w Gdańsku na obszarze administracyjnym Portu Gdańsk, pomiędzy Mostem Siennickim a Mostami Kolejowym i Wantowym. Projektowana przebudowa rozpoczyna się przy Moście Siennickim i składa się z dwóch odcinków konstrukcyjnych: pierwszego nabrzeża skarpowego o dł. 159 m i drugiego nabrzeża portowego o dł. 266 m (w sumie 425 m). Obecny zły stan techniczny konstrukcji nabrzeża i umocnień brzegowych stanowi realne zagrożenie utraty zdrowia i życia osób przebywających na zniszczonych konstrukcjach (mieszkańcy, turyści, wędkarze).

Wartość robót (powykonawczo) - 12 628 680,11 zł

Przebudowa Nabrzeży Motławy (odcinki I-VI).

Nabrzeża położone są na lewym brzegu rzeki Motławy. Po przebudowie Nabrzeży pełnić będzie funkcje nabrzeża postojowego oraz bulwaru i szlaku spacerowego dla mieszkańców.

Wartość robót (powykonawczo) - 13 041 747,72 zł

Nabrzeże w rejonie Martwej Wisły
Odcinek zniszczonego nabrzeża w rejonie Martwej Wisły

Przebudowa i remont Nabrzeży Wyspy Ołowianka.

Przewidziane do przebudowy i remontu nabrzeża położone są na prawym brzegu rzeki Motława oraz lewym brzegu Wyspy Ołowianka. W zakres Projektu wchodzi przebudowa i remont wybranych odcinków Ołowianki. Po przebudowie pełnić będą funkcję bulwaru Ołowianki.

Wartość robót (powykonawczo) - 8 020 281,53 zł (odcinki nr O-I, O-II, O-III, O-IV, XII, XIII)

Wartość robót wg umowy - 6 115 378,34 zł (odcinek nr XIV)

Filharmonia na wyspie Ołowianka

Przebudowa Nabrzeża Motławy odcinek nr VII.

Przewidziane do przebudowy nabrzeże położone jest na lewym brzegu Motławy w Gdańsku wzdłuż ulicy Wiosny Ludów. Długość nabrzeża wynosi ok. 210 m.

Wartość robót wg umowy - 6 088 823,85 zł

Nabrzeże VII - w tle dźwigi

Potencjalnymi odbiorcami, czyli beneficjentami ostatecznymi planowanej do realizacji inwestycji będą:

  • mieszkańcy Gdańska zainteresowani eliminacją zagrożeń wynikających z pogarszającego się stanu Nabrzeża Szyprów i Nabrzeża Motławy, jak również poprawą wizerunku Miasta w jego najbardziej atrakcyjnych turystycznie częściach,
  • turyści zainteresowani poprawą sprawności i bezpieczeństwa żeglugi na Martwej Wiśle i Motławie,
  • przedsiębiorstwa przemysłu stoczniowego zlokalizowane w obrębie Portu Gdańsk zainteresowane rozszerzeniem możliwości żeglugi większych statków, Grupa Lotos zainteresowana budową terminala
  • przeładunkowego na Martwej Wiśle, dzięki któremu poprawie ulegną warunki transportu surowców i produktów z i do zakładu Rafinerii Gdańskiej oraz inne firmy usytuowane na brzegach Martwej Wisły (możliwość transportowania towarów wodą).

Postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w dniu 10 maja 2011 r. wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr RDOŚ-Gd-WOO-4211.11.5.2011.AT.

Pozwolenia na budowę:

  1. Wojewoda Pomorski w dniu 17 marca 2010 r. wydał Decyzję nr WI.II/MW/7111/547-09/82/10 na rozbiórkę budynków na prawym (północnym) brzegu Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku.
  2. Wojewoda Pomorski w dniu 12 grudnia 2011 r. wydał Decyzję nr WI-II.7840.554-539.2011.GB na budowę toru wodnego na Martwej Wiśle w Gdańsku na odcinku od mostu kolejowego do Wisły Śmiałej, odcinek 1 - tor w Kanale Płonie, odcinek 2 - tor na odcinku Kanał Płonie - most kolejowy.
  3. Wojewoda Pomorski w dniu 6 lutego 2012 r. wydał Decyzję nr WI.II.7840.589.37.2011.GB na budowę polegającą na przebudowie Nabrzeży Motławy nr I, II, III, IV, V, VI w Gdańsku. Decyzja nie jest prawomocna.
    Decyzja nr WI.II.7840.589.37.2011.GB z dniem 2 marca 2012 r. stała się prawomocna.
  4. 4.Wojewoda Pomorski w dniu 24 lutego 2012 r. wydał Decyzję nr WI-II.7840.13.59.2012.GB na budowę polegającą na remoncie Nabrzeży Motławy (Nabrzeża nr 0-I, 0-II, 0-IV, XIII) oraz przebudowie Nabrzeży Motławy (Nabrzeże nr 0-III, XII).
    Decyzja nr WI-II.7840.13.59.2012.GB z dniem 15 marca 2012 r. stała się prawomocna.
  5. Wojewoda Pomorski w dniu 20 kwietnia 2012 r. wydał Decyzję nr WI-II.7840.1.67.135.2012.GB na budowę polegającą na przebudowie Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku na dz.: Obręb 091- Dz. nr 31; Obręb 092 - Dz. nr 190, 191, 192, 201, 203, 226/3, 240/20, 289, 290/2, 290/3, 291, 293/1, 293/2, 293/3, 302, 315; Obręb 101 - Dz. nr 2.
    Decyzja nr WI-II.7840.1.67.135.2012.GB z dniem 7 maja 2012 r. stała się prawomocna.
  6. Wojewoda Pomorski w dniu 16 kwietnia 2012 r. wydał Decyzję nr WI.II.7840.32.130.2012.GB zezwalającą na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej dla zadania pn. Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku (odc. 363,2 m i 761,8 m). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
  7. Wojewoda Pomorski w dniu 10 stycznia 2013 r. wydał Decyzję nr WI-II.7840.1.589.12.2012.GB na budowę polegającą na przebudowie Nabrzeża Motławy nr XIV w Gdańsku na dz. nr - 6/31, 9/2, 10, 11/1, 15 - Obręb 099.
    Decyzja nr WI.II.7840.1.589.12.2012.GB z dniem 30 stycznia 2013 r. stała się prawomocna.
  8. Wojewoda Pomorski w dniu 26 stycznia 2015 r. wydał Decyzję nr WI-II.7840.1.595.26.2014.GB na budowę polegającą na przebudowie nabrzeża nr VII rzeki Motławy w Gdańsku na dz. nr 336/6, 345, 344/5 - obręb 090, dz. nr 228/2 - obręb 081, dz. nr 11/1 - obręb 099, dz. nr 17 - obręb 091. Decyzja nr WI-II.7840.1.595.26.2014.GB z dniem 23 lutego 2015 r. stała się prawomocna

Umowa o dofinansowanie

  1. W dniu 30 września 2008 r. została podpisana Umowa (Pre-Umowa) nr POIS.7.2.139/08-00 dotycząca przygotowania projektu indywidualnego, nr POIiŚ 7.2-8 z listy projektów indywidualnych pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Urzędem Morskim w Gdyni.
    Przedmiotem umowy było określenie zasad postępowania Stron w celu przygotowania Projektu do realizacji.
    W związku ze złożonym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do Ministra Infrastruktury wnioskiem o podział Projektu, w dniu 12 sierpnia 2011 r. w ogłoszonej liście projektów indywidualnych przedmiotowy Projekt został podzielony na dwa nowe Projekty i umieszczony pod nr POIS 7.2.8-1.
    W związku z powyższym dniu 22 września 2011 r. zawarte zostało Porozumienie rozwiązujące Umowę (Pre-Umowę) z dnia 30 września 2008 r.
  2. W dniu 22 września 2011 r. zawarta została Umowa (Pre-Umowa) nr POIS.7.2.226/11-00 dotycząca przygotowania projektu indywidualnego pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych reprezentowanym przez Annę Siejdę, Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni reprezentowanym przez Annę Stelmaszyk-Świerczyńską, Z-cę Dyrektora ds. Technicznych.
    Zgodnie z zawartą Umową (Pre-Umową):
    całkowita wartość Projektu wynosi: 163 533 198,12 PLN
    maksymalne wydatki kwalifikowane wynoszą: 163 533 198,12 PLN
    udział środków UE wynosi: 139 003 218,40 PLN
    wkład krajowy wynosi: 24 529 979,72 PLN
  3. W dniu 8 listopada 2013 r. zawarta została Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-021/11-00 pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych reprezentowanym przez Pawła Szaciłło Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni Andrzejem Królikowskim.
  4. W dniu 20 października 2014 r. zawarty został Aneks nr POIS.07.02.00-00-021/11-01 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-021/11-00 z dnia 8 listopada 2013 r.
    Zgodnie z zawartym Aneksem:
    rozszerzony został zakres rzeczowy o zadanie polegające na przebudowie Nabrzeża Motławy odcinek nr VII,
    wydłużony został okres realizacji Projektu do dnia 31 grudnia 2015 r.,
    całkowita wartość Projektu wynosi: 165 547 625,69 PLN
    maksymalne wydatki kwalifikowane wynoszą: 165 290 398,12 PLN
    wydatki niekwalifikowane wynoszą 257 227,57 PLN
    udział środków UE wynosi: 140 496 838,40 PLN

Przetargi

  1. W dniu 4 lipca 2011 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej. W dniu 5 września 2011 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Oferty złożyło 4 Wykonawców.
    W dniu 21 grudnia 2011 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał Umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z firmą Grontmij Polska Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Jarosława Bobrowskiego - Dyrektora Oddziału Gdańsk.
    Wartość Umowy brutto wynosi: 2 725 896,48 zł.

     Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisuje Umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
  2. W dniu 8 września 2011 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót pogłębiarskich na torze wodnym na Martwej Wiśle. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
    W dniu 15 listopada 2011 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Została złożona 1 oferta.
    W dniu 20 grudnia 2011 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał Kontrakt na roboty czerpalne z konsorcjum: Przedsiębiorstwem Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), Detlef Hegemann GmbH (Członek Konsorcjum) oraz Rohde Nielsen A/S (Członek Konsorcjum), reprezentowanym przez Pana Zbigniewa Barańskiego - Prezesa Zarządu.
    Wartość Kontraktu brutto wynosi: 49 123 888,83 zł.

    Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisuje kontrakt na roboty czerpalne
  3. W dniu 23 marca 2012 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I, II, III, IV, V, VI. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
    W dniu 17 maja 2012 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Zostało złożonych 8 ofert.
    W dniu 5 września 2012 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał Kontrakt na roboty budowlane z firmą Energopol-Szczecin Spółka Akcyjna reprezentowaną przez Pana Marcina Konarzewskiego - Dyrektora Spółki oraz Pana Piotra Bartoszewskiego - Z-cę Dyrektora Spółki.
    Wartość Kontraktu brutto wynosi: 12 717 892,23 zł.
  4. W dniu 23 maja 2012 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową i remontem nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr O-I, O-II, 0-III, O-IV, XII, XIII. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
    W dniu 17 lipca 2012 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Zostało złożonych 9 ofert.
    W dniu 20 listopada 2012 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zawarł Kontrakt na roboty budowlane z firmą Energopol-Szczecin Spółka Akcyjna reprezentowaną przez Pana Jacka Kolasińskiego - Dyrektora Handlowego.
    Wartość Kontraktu brutto wynosi: 7 844 386,19 zł.

    Uczetnicy podpisania kontraktu na roboty budowlane
  5. W dniu 29 maja 2012 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
    W dniu 20 lipca 2012 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Zostało złożonych 10 ofert.
    W dniu 17 października 2012 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zawarł Kontrakt na roboty budowlane z firmą Hydrobudowa Gdańsk S.A. reprezentowaną przez Panią Małgorzatę Jaros-Kaczmarek - Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego.
    Wartość Kontraktu brutto wynosi: 10 932 251,05 zł.

    Uczestnicy spotkania z Wykonawcą - podpisanie kontraktu
  6. W dniu 1 czerwca 2012 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z obudową brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
    W dniu 21 sierpnia 2012 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Zostało złożonych 8 ofert.
    W dniu 18 grudnia 2012 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał Kontrakt na roboty budowlane z konsorcjum: Budimex S.A. (Lider Konsorcjum) i Ferrovial Agroman S.A. (Członek Konsorcjum), reprezentowanym przez Pana Kamila Czyżewskiego - Dyrektora Rejonu.
    Wartość Kontraktu brutto wynosi: 46 882 018,94 zł.
  7. W dniu 28 maja 2013 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową nabrzeża rzeki Motławy w Gdańsku odcinek nr XIV. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
    W dniu 16 lipca 2013 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Zostało złożonych 7 ofert.
    W dniu 5 listopada 2013 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał Kontrakt na roboty budowlane z firmą Navimor-Invest S.A. reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego - Prezesa Zarządu oraz Pana Tomasza Marcinkowskiego - Wiceprezesa Zarządu.
    Wartość Kontraktu brutto wynosi: 6 115 378,34 zł.
  8. W dniu 14 stycznia 2015 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową nabrzeża nr VII rzeki Motławy w Gdańsku oraz nabrzeża rzeki Motławy (część odcinka XII) na wyspie Ołowianka. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
    W dniu 19 marca 2015 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał Kontrakt na roboty budowlane z firmą Navimor-Invest S.A. reprezentowaną przez Pana Tomasza Marcinkowskiego - Wiceprezesa Zarządu oraz Panią Joannę Pochyluk - Prokurenta.
    Wartość Kontraktu brutto wynosi: 6 088 823,85 zł.

    Podpisanie kontraktu na roboty budowlane

Przebieg realizacji robót budowlanych

Budowa toru wodnego na Martwej Wiśle

Styczeń 2012 r.

W styczniu 2012 r. Wykonawca rozpoczął realizację robót pogłębiarskich. Wydobyto przeszkody podwodne. Pogłębiarki Homar i Małż II rozpoczęły prace polegające na zdejmowaniu i przekładaniu bentosu oraz na czerpaniu zasadniczym. Pogłębiarki czerpały ok. 30-40 cm warstwę bentosu, delikatnie ładując na szalandy, które w czasie do 4 godzin odkładały bentos w miejscu tymczasowego odkładu. Podczas prac przestrzegano max czasu przebywania bentosu na szalandzie jak i minimalnej temperatury - 3 C, poniżej której bentos nie może być odkładany. W związku ze spadkiem temperatury poniżej -3 C przerwano prace polegające na czerpaniu warstwy bentosu. Kontynuowano prace czerpalne.

Luty 2012 r.

W miesiącu lutym Wykonawca kontynuował prace czerpalne. Prace pogłębiarskie były wykonywane pogłębiarką Homar oraz Małż II do głębokości -7,3 m. Nie wykonywano prac związanych z bentosem z uwagi na temperatury poniżej -3 C. W lutym użyto holownika Stefan do kruszenia lodu. Pod koniec lutego prace rozpoczęła pogłębiarka ssąco-refulująca nasiębierna, która wykonywała prace czerpalne do głębokości -7,0 m.

Marzec 2012 r.

Prace pogłębiarskie zostaną wznowione w październiku 2012 r.

Październik 2012 r.

Z dniem 1 października 2012 r. Wykonawca wznowił prace pogłębiarskie. Prace pogłębiarskie wykonywane były na odcinku toru: pogłębiarka "Małż II" - na skarpie między profilami 14-19, pogłębiarka "Świdrak" - między profilami 22-26, na części odcinka między profilami 23-32 zbierano bentos i klapowano go między przekrojami 18-23 z zachowaniem max 4 godzin przebywania bentosu w ładowni szalandy, pogłębiarka ssąco-nasiębierna "Hegemann III" - prace na odcinku bezbentosowym, pogłębiarka ssąco-nasiębierna "Modi R", "Zeezand Express", "Trud R" - prace na odcinku bezbentosowym.

Praca pogłębiarki

Listopad 2012 r.

W miesiącu listopadzie kontynuowano prace prowadzone przez pogłębiarkę "Świdrak". Pogłębiarka pracowała między profilami 14-18 oraz między profilami 23-33. Pogłębiarka "Małż II" kontynuowała pracę na skarpie. Wykonywano prace związane z czerpaniem bentosu. Ok. 30 cm warstwa bentosu była zbierana między profilami 26-38 i w ciągu 4 godzin była klapowana między profilami 14-19 i 23-25. Pogłębiarki ssąco-nasiębierne pracowały na odcinku bezbentosowym między profilami 54-117. Łącznie na odcinku 54-117 pracowało 5 pogłebiarek ssących, z czego 4 pracowały na w/w odcinku przez cały miesiąc, a "Trud R" pracowała dorywczo.

Praca pogłębiarki

Grudzień 2012 r.

W miesiącu grudniu Wykonawca kontynuował prace czerpalne na Martwej Wiśle. Pogłębiarki ssąco-nasiębierne pracowały na odcinku bezbentosowym między profilami 54-117. Pogłębiarki "Małż II" oraz "Świdrak" pracowały na odcinku między profilami 26-41 na czerpaniu bentosu i między profilami 26-41 na czerpaniu głównym. Z uwagi na wystąpienie ujemnych temperatur w miesiącu grudniu Wykonawca był zmuszony do użycia lodołamacza w celu kruszenia lodu na akwenie prowadzonych prac czerpanych. Kontynuowano prace prowadzone przez pogłębiarkę "Świdrak". Pogłębiarka pracowała między profilami 14-18 oraz między profilami 23-33. Pogłębiarka "Małż II" kontynuowała prace na skarpie. Łącznie na odcinku 54-117 pracowało 5 pogłębiarek ssących, z czego 4 pracowały na w/w odcinku przez cały miesiąc a "Trud R" pracowała dorywczo.

Prace pogłębiarskie

Styczeń 2013 r.

Wykonawca kontynuował wykonywanie prac czerpanych prowadzonych przez pogłębiarki "Małż II" i "Świdrak". Pogłębiarka "Świdrak" pracowała przy zbieraniu bentosu. Bentos był zbierany między profilami 42-46 oraz 47-51. Ponadto, pogłębiarka "Świdrak" pracowała na czerpaniu głównym między profilami 38-41 oraz 42-46. Pogłębiarka "Małż II" pracowała na czerpaniu głównym na odcinku 38-41 oraz 47-54. Na odcinku bezbentosowym, przez kilka dni, pracowała pogłębiarka "Trud R". Wykonawca wprowadził na plac budowy kolejną pogłębiarkę podsiębierną "Roland 10", która rozpoczęła prace w rejonie projektowanej obrotnicy. Z uwagi na wystąpienie ujemnych temperatur w drugiej połowie miesiąca Wykonawca zmuszony był do użycia lodołamacza w celu kruszenia lodu na akwenie prowadzonych prac czerpalnych.

Realizacja prac czerpalnych

Luty 2013 r.

Wykonawca kontynuował wykonywanie robót czerpalnych prowadzonych przez pogłębiarki "Małż II" i "Świdrak" na odcinkach bentosowych. Pogłębiarka "Małż II" pracowała między profilami 47-54 oraz między profilami 41-42 na zdejmowaniu bentosu, następnie w dniu 8.02.2013 r. została przeholowana w rejon mostu wantowego i rozpoczęła pracę między profilami 123-125. W dniach 14-15.02. oraz 19-21.02.2013 r. zdejmowała bentos między profilami 117-123 oraz na "tymczasowych polach odkładu". Po zdjęciu bentosu między profilami 117-123 pogłębiarka "Małż II" przystąpiła do czerpania głównego. Pogłębiarka "Świdrak" kontynuowała prace między profilami 42-46. W dniach 3-4.02.2013 r. pracowała na zbieraniu bentosu między profilami 46-47 oraz 41-42 po usunięciu bentosu z pól przystąpiono do prac na "czerpaniu głównym". W dniu 14.02.2013 r. przeholowano pogłębiarkę "Świdrak" w rejon mostu wantowego gdzie pracowała między profilami 123-125. Pogłębiarka "Roland 10" pracowała na projektowanej obrotnicy (odcinek bezbentosowy). Pogłębiarka "Modi R" rozpoczęła prace na Martwej Wiśle w dniu 6.02.2013 r. i pracowała na projektowanej obrotnicy a następnie pracowała między profilami 95-110 do dnia 28.02.2013 r.

Prace czerpalne

Marzec 2013 r.

Prace pogłębiarskie zostaną wznowione w październiku 2013 r.

Październik 2013 r.

Z dniem 1 października 2013 r. Wykonawca wznowił prace pogłębiarskie. Pogłębiarka ssąco "Trojan" rozpoczęła prace czerpalne pomiędzy profilami 126-129 od dnia 01.10.2013 r. do dnia 11.10.2013 r. oraz ponownie pracowała od 18.10.2013 r. do dnia 20.10.2013 r. Pogłębiarka ssąco-nasiębierna "Modi R" rozpoczęła pracę na odcinku bezbentosowym na akwenie między profilami 54-117 w dniu 3.10.2013 r. i pracowała do dnia 8.10.2013 r., następnie kontynuowała prace na tym odcinku przez okres od dnia 19.10.2013 r. do dnia 31.10.2013 r.

Listopad 2013 r.

Kontynuowano prace polegające na pracach poprawkowych i przygotowaniach do końcowego zdania akwenu robót. Pogłębiarka ssąco-nasiębierna "Modi R" pracowała na odcinku bezbentosowym na akwenie między profilami 54-117 do dnia 14.11.2013 r. W dniu 12.11.2013 r. prace czerpalne rozpoczęła pogłębiarka podsiębierna "Roland 10", która pracowała pomiędzy profilami 54-117, w narożnikach i przy skarpach akwenu czerpania pomiędzy profilami 54-117 oraz na odcinku 14a-54 przy usuwaniu spłyceń na skarpach i przy krawędziach toru.

Grudzień 2013 r.

Wykonawca kontynuował prace poprawkowe i przygotowawcze do końcowego zdania akwenu robót. Pogłębiarka ssąco-nasiębierna "Modi R" pracowała na odcinku bezbentosowym na akwenie między profilami 54-117 do dnia 22.12.2013 r. Pogłębiarka "Hegemann II" trałowała również na odcinku bezbentosowym na akwenie między profilami 54-117 do dnia 22.12.2013 r. Do dnia 22.12.2013 r. prace czerpalne kontynuowała również pogłębiarka podsiębierna "Roland 10", która pracowała pomiędzy profilami 54-117 oraz na odcinku 14a-54 przy usuwaniu spłyceń na skarpach przy krawędziach toru.

Styczeń 2014 r.

Wykonawca kontynuował prace polegające na pracach poprawkowych i przygotowaniach do końcowego zdania akwenu robót. Pogłębiarki "Roland 10" i "Hegemann II" pracowały na odcinku bezbentosowym na akwenie między profilami 54-117.

Luty 2014 r.

Wykonawca wykonał:

  • roboty przygotowawcze: praca lodołamacza – 20 godzin.
  • roboty pogłębiarskie: czerpanie do rzędnej projektowej na tzw. „polach doświadczalnych” z transportem urobku na klapowisko – korekta obmiarowa wynikająca z wykonanego sondażu końcowego - 283,2 m3, przygotowanie odcinków toru długości 200m – czerpanie do rzędnej -7,30m z transportem urobku na klapowisko morskie - korekta obmiarowa wynikająca z wykonanego sondażu koń-cowego -97 m3, czerpanie główne do projektowanej rzędnej z transportem na klapowisko morskie – 19 889,00 m3.

Marzec 2014 r.

Wykonawca wykonał:

  • roboty pogłębiarskie: czerpanie główne do projektowanej rzędnej z transportem na klapowisko morskie – 5 617,00 m3, sondaż powykonawczy – 478,00 tys.m2.

Kwiecień 2014 r.

Roboty zostały zakończone.

Tor wodny na Martwej Wiśle

Przebudowa nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku odcinki nr I-VI

Październik 2012 r.

W miesiącu październiku Wykonawca organizował zaplecze budowy oraz przygotował tablice informacyjne. Roboty budowlane nie zostały rozpoczęte.

Listopad 2012 r.

Wykonawca rozpoczął roboty rozbiórkowe oraz wytyczył osie pogrążenia ścianek szczelnych na odcinkach nr I-VI. Wykonawca zorganizował zaplecze budowy oraz zamówił ściankę szczelną.

Prace ziemne z wykorzystaniem koparki

Grudzień 2012 r.

Wykonawca kontynuował rozpoczęte w listopadzie br. roboty rozbiórkowe. Na teren budowy dostarczono ściankę szczelną.

Elementy ścianki szczelnej na remontowanym nabrzeżu

Styczeń 2013 r.

W miesiącu styczniu br. na wszystkich odcinkach wykonywane były roboty związane z podczyszczeniem dna. Na odcinkach III, IV, VI wykonywano prace związane z wbijaniem ścianki szczelnej.

Luty 2013 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe: na odcinku III - rozebrano podłoże z betonu żwirowego, schodów żelbetowych oraz płyt betonowych, na odcinku VI - rozebrano odbojnic drewnianych, oczep ścianki szczelnej oraz bruku.
  • roboty hydrotechniczne: odcinek I, II, III, VI - wbijano ściankę szczelną.
Ścianka szczelna

Marzec 2013 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe: na odcinkach I, II, III, IV, V, VI wykonano roboty podczyszczeniowe, na odcinku II i IV wykonano wykopy, na odcinku III wykonano rozbiórkę konstrukcji żelbetowej, wyciągnięcie ścianki drewnianej, na odcinku IV wykonano rozbiórkę oczepu, na odcinku VI wykonano rozbiórkę bruku.
  • roboty hydrotechniczne: na odcinkach I, IV, V, VI rozpoczęto wbijanie ścianki szczelnej.
Roboty podczyszczeniowe

Kwiecień 2013 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe: odcinek I, III, IV, V, VI wykonano rozbiórkę konstrukcji żelbetowej, na odcinkach I, III wycięto w ściance drewnianej otwory, na odcinkach II, VI wykonano wykopy, na odcinku I wykonano rozbiórkę skarp z bruku, na odcinku IV rozebrano nawierzchnię z kostki kamiennej, na odcinku VI wykonano cięcie ścianki pod wodą.
  • roboty hydrotechniczne: na odcinku V wbijano ściankę szczelną.
Wbita ścianka szczelna

Maj 2013 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe: na odcinku II wykonano rozbiórkę fundamentów żelbetowych, na odcinku IV wycięto pod wodą otwory w ściance drewnianej, na odcinku V wykonano rozbiórkę gabionów, bruku ze skarp, oczepu betonowego, wycięcia pod wodą otworów w ściance drewnianej oraz wykonano rozbiórkę schodów.
  • roboty hydrotechniczne: na odcinku V wbijano ściankę szczelną.
Rozbiórka fundamentów żelbetowych

Czerwiec 2013 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty hydrotechniczne - wykonywanie pali na odcinku nr I - II.
Roboty hydrotechniczne - wbijanie pali

Lipiec 2013 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty hydrotechniczne: na odcinku I, II wykonano mikropale, montaż kleszcza i wykonano obciążenia próbne, na odcinku III-V wykonano mikropale i wykonano obciążenia próbne.
Roboty hydrotechniczne

Sierpień 2013 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty hydrotechniczne: na odcinku III-IV wykonano montaż kleszcza, na odcinku V-VI wykonano mikropale oraz obciążenia próbne.
Roboty hydrotechniczne

Wrzesień 2013 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty hydrotechniczne: na odcinku I wykonano zbrojenie i szalowanie oczepu, na odcinku II wykonano warstwę chudego betonu, zbrojenie i szalowanie oczepu, na odcinku III wykonano zasypkę i chudy beton, na odcinku V wykonano mikropale oraz montaż kleszcza, na odcinku VI wykonano montaż kleszcza.
Szalowanie oczepu

Październik 2013 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe: odcinek II wykonanie wykopów, odcinek VI usuwanie starych ściągów pod mikropale.
  • roboty hydrotechniczne: odcinek I-II wykonanie chudego betonu, deskowania, zbrojenia, betonowania oczepu i muru oporowego, dylatacji z płyt styropianowych, montaż pachołów żeliwnych, odcinek V-VI wykonywanie mikropali.
Wykop i szalunki

Listopad 2013 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty hydrotechniczne: odcinek II - deskowanie, zbrojenie i betonowanie muru oporowego, odcinek III - deskowanie, zbrojenie i betonowanie oczepów, montaż pachołów żeliwnych, odcinek IV - wykonanie chudego betonu, deskowanie, zbrojenie i betonowanie oczepu, montaż pachołów żeliwnych, odcinek V - przedłużenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Betonowanie muru oporowego

Grudzień 2013 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty hydrotechniczne: odcinek I, II - częściowe zasypywanie wykopu, odcinek III - częściowe zasypywanie wykopu, dylatacje, odcinek IV - deskowanie, zbrojenie i betonowanie oczepu, montaż pachołów żeliwnych, częściowe zasypywanie wykopu, odcinek V - wykonanie chudego betonu, częściowe zasypywanie wykopu.
Zasypywanie wykopu

Styczeń 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty hydrotechniczne: na odcinku IV - deskowanie, zbrojenie, betonowanie oczepu, montaż pachołów żeliwnych, odcinek V - wykonanie chudego betonu, deskowanie, zbrojenie i betonowanie oczepu, montaż pachołów żeliwnych, częściowe zasypywanie wykopu.
Betonowe umocnienia

Luty 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe: odcinek IV - ręczne rozbieranie nawierzchni z kostki kamiennej 10,600 m2, wykonanie wykopu 480,290 m3, odcinek V - rozebranie balustrad z kształtowników stalowych 9,700 m, rozbiórka konstrukcji żelbetowej sposobem mechanicznym 0,740 m2, odcinek VI - demontaż pachołów żeliwnych 5,000 szt., rozbiórka konstrukcji żelbetowych sposobem mechanicznym 79,860 m2
  • roboty hydrotechniczne: odcinek I - wykonanie chudego betonu 0,150 m3, odcinek II - wykonanie chudego betonu 0,600 m3, odcinek III - wykonanie chudego betonu 0,600 m3, odcinek IV - wykonanie chudego betonu 0,300 m3, odcinek V - wykonanie chudego betonu 9,394 m3, wykonanie deskowania oczepu 279,968 m2, zbrojenie oczepu 9,607 t,betonowanie oczepu 100,980 m3, montaż pachołów żeliwnych 10 szt., izolacja elementów żelbetowych 95,874 m2, dylatacje z płyt styropianowych 11,120 m2, odcinek VI - wykonanie chudego betonu 13,116 m3, wykonanie deskowania oczepu 54,866 m2, zbrojenie oczepu 1,176 t, betonowanie oczepu 19,698 m3, montaż pachołów żeliwnych 2 szt., zakup brusów ścianki szczelnej 13,608 t, wbijanie ścianek szczelnych stalowych 6,300m, przedłużenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej 2,000 kpl.
Remont nabrzeża - ściana betonowa

Marzec 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty hydrotechniczne: odcinek I - zasyp w murze oporowym 5,255 m3, izolacja elementów żelbetowych 77,773 m2, wypełnienie szczelin dylatacyjnych 17,080 m, montaż prefabrykowanych studzienek wodociągowych 1,000 szt., montaż prefabrykowanych studzienek elektrycznych 1,000 szt., ułożenie rury drenażowej 8,980 m, ułożenie rury ochronnej 6,100m, odcinek II - zasyp w murze oporowym 28,880 m3, izolacja elementów żelbetowych 462,785 m2, wypełnienie szczelin dylatacyjnych 29,540m, montaż prefabrykowanych studzienek wodociągowych 4,000 szt., montaż prefabrykowanych studzienek elektrycznych 2,000szt., ułożenie rury drenażowej 49,120m, ułożenie rury ochronnej 98,160m, odcinek III - izolacja elementów żelbetowych 197,640 m2, wypełnienie szczelin dylatacyjnych 24,000m, montaż prefabrykowanych studzienek wodociągowych 4,000szt., odcinek IV - izolacja elementów żelbetowych 139,600m2, wypełnienie szczelin dylatacyjnych 15,000m, montaż prefabrykowanych studzienek wodociągowych 2,000szt., odcinek V - deskowanie oczepu 116,010m2, zbrojenie elementów żelbetowych 9,117t, betonowanie oczepu 42,250m3, montaż pachołów żeliwnych 4,000szt., izolacja elementów żelbetowych 172,642 m2, wypełnienie szczelin dylatacyjnych 15,000m, montaż prefabrykowanych studzienek wodociągowych 5,000szt., żelbetowa konstrukcja oporowa 53,038m3, odcinek VI - deskowanie oczepu 139,410m2, zbrojenie oczepu 3,025t, betonowanie oczepu 48,867m3, montaż pachołów żeliwnych 5,000szt., izolacja elementów żelbetowych 68,740m2.
Tablica informacyjna projektu

Kwiecień 2014 r.

Wykonawca wykonał:

  • roboty hydrotechniczne: odcinek III - ułożenie rur ochronnych wodociągowych 69,800m, odcinek IV - ułożenie rur ochronnych wodociągowych 98,830m, odcinek V - zasyp w murze oporowym 81,928 m3, zbrojenie murów oporowych 8,282t, wykonanie chudego betonu 20,350m3, żelbetowa konstrukcja oporowa 91,200m3, izolacja elementów żelbetowych 630,230m2, wypełnienie szczelin dylatacyjnych 44,040m, dylatacje z płyt styropianowych 6,000m2, montaż prefabrykowanych studzienek wodociągowych 3 szt., ułożenie rur drenażowych 140,000m, ułożenie rur ochronnych wodociągowych 128,500m, odcinek VI - deskowanie oczepu 256,488 m2, zbrojenie oczepu i murów 14,750 t, betonowanie oczepu 91,314 m3, montaż pachołów żeliwnych 9 szt., izolacja elementów żelbetowych 78,400 m2, wykonanie chudego betonu 20,670 m3, żelbetowa konstrukcja oporowa 68,778 m3, wypełnienie szczelin dylatacyjnych 21,600 m, dylatacje z płyt styropianowych 12,600m2, montaż prefabrykowanych studzienek wodociągowych 4 szt., ułożenie rur ochronnych wodociągowych 114,020 m.
Żelbetowe ściany oporowe

Maj 2014 r.

Wykonawca wykonał:

  • roboty rozbiórkowe: odcinek II - zasypanie wykopów 563,450m3, wykop 273,820m3, odcinek IV - zasypanie wykopów 318,290m3, odcinek VI - wykop pod mury 535,890m3.
  • roboty hydrotechniczne: odcinek I - deskowanie oczepu 8,880m2, zbrojenie oczepu 0,422t, betonowanie oczepu 6,960m3, wypełnienie szczelin dylatacyjnych 1,400m, ułożenie rur ochronnych elektrycznych 6,100m, odcinek II - wykonanie chudego betonu pod schody i skrzynki elektryczne 0,274m3, żelbetowe schody terenowe 1,141m3, wypełnienie szczelin dylatacyjnych 14,200m, montaż studzienek elektrycznych 2,000szt., ułożenie krawężników ochronnych na murze oporowym 49,600m, ułożenie rur ochronnych elektrycznych 100,000m, odcinek III - wykonanie chudego betonu pod skrzynki elektryczne 0,200m3, wypełnienie szczelin dylatacyjnych 16,000m2, montaż studzienek elektrycznych 4,000szt., ułożenie rur ochronnych elektrycznych 99,000m, odcinek IV - zasypanie wykopów 318,290m3, odcinek V - zbrojenie murów i schodów 0,781t, wykonanie chudego betonu 1,024m3, izolacja elementów żelbetowych 85,022m2, wypełnienie szczelin dylatacyjnych 13,200m, montaż studzienek elektrycznych 8,000szt., ułożenie krawężników ochronnych na murze oporowym 135,800m, ułożenie rur ochronnych elektrycznych 128,500m, odcinek VI - zbrojenie murów i schodów 7,254t, izolacja elementów żelbetowych 607,324m2, wykonanie chudego betonu 1,828, żelbetowa konstrukcja oporowa 45,093m3, wypełnienie szczelin dylatacyjnych 31,020m, montaż studzienek elektrycznych 4,000szt., ułożenie rur ochronnych elektrycznych 114,100m, ułożenie rur drenażowych 109,110m, ułożenie krawężników ochronnych na murze oporowym 110,400m, zasyp w murze oporowym 63,850m3.
Układanie krawężników ochronnych na murze oporowym

Wrzesień 2014 r.

W dniu 3 września 2014 r. roboty zostały komisyjnie odebrane.

Wyremontowane nabrzeże
Wyremontowany odcinek nabrzeża

Przebudowa i remont nabrzeży rzeki Motławy w Gdańsku

Grudzień 2012 r.

Roboty budowlane nie zostały rozpoczęte.

Styczeń 2013 r.

Na plac budowy została dostarczona ścianka szczelna dla odcinków nr O-III oraz XII.

Luty 2013 r.

Wykonawca zrealizował : roboty rozbiórkowe: na odcinku O-I - rozebrano belki drewniane, na odcinku O-II - rozebrano krawężniki drewniane, rozebrano belki odbojowe drewniane, rozebrano pale drewniane śr. 40 cm, na odcinku XII - wykonano rozbiórkę konstrukcji żelbetowych sposobem mechanicznym.

Ścianka szczelna dostarczona na nabrzeże

Marzec 2013 r.

Wykonawca zrealizował na odcinku XIII rozbiórkę oczepu żelbetowego i schodów oraz roboty naprawcze slipu. Na pozostałych odcinkach wykonawca prowadził drobne porządkowe roboty rozbiórkowe. Na odcinkach O-IV wykonano podłogę pod szalunki oraz wypełniono wnękę o wymiarach 4 m x 0,2 m, na odcinku XIII wykonano podłogę pod szalunki.

Prace ziemne na wyspie Ołowianka

Kwiecień 2013 r.

Wykonawca zrealizował : na odcinku O-II rozbiórkę opierzenia urządzeń odbojowych, na odcinku O-IV rozbiórkę pozostałości brusów drewnianych, demontaż odbojnic oraz demontaż drabinki stalowej. Na odcinku XIII Wykonawca wykonał oczyszczanie dna, rozbiórkę konstrukcji żelbetowej oraz belek odbojowych, demontaż pachołów i drabinki stalowej.

Prace ziemne na nabrzeżu

Maj 2013 r.

Wykonawca zrealizował : na odcinku XII rozbiórkę wypełnienia ścian nabrzeża z cegły, rozbiórkę konstrukcji żelbetowych sposobem mechanicznym, wykopy oraz przekopy na odkład w gruncie, wyrywanie drewnianych ścianek szczelnych, rozbiórkę kleszczy i krzyżulców drewnianych pojedynczych. Na odcinku XII zespawano elementy ścianki szczelnej w pal, wbijanie ścianek szczelnych z jednostek pływających łącznie z wbiciem 17 szt. pali skrzynkowych z elementów ścianki szczelnej.

Prace rozbiórkowe nabrzeża

Czerwiec 2013 r.

Wykonawca zrealizował betonowanie oczepu oraz roboty naprawcze betonu na odcinku nr XII.

Lipiec 2013 r.

Wykonawca wykonał: roboty hydrotechniczne: na odcinku O-IV i XIII wykonano czyszczenie strumieniowo-ścierne powłok betonowych, ręcznie skuto beton, zabezpieczono zbrojenia przed korozją i wykonano ręczną reprofilację, na odcinku XII wbijano ściankę szczelną.

Rozebrane nabrzeże

Sierpień 2013 r.

Wykonawca zrealizował: roboty rozbiórkowe: na odcinku XII-XIII wykonano rozbiórkę konstrukcji żelbetowej, roboty hydrotechniczne: na odcinku XII-XIII wykonano wykopy, pogrążenie ścianki szczelnej, wypalono otwory pod mikropale, zbrojenie, szalowanie i betonowanie oczepu oraz naprawę betonu.

Pogrążona ścianka szczelna

Wrzesień 2013 r.

Wykonawca zrealizował roboty rozbiórkowe: na odcinku XII wykonano rozbiórkę konstrukcji żelbetowej, roboty hydrotechniczne: na odcinku O-IV naprawiono powierzchnię betonu, na odcinku XII wykonano mikropale.

Rozebrane nabrzeże

Październik 2013 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe: odcinek O-I odbicie tynków zewnętrznych, wykucia spoin, odcinek O-II rozbiórka drabinek stalowych, odcinek O-III rozbiórka kształtowników stalowych, wyrywanie pali, odcinek XII rozebranie wypełnienia ścian z cegły, konstrukcji żelbetowej, kleszczy drewnianych oraz kształtowników stalowych, wyrywanie ścianki szczelnej, wykonanie wykopów.
  • roboty hydrotechniczne: odcinek O-I naprawa podłoża, wykonanie tynków zewnętrznych, odcinek O-II czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, ręczna reprofilacja, spawanie pod wodą blach uszczelniających, odcinek XII wbijanie ścianek szczelnych, próbne obciążenie mikropali, odcinek XIII czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, montaż polerów.
Wbita ścianka szczelna

Listopad 2013 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe: odcinek O-III - wykopy na odkład, rozebranie wypełnienia ścian z cegły, oczyszczenie dna wzdłuż nabrzeża, wycięcie pod wodą w ściance otworów, odcinek XII - oczyszczanie dna wzdłuż nabrzeży, wykop oraz przekopy na odkład,
  • roboty hydrotechniczne: odcinek O-II - czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, ręczna reprofilacja, ręczne skucie betonu w miejscach napraw, odcinek O-III - wykonanie mikropali, próbne obciążenie mikropala, wbijanie ścianek szczelnych, zakładanie stalowych kleszczy, deskowanie, betonowanie, odcinek O-IV - czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, ręczna reprofilacja, ręczne skucie betonu w miejscach napraw, odcinek XII - wykonanie chudego betonu, deskowanie oczepów, zbrojenie, betonowanie, montaż pachołów żeliwnych.
Roboty rozbiórkowe

Grudzień 2013 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe: odcinek O-III - wykopy na odkład, rozebranie wypełnienia ścian z cegły, oczyszczenie dna wzdłuż nabrzeża, wycięcie pod wodą w ściance otworów, odcinek XII - oczyszczanie dna wzdłuż nabrzeży, wykop oraz przekopy na odkład.
  • roboty hydrotechniczne: odcinek O-II czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, ręczna reprofilacja, ręczne skucie betonu w miejscach napraw, odcinek O-III - wykonanie mikropali, próbne obciążenie mikropala, wbijanie ścianek szczelnych, zakładanie kleszczy stalowych, deskowanie, betonowanie, odcinek O-IV czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, ręczna reprofilacja, ręczne skucie betonu w miejscach napraw, XII - wykonanie chudego betonu, deskowanie oczepów, zbrojenie, betonowanie, montaż pachołów żeliwnych.
Montaż zbrojeń stalowych

Styczeń 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe: odcinek O-III - wykopy na odkład, rozebranie wypełnienia ścian z cegły, oczyszczenie dna wzdłuż nabrzeża, wycięcie pod wodą w ściance otworów, odcinek XII - oczyszczanie dna wzdłuż nabrzeży, wykop oraz przekopy na odkład
  • roboty hydrotechniczne: odcinek XII - deskowanie, zbrojenie i betonowanie oczepu, montaż pachołów żeliwnych.

Luty 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty hydrotechniczne: odcinek XII - deskowanie oczepów 64,292 m2, zbrojenie 1,521 t, betonowanie 22,867 m3, montaż pachołów żeliwnych 2 szt.,

Kwiecień 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty hydrotechniczne: odcinek XII - deskowanie oczepu 86,004m2, zbrojenie oczepu 2,013t, betonowanie oczepu 29,266m3, montaż pachołów żeliwnych 2 szt.
Barka i ciężki sprzęt budowlany wykorzystywany w remoncie wybrzeża

Maj 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty hydrotechniczne: odcinek 0-III - wbijanie ścianki szczelnej 28,930m, odcinek XII - wykonanie mikropali iniekcyjnych 339,000m, wbijanie ścianki szczelnej 45,960m.
Roboty hydrotechniczne

Czerwiec 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty hydrotechniczne: odcinek 0-III - wykonanie chudego betonu 1,616 m3, betonowanie oczepu 29,300 m3, deskowanie oczepu 72,663 m2, zbrojenie oczepu 2,984 t, montaż pachołów żeliwnych 2,000 szt., izolacja oczepów 174,980 m2, odcinek XII - wykonanie chudego betonu 5,588 m3, betonowanie oczepu 21,170 m3, deskowanie oczepu 59,130 m2, zbrojenie oczepu 1,521 t, montaż pachołów żeliwnych 2,000 szt., montaż studzienek prefabrykowanych wodociągowych 6,000 szt., montaż studzienek prefabrykowanych elektrycznych 5,000 szt., obłożenie oczepu cegłą klinkierową 87,040 m2,

 Lipiec 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty hydrotechniczne: odcinek XII - betonowanie oczepu 52,716m3, deskowanie oczepu 118,306m2, zbrojenie oczepu 7,898t, montaż pachołów żeliwnych 4,000 szt.

Sierpień 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty hydrotechniczne: odcinek 0-III - wykonanie chudego betonu 16,730 m3, montaż kleszcza 0,845t, montaż ściągów 0,298t, odcinek XII - chudy beton 1,925m3, montaż kleszcza stalowego 3,276t, betonowanie oczepu 46,543m3, deskowanie oczepu 69,274m2, zbrojenie oczepu 5,075t, dylatacje z płyt styropianowych 26,455m2,obłożenie oczepu cegłą klinkierową 158,750 m2.

Wrzesień 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty hydrotechniczne: odcinek 0-III - zbrojenie oczepu 12,166 t, deskowanie oczepu 119,000 m2, betonowanie oczepu 103,075 m3, montaż pachołów żeliwnych 4,000 szt., izolacja oczepów 146,418 m2, dylatacje 8,058 m2, obłożenie oczepu cegłą klinkierową 26,830 m2, odcinek 0-IV - montaż belek odbojowych 65,530 m, odcinek XII - montaż ściągów 0,190t, obłożenie oczepu cegłą klinkierową 46,610 m2, montaż belek odbojowych 257,780m, odcinek XIII - montaż belek odbojowych 11,693 m3, montaż krawężnika HDPE 10,010 m.
Prace hydrotechniczne z wykorzystaniem pływającego dźwigu

Październik 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe - odcinek 0-IV – rozebranie balustrady stalowej 6,600m,
  • roboty hydrotechniczne - odcinek 0-II – montaż belek odbojowych 20x20cm 16,692 m3, montaż pali okrągłych 6,192 m3, odcinek XIII – montaż drabinki wyjściowej 1,000 szt., odcinek 0-III – montaż balustrady stalowej 0,840 t, wykonanie zasypu 369,190 m3, izolacja oczepów 156,274 m2, obłożenie oczepu cegłą klinkierową 38,060 m2, odcinek XII – montaż drabinek wyjściowych 565,900 kg, montaż krawężników HDPE 137,620 m.

Listopad 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe - odcinek 0-IV – rozebranie balustrady stalowej 6,600m,
  • roboty hydrotechniczne - odcinek 0-II – montaż belek odbojowych 20x20cm i 16x12cm 4,619 m3, montaż pali okrą-głych 5,676 m3, montaż opierzenia 47,973 m2, montaż krawężnika dębowe-go 175,110 mb, montaż drabinek wyjściowych 461,16 kg, odcinek 0-IV – montaż drabinki wyjściowej 116,400 kg, odcinek XIII – brak w okresie sprawozdawczym, odcinek 0-III – montaż balustrady stalowej 0,454 t, montaż odbojnic drewnianych 56,820mb, ułożenie kostki granitowej 158,015 m2.

Grudzień 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe: odcinek 0-II – rozbiórka nawierzchni drewnianej 355,000 m2, usunięcie podsypki pod na-wierzchnią drewnianą 158,000 m3
  • roboty hydrotechniczne: odcinek 0-II – montaż podestu drewnianego 250,000 m2, montaż belek kompozytowych pod nawierzchnię drewnianą 180,000 mb, izolacja przeciwwilgociowa z papy 276,000 m2, podsypka z zagęszczeniem 126,000 m3, odcinek 0-III – układanie kostki granitowej 50,000 m2, zbrojenie pachoła 0,260 t, szalowanie pachoła 4,320 m2 i betonowanie pachoła cumowniczego 1,728 m3, montaż balustrad stalowych 20,000 mb, odcinek XII – montaż studni 1,000 szt.
Nabrzeże na wyspie Ołowianka

Styczeń 2015 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty hydrotechniczne: odcinek 0-II – montaż podestu drewnianego 150,000 m2, montaż belek kompozytowych pod nawierzchnię drewnianą 260,000 mb, betonowanie pachoła cumowniczego nr 3 - 1,500m3, odcinek XII – zasypy z zagęszczeniem, układanie kostki granitowej 330,000 m2, montaż balustrad stalowych 60,000 m, przedłużenie kanalizacji sanitarno deszczowej 1,000 kpl.

Luty 2015 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty hydrotechniczne: odcinek 0-II –obłożenie muru opierzeniem drewnianym, szalowanie i betonowanie dodatkowego bloku pachołowego nr 1 i 2, odcinek XII – zasypy z zagęszczeniem, układanie kostki granitowej wraz z obrzeżem, montaż balustrad stalowych.
Budowa nabrzeża

Marzec 2015 r.
Wykonawca zakończył zasadnicze roboty budowlane.

Wyremontowane nabrzeże - odcinek przy filharmonii
Wyremontowane nabrzeże - odcinek przy Centralnym Muzeum Morskim
Drewniany pomost przy Centralnym Muzeum Morskim

Przebudowa Nabrzeża Szyprów na Martwej Wiśle w Gdańsku

Listopad 2012 r.

Wykonawca zrealizował prace przygotowawcze do produkcji prefabrykatów (pale żelbetowe oraz płyty prefabrykowane). Została zamówiona ścianka szczelna.

Nabrzeże Szyprów przed przebudową

Grudzień 2012 r.

Roboty budowlane nie rozpoczęły się.

Styczeń 2013 r.

Wykonawca organizował zaplecze budowy. Roboty budowlane nie rozpoczęły się.

Luty 2013 r.

Wykonawca zrealizował prace przygotowawcze. Roboty budowlane nie rozpoczęły się.

Marzec 2013 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe: wykonano rozbiórkę dalb drewnianych, stalowych i z pali skrzynkowych, wyrwano pale - przekazano do utylizacji, wykonano rozbiórkę drewnianego kleszcza z wywozem do utylizacji, wykonano obięcie pali drewnianych o średnicy 30 cm pod powierzchnią wody z wywozem, utylizacją, wykonano obcięcie ścianek drewnianych pod powierzchnią wody z wywozem, utylizacją. Prowadzono roboty ziemne z transportem urobku do miejsca utylizacji.
  • roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji: wbijano pale żelbetowe, wykonano oczyszczenie dna wzdłuż nabrzeży w linii bicia pali z drobnego gruzu, śmieci itp., dokonano montażu prefabrykowanych płyt oporowych, przygotowano do wbijania elementy ścianki szczelnej i łączniki od strony odwodnej.

Kwiecień 2013 r.

Wykonał zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe: wykonywano rozbiórkę dalb drewnianych, stalowych z pali skrzynkowych - rozbiórkę głowic, wyrywanie pali, wywóz i utylizacja - 1 szt.. Wykonano rozbiórkę drewnianego kleszcza z wywozem do utylizacji - 111,64 m, wykonywano obcinanie pali drewnianych o średnicy 30 cm pod powierzchnią wody z wywozem i utylizacją - 29 szt., obcinanie ścianek drewnianych pod powierzchnią wody z wywozem i utylizacją - 114,64 m.
  • roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji: wbijanie pali żelbetowych 25x20 cm wraz z dostawą pali z oczyszczaniem dna wzdłuż nabrzeży w linii bicia pali w pasie o szerokości 1 m z drobnego gruzu i śmieci - 28 szt. Dostawa i montaż prefabrykowanych płyt oporowych - 95 szt.
Roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji

Maj 2013 r.

Wykonawca zrealizował:

  • produkcję prefabrykatów w Zakładzie Prefabrykacji Hydrobudowy Gdańsk S.A. (produkcja prefabrykatów oczepu typu B - 18 szt., produkcję prefabrykatów płyt pełnych umocnienia skarp, produkcja prefabrykatów płyt pełnych umocnienia skarp),
  • kontynuowano prace rozbiórkowe w zakresie: rozbiórki dalb drewnianych, stalowych i pali skrzynkowych, obcinania pali drewnianych, obcinania ścianek drewnianych i demontażu kleszcza, rozbiórki wykładzin skarp istniejącej obudowy nabrzeża),
  • kontynuowano roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji w zakresie wycięcia otworów filtracyjnych i pogrążenia ścianki szczelnej,
  • rozpoczęto roboty związane z nadbudową nabrzeża w zakresie: układania filtra tłuczeniowego na skarpie nabrzeża z geowłokniną, podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości do 15 cm, deskowanie oczepów o dolnej krawędzi, zbrojenie elementów nabrzeża, betonowanie konstrukcji nadwodnych.
Prace zbrojeniowe

Czerwiec 2013 r.

Wykonawca zrealizował:

  • produkcję prefabrykatów płyt dennych umocnienia skarpy - 4 szt. w Zakładzie Prefabrykacji Hydrobudowy Gdańsk S.A.,
  • rozpoczęto produkcję schodów prefabrykowanych,
  • przygotowywano szalunki i zbrojenia oczepów części oczepowej,
  • kontynuowano prace w zakresie: obcinania pali drewnianych (17 szt.), obcinania ścianek drewnianych i demontażu kleszcza (68,46 m),
  • kontynuowano roboty kafarowe i kotwienia konstrukcji w zakresie: dostawy i montażu prefabrykowanych płyt oporowych, wycięcie otworów filtracyjnych (8,87 m) oraz pogrążania ścianki szczelnej Larssen 430 (52,69 mb), wykonania kotew mikropalowych,
  • zakończono pogrążanie ścianki szczelnej Larssen 430,
  • kontynuowano roboty związane z nadbudową nabrzeża.
Pogrążona ścianka szczelna

Lipiec 2013 r.

Wykonawca zrealizował:

  • zakończono produkcję schodów prefabrykowanych,
  • przygotowywano szalunki i zbrojenia oczepów części oczepowej,
  • kontynuowano prace rozbiórkowe w zakresie: obcinania pali drewnianych (20 szt.), obcinania ścianek drewnianych i demontażu kleszcza (73,86 m),
  • kontynuowano roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji w zakresie: dostawy i montażu prefabrykowanych płyt oporowych, wykonania kotew mikropalowych,
  • kontynuowano roboty związane z nadbudową nabrzeża w zakresie: dostawy i montażu prefabrykatów - oczepy, układania filtra tłuczniowego na skarpie nabrzeża z geowłokniną, podłoża i warstwy wyrównawczej z betonu, deskowania oczepów, zbrojenia elementów nabrzeża, betonowania konstrukcji nadwodnych mieszanką betonową, rury płaszczowe w nadbudowie żelbetowej,
  • rozpoczęto roboty związane z wyposażeniem: pachoły żeliwne (6 szt.), włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego (2 szt.).
Betonowanie konstrukcji nawodnych

Sierpień 2013 r.

Wykonawca zrealizował:

  • kontynuowano prace rozbiórkowe w zakresie: obcinania pali drewnianych (10 szt.), obcinania ścianek drewnianych i demontażu kleszcza (30,27 m), zakończono demontaż wyposażenia nabrzeży (167 m), robót ziemnych (392,77 m3), zakończono demontaż nieczynnych słupów oświetleniowych (8 szt.),
  • kontynuowano roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji w zakresie: wbijania pali żelbetowych (26 szt. - zakończono, pozostałe pale będą zastąpione palami skrzynkowymi), zakończono próbne obciążenia pali żelbetowych (3 szt.), wykonanie kotew mikropalowych, zakończono próbne obciążenia mikropali (2 szt.),
  • kontynuowano roboty związane z nadbudową nabrzeża: dostawa i montaż prefabrykatów - oczepy (6 szt.), układanie filtra tłuczniowego na skarpie nabrzeża z geowłókniną (40,19 m3), podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu (10,40 m3), deskowanie oczepów o dolnej krawędzi (256,09 m2), zbrojenie elementów nabrzeża (4,58 t), betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanką betonową (50,54 m3), rury płaszczowe w nadbudowie żelbetowej - odcinki proste (12 m), zasypywanie wykopów (zasyp piaskiem grubym) z zagęszczeniem nasypów (145,48 m3),
  • kontynuowano roboty związane z wyposażeniem: pachoły żeliwne (2 szt.), włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego (1 szt.).

 Wrzesień 2013 r.

Wykonawca kontynuował :

  • prace rozbiórkowe w zakresie obcinania pali drewnianych (8 szt.), obcinania ścianek drewnianych i demontażu kleszcza (22,54 m), robót ziemnych (248,87 m3),
  • roboty kafarowe i kotwienia konstrukcji w zakresie dostawy i montażu prefabrykowanych płyt oporowych (50 szt.), próbnych obciążeń mikropali nabrzeża skarpowego (1 szt.),
  • roboty związane z nadbudową nabrzeża: układanie filtra tłuczniowego na skarpie nabrzeża z geowłókniną (26,6 m3), podłoża i warstwy wyrównawcze betonu (5,20 m3), deskowanie oczepów (640,23 m2), zbrojenie elementów nabrzeża (11,45t), betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanką betonową (95,8 m), zasypywanie wykopów (125,91 m3),
  • roboty związane z wyposażeniem: pachoły żeliwne (6 szt.), włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego (2 szt.).
Montaż zbrojenia

Październik 2013 r.

  • Wykonawca kontynuował:
  • prace rozbiórkowe w zakresie obcinania pali drewnianych (55 szt.), obcinania ścianek drewnianych i demontażu kleszcza (149,24 m), robót ziemnych (649,6 m3), rozbiórki konstrukcji żelbetowych (23,7 m3 - zakończono),
  • roboty kafarowe i kotwienia konstrukcji w zakresie naciągania kotew mikropalowych (417 m),
  • roboty związane z nadbudową nabrzeża w zakresie dostawy i montażu prefabrykatów (12 szt.), deskowania oczepów (512,18 m2), zbrojenia elementów nabrzeża (9,16 t), betonowania konstrukcji nadwodnych (180,15 m3), rur płaszczowych w nadbudowie żelbetowej (75 m), układania geowłókniny (na skarpie) - nabrzeże oczepowe (49,95 m2), zasypywania wykopów (zasyp żwirowy) (13,58 m3), zasypywania wykopów (zasyp piaskiem grubym) z zagęszczeniem nasypów (370,74 m3).

Listopad 2013 r.

Wykonawca wykonał następujące prace:

  • prace rozbiórkowe w zakresie obcinania pali drewnianych (33 szt.), obcinanie ścianek drewnianych i demontażu kleszcza (126,07 m), rozbiórki wykładzin skarp istniejącej obudowy nabrzeża skarpowego (30,20 m2), rozbiórki ogrodzeń (110 m - zakończono),
  • kontynuowano roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji w zakresie dostawy i montaż prefabrykowanych płyt oporowych (110 szt.),
  • kontynuowano roboty związane z nadbudową nabrzeża w zakresie dostawy i montażu prefabrykatów - oczepy typu B (4 szt.), układania filtra tłuczeniowego na skarpie nabrzeża z geowłókniną (55,95 m3), podłoża i warstwy wyrównawczej z betonu o grubości do 15 cm (10,39 m3), deskowania oczepów (512,18 m2), zbrojenia elementów nabrzeża (9,16 t), betonowania konstrukcji nadwodnych mieszanką betonową (188,10 m3), rur płaszczowych w nadbudowie żelbetowej (9,8 m), dylatacji konstrukcji budowli z płyt styropianowych z wypełnieniem szczelin masą dylatacyjną (2 szt.),
  • rozpoczęto roboty związane z kanalizacją deszczową w zakresie wykopów pod rurociągi i studnie (113,4 m3), wykonaniu podsypki piaskiem z pospółki (4,73 m3), ułożeniu rur kanalizacyjnych w wykopie (4,36 m), dostawie i montażu studni rewizyjnych z kręgów betonowych (3 szt. - zakończono), zasypywaniu wykopów liniowych o ścianach pionowych wraz z zagęszczeniem (93,75 m3),
  • rozpoczęto roboty związane z drenażem w zakresie wykopów pod rurociągi i studnie (338,20 m3), wykonaniu obsypki rur żwirem (7,41 m3), ułożeniu rur drenarskich z otworami szczelinowymi (98,09 m), studni drenażowej z PCV z osadnikiem i włazem żeliwnym (2 szt.), zasypywaniu wykopów (321,86 m3), wywozu ziemi samochodami (6,84 m3), rur wylotowych (29,56 m).
Prace hydrotechniczne

Grudzień 2013 r.

Wykonawca zrealizował następujące prace:

  • kontynuowano roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji w zakresie wykonania i naciągnięcia kotew mikropalowych (5 szt.),
  • kontynuowano roboty związane z nadbudową nabrzeża w zakresie deskowania oczepów (256,1023 m2), zbrojenia elementów nabrzeża (4,599 t), betonowania konstrukcji nadwodnych (95,77 m3), rur płaszczowych w nadbudowie żelbetowej ( 104,6 m),
  • kontynuowano roboty wyposażeniowe w zakresie pachołów żeliwnych (8 szt.), belek i ram odbojowych (173,57 m), włazów kanałowych żeliwnych okrągłych typu ciężkiego (1 szt.), wykonaniu i montażu balustrad stalowych z rur (3530,73 kg).

 Styczeń 2014 r.

Wykonawca wykonywał następujące prace:

  • zakończono roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji w zakresie dostawy i montażu prefabrykowanych płyt oporowych, wykonania i naciągnięcia kotew mikropalowych (320 m),
  • kontynuowano roboty związane z nadbudową nabrzeża w zakresie montażu oczepów na nabrzeżu skarpowym (13 szt.), dylatacji konstrukcji budowli z płyt styropianowych, zasypywaniu wykopów na nabrzeżu oczepowym,
  • kontynuowano roboty wyposażeniowe w zakresie belek i ram odbojowych (173,57 m), wykonaniu drabinek i stojaków oraz znaków zakazu kotwiczenia,
  • zakończono wykonywanie drenażu na nabrzeżu skarpowym.
Wyremontowany odcinek nabrzeża

Luty 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji: próbne obciążenie mikropali śr. 30/16 mm - 2 szt., śr. 75/53 mm - 2 szt. i śr. 73/56 - 5 szt. (z wykonaniem projektu próbnego obciążenia, próbnym obciążeniem, opracowaniem wyników-orzeczeń) – 1kpl
  • nadbudowa nabrzeża: dylatacje konstrukcji budowli z płyt styropianowych z wypełnieniem szczelin masą dylatacyjną- 4szt.
  • wyposażenie: belki i ramy odbojowe o przekroju do 20x20 cm z elastomeru poliuretanowego (dostawa i montaż na kotwy wklejane) - 347,12m

 Marzec 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty pogłębiarskie: sondaż przedwykonawczy (z kosztem holowań zestawu sondażowego) – 8,53 tys. m2, czerpanie gruntu z załadowaniem na szalandę i transportem na klapowisko morskie lub z transportem pod stanowisko refulera, wyrefulowanie urobku na brzeg ( z kosztem holowań ze-stawu pogłębiarskiego) – 11 958,7 m3, sondaż powykonawczy (z kosztem holowań zestawu sondażowego) – 8,53 tys. m2.
Nabrzeże szyprów z osadzonymi polerami i drabinką

Kwiecień 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe: roboty ziemne z transportem urobku do miejsca utylizacji i z opłatą za utylizację - 1344,02m3
  • nadbudowa nabrzeża: układanie geowłókniny (na skarpie) - nabrzeże oczepowe - 1026,16m2, zasypywanie wykopów (zasyp żwirowy) z zagęszczeniem nasypów (wskaźnik zagęszczenia Js = 0,99) - 481,42m3, zasypywane wykopów (zasyp piaskiem grubym) z zagęszczeniem nasypów (wskaźnik zagęszczenia Js = 0,99) – 800m3, wykonanie okładzin skarpy z żelbetowych płyt ażurowych i pełnych - grubość 15 cm (dostawa i montaż) z hydroobsiewem otworów płyt ażurowych - 294,06m2, żelbetowa konstrukcja schodów na skarpie - 6,55m3, nawierzchnie z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego grubości 11 cm. z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 542,56m2, krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 255,15m
  • wyposażenie: wykonanie i montaż prefabrykowanych schodów żelbetowych.

 Maj 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe: rozbiórka pomostu pływającego przystani żeglarskiej, wywóz, utylizacja i opłata za utylizację – 1kpl.
  • nadbudowa nabrzeża: wykonanie okładzin skarpy z żelbetowych płyt ażurowych i pełnych - grubość 15 cm (dostawa i montaż) z hydroobsiewem otworów płyt ażurowych - 331,61m2, żelbetowa konstrukcja schodów na skarpie - 7,378m3, nawierzchnie z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubo-ści 3 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego grubości 11 cm. z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 318,64m2, krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 149,85m
  • kanalizacja deszczowa: wykopy pod rurociągi i studnie (wykopy szalowane)- 37,8m3, wykonanie podsypki o gr. 20 cm piaskiem z pospółki - 1,57m3, ułożenie rur kanalizacyjnych VIPRO o śr. 300 mm w wykopie – 4,4m, dostawa i montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm o głębok. 2.0 m (kręgi o wys. 500 cm), z włazem żeliwnym 600 typ ciężki, kl. obciążenia C250 z zamkiem zatrzaskowym – 1stud., klapa zwrotna z tworzywa sztucznego o śr. 200 mm, skośna, montowana na przewodach w studni – 1kpl,klapa zwrotna z tworzywa sztucznego o śr. 250 mm, skośna, montowana na przewodach w studni – 1kpl, klapa zwrotna z tworzywa sztucznego o śr. 300 mm. skośna, montowana na przewodach w studni – 1 kpl, klapa zwrotna z tworzywa sztucznego o śr. 500 mm, skośna, montowana na przewodach w studni – 1 kpl, zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych wraz z zagęszczeniem do Js=0,99 – 31,25m3, wywóz ziemi co utylizacji wraz z utylizacją i opłatą za utylizację - 26,2m3.

Czerwiec 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty przygotowawcze: wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej wykonanej zgodnie z wymaganiami UE i Zamawiającego – 1 szt.
  • wyposażenie: wykonanie i montaż balustrad stalowych z rur o śr. do 60 mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym – 2 758,94kg,dostarczenie i montaż bram typu Nylofor 3D 400cmx100cm – 2szt.,cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0,2x0,8 m (beton C30/37) pod ogrodzenie – 110m, ogrodzenie z siatki o wysokości 2 m w ramach z z kątownika 50x50 na słupkach z teownika 100x100x11 mm o rozstawie 3 m (osadzonych w gniazdach cokołów) – 110m.

Lipiec 2014 r.

Roboty zostały zakończone komisyjnie odebrane.

Barierki na wyremontowanym nabrzeżu
Wyremontowane Nabrzeże Szyprów

Obudowa brzegów Kanału Płonie przy Martwej Wiśle w Gdańsku:

Styczeń 2013 r.

Wykonawca organizował zaplecze budowy. Roboty budowlane nie zostały rozpoczęte.

Luty 2013 r.

Wykonawca przygotował zaplecze budowy - wzmocniono podłoże placu budowy oraz ustawiono kontenery biura budowy, wykonano podłączenie mediów. W lutym br. rozpoczęto wycinkę drzew i krzewów. Przystąpiono do robót rozbiórkowych na prawym brzegu. Wykarczowano krzewy i drzewa, rozpoczęto rozbiórkę umocnienia brzegu od strony zachodniej (cypla). Rozebrano mur betonowy, całość okładziny skarpy z betonowych płyt wzdłuż basenu Stoczni Wisła, rozpoczęto rozbiórkę kamienia okładziny wzdłuż Kanału Płonie, rozpoczęto rozbiórkę palisady drewnianej i drewnianej ścianki szczelnej cypla. Rozpoczęto prace na lewym brzegu. Wykarczowano krzewy i drzewa, rozpoczęto rozbiórkę umocnienia brzegu od strony zachodniej. Rozpoczęto rozbiórkę ścianki szczelnej od strony zachodniej. Rozpoczęto rozbiórkę drewnianej ścianki szczelnej od strony zachodniej. Wykonany został sondaż przedwykonawczy. Wykonano prace czerpalne na odcinku 100 m, które rozpoczęto między przekrojami 1-3. Wydobyto 3 przeszkody: blok betonowy (martwa kotwica), fragment muru ceglanego, pal drewniany.

 Marzec 2013 r.

Wykonawca prowadził roboty rozbiórkowe na obu brzegach. Na prawym brzegu rozebrano pomost drewniany. Kontynuowano rozbiórkę okładzin skarp umocnienia brzegu z bruku kamiennego i płyt betonowych. Rozpoczęto wyrywanie drewnianej palisady wzdłuż brzegu Martwej Wisły. Na lewym brzegu rozebrano pomost drewniany i pozostałości dwóch pomostów w postaci pali drewnianych. Rozpoczęto rozbiórkę okładzin skarp umocnienia brzegu z bruku kamiennego, płyt betonowych i z płyt granitowych.

Kanał Płonie przed pracami remontowymi

Kwiecień 2013 r.

Wykonawca na obu brzegach prowadził roboty rozbiórkowe. Brzeg lewy - zakończono rozbiórkę konstrukcji umocnienia brzegu w części nadwodnej i usunięto drewnianą palisadę i ściankę szczelną. Rozebrano betonową barierę drogową na wschodnim odcinku ul. Zagroble oraz betonowy przyczółek po drewnianym pomoście z przyległymi betonowymi schodami. Brzeg prawy - rozebrano konstrukcję okładzin lądowej skarpy umocnienia brzegu i usunięto drewnianą palisadę i ściankę szczelną na odcinku brzegu wokół cypla i wzdłuż prawego brzegu aż do konstrukcji pozostałości Śluzy Pleniewo, wykonano umocnienie nawierzchni drogi ul. Przełom płytami drogowymi.

Maj 2013 r.

Brzeg prawy - dostarczono i przygotowano do wbijania elementy ścianki szczelnej z zabezpieczeniem antykorozyjnym ścianki i łączników od strony odwodnej. Wycięto otwory filtracyjne w brusach ścianki szczelnej. Wykonano czerpanie główne na torze wodnym pogłębiarkami ssąco-refulującymi z transportem pod stanowisko refulera i wyrefulowanie urobku na brzeg.

Czerwiec 2013 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe - brzeg prawy - wykonano rozbiórkę konstrukcji żelbetowych z wody sposobem mechanicznym (52 m3),
  • roboty hydrotechniczne - brzeg prawy - dostarczenie i przygotowanie do wbijania elementów ścianki szczelnej (259,05 m),
  • roboty teletechniczne - demontaż kabli nadziemnych na podbudowie słupowej (198 m), demontaż kabla doziemnego z wykopaniem i zasypaniem rowu kablowego (203 m), demontaż skrzynek kablowych słupowych (2 szt.), demontaż skrzynek kablowych (1 szt.), demontaż ręczny słupa drewnianego (1 szt.), mechaniczna rozbiórka studni kablowych (1 szt.), odstawienie kabli z demontażu oraz pokrywy i ramy ze studni do dyspozycji TP S.A (1 kpl.), układanie kabla w rowie kablowym wykonanym ręcznie (230 m), dostawa i montaż słupa pojedynczego drewnianego (1 szt.), dostawa i montaż skrzynek kablowych słupowych (3 szt.), zawieszenie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej (48 m).
Roboty rozbiórkowe

Lipiec 2013 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe - brzeg prawy - wyrywanie pali drewnianych kafarem pływającym (22 szt.), rozbiórkę konstrukcji żelbetowych z wody sposobem mechanicznym (44,5 m3), demontaż wyposażenia nabrzeży - ogrodzenie wraz z fundamentami (17,9 m), rozbiórkę wykładzin skarp z bruku (27,06 m2), rozbiórkę kleszczy i krzyżulców drewnianych (11,8 m), wyrywanie drewnianych ścianek szczelnych z lądu (11,8 m), wycięcie z usunięciem drzew (1 szt.), brzeg lewy - wydobywanie dźwigiem z osprzętem chwytakowym kamieni (227 m3),
  • roboty hydrotechniczne - brzeg prawy - dostarczanie i przygotowanie do wbijania elementów ścianki szczelnej (68,41 m), wbijanie stalowych ścianek szczelnych z lądu (105 szt.), brzeg lewy - dostarczanie i przygotowanie do wbijania elementów ścianki szczelnej (327,45 m), wycięcie otworów filtracyjnych w brusach ścianki szczelnej (1388 szt.), wbijanie stalowych ścianek szczelnych z lądu (222 szt.),
  • roboty instalacyjne - brzeg prawy - demontaż rurociągu ocynkowanego kolidującego z nową obudową brzegu kanału z wywozem i złomowaniem (55,2 m), demontaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych z wstawieniem korków z żeliwa ocynkowego (45,5 m),
  • roboty pogłębiarskie - wydobywanie z konstrukcji podwodnych bloków betonowych (2 szt.).
Wbijanie elementów ścianki szczelnej

Sierpień 2013 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe: brzeg prawy - wyrywanie pali drewnianych kafarem pływającym (4 szt.), rozbiórka konstrukcji żelbetowych z wody sposobem mechanicznym (3 m3), roboty ziemne z transportem urobku do miejsca utylizacji (510,81 m).
  • roboty hydrotechniczne: brzeg prawy - dostarczenie i przygotowanie do wbijania elementów ścianki szczelnej (2,10 m), wbijanie stalowych ścianek szczelnych z lądu (132,38 m), brzeg lewy: dostarczenie i przygotowanie do wbijania elementów ścianki szczelnej (377,82 m), wycięcie otworów filtracyjnych w brusach ścianki szczelnej (1328 szt.), wbijanie stalowych ścianek szczelnych z lądu (238,32 m), wykonanie i naciąganie kotew mikropalowych do kotwienia ścianek (2574 m),
  • roboty elektryczne: brzeg prawy - układanie kabli w rowach kablowych wykonywanych ręcznie (87 m), ułożenie rur osłonowych (27,34 m), układanie kabli w rurach (27,34 m), montaż muf kablowych przelotowych na napięcie (1 szt.), badanie linii kablowej - kabel 4-żyłowy (1 odc.), pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (1 kpl.), kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny (34,8 m3), demontaż kabli ułożonych w rowach kablowych (0,097 km), zasypywanie rowów dla kabli (ręcznie) (34,8 m3), demontaż złącza kablowego (1 kpl.).
Pogrążanie ścianki szczelnej

Wrzesień 2013 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe - brzeg prawy: roboty ziemne z transportem urobku (506,99 m), brzeg lewy: roboty ziemne z transportem urobku (32,20 m),
  • roboty hydrotechniczne - brzeg prawy: wbijanie stalowych ścianek szczelnych z lądu (58,85 m), wykonanie i naciąganie kotew mikropalowych do kotwienia ścianek (728 m), układanie filtra żwirowo-tłuczniowego na geowłókninie (85,26 m3), podłoże i warstwy wyrównawcze z betonu (4 m3), brzeg lewy: dostarczenie i przygotowanie do wbijania elementów ścianki szczelnej (56,43 m), wbijanie stalowych ścianek szczelnych z lądu (192,81 m), wykonanie i naciąganie kotew mikropalowych do kotwienia ścianek (2202,2 m), układanie filtra żwirowo-tłuczniowego na geowłokninie (32,20 m3).

Październik 2013 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe - brzeg prawy: rozbiórka konstrukcji żelbetowych z wody sposobem mechanicznym z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki (127,86 m3), roboty ziemne z transportem urobku do miejsca utylizacji (240,792 m), brzeg lewy: wydobywanie dźwigiem z osprzętem chwytakowym kamieni (571,27 m3), roboty ziemne z transportem urobku do miejsca utylizacji (1118,80 m3)
  • roboty hydrotechniczne - brzeg prawy: wykonanie i naciąganie kotew mikropalowych do kotwienia ścianek (2002,00 m), układanie filtra żwirowo-tłuczniowego na geowłókninie (205,56 m3), podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu (42,24 m3), deskowanie oczepów (322,358 m2), zbrojenie elementów nabrzeża (14,219 t), betonowanie konstrukcji nadwodnych (261,936 m3), rury płaszczowe w nadbudowie żelbetowej z PCV (282,50 m), dylatacje konstrukcji budowli (9,96 m2), dostawa i montaż dybli stalowych w dylatacjach (414,70 kg), brzeg lewy: wbijanie stalowych ścianek z lądu z dostawą materiałów i wszystkich elementów dodatkowych (łączników) oraz sprzętu do miejsca wbijania, odprowadzaniem sprzętu, z wszystkimi czynnościami pomocniczymi (60,66 m), wykonanie i naciągnięcie kotew mikropalowych do kotwienia ścianek(2020,20 m), układanie filtra żwirowo-tłuczniowego na geowłókninie (494,62 m3), deskowanie oczepów (94,48 m2), zbrojenie elementów nabrzeża (10,415 t), betonowanie konstrukcji nadwodnych (169,76 m3), rury płaszczowe w nadbudowie żelbetowej z PCV (292,50 m), dylatacje konstrukcji budowli (8,00 m2), dostawa i montaż dybli stalowych w dylatacjach (414,70 kg),
  • roboty instalacyjne - brzeg lewy: przedłużenie istniejącego kanału rurą z przejściem przez oczep żelbetowy nabrzeża i szczelnym połączeniem z rurociągiem istniejącym i z klapą zwrotną (1,886 kpl).

Listopad 2013 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe: brzeg prawy - roboty ziemne z transportem urobku do miejsca utylizacji (174,74 m3), brzeg lewy - roboty ziemne z transportem urobku do miejsca utylizacji (684,478 m3),
  • roboty hydrotechniczne: brzeg prawy - wbijanie pali drewnianych uszczelniających (1 szt.), układanie filtra żwirowo-tłuczniowego na geowłókninie (72,24 m3), podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu (11,201 m3), deskowanie oczepów (778,457 m2), zbrojenie elementów nabrzeża (16,20 t), betonowanie konstrukcji nadwodnych (361,060 m3), rury płaszczowe w nadbudowie żelbetowej z PCV (77,50 m), dylatacje konstrukcji budowli - dwie warstwy papy na lepiku (19,76 m2), dostawa i montaż dybli stalowych w dylatacjach (290,29 kg), malowanie lakierem asfaltowym powierzchni pionowych i skośnych konstrukcji betonowej nabrzeża stykającej się z zasypem gruntowym (380,276 m2), brzeg lewy: wykonanie i naciąganie kotew mikropalowych do kotwienia ścianek (1092 m), układanie filtra żwirowo-tłuczniowego na geowłókninie (409,108 m3), podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu (71,46 m3), deskowanie oczepów (140,640 m2), zbrojenie elementów nabrzeża (15,588 t), betonowanie konstrukcji nadwodnych (254,080 m3), rury płaszczowe w nadbudowie żelbetowej z PCV (440 m), dylatacje konstrukcji budowli - dwie warstwy papy na lepiku (9,6 m2), dostawa i montaż dybli stalowych w dylatacjach (497,64 kg).
Zbrojenie elementów nabrzeża

Grudzień 2013 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty hydrotechniczne: brzeg prawy - próbne obciążenie mikropali (8 szt.), zasypywanie wykopów (658,12 m3), brzeg lewy - próbne obciążenie mikropali (2 szt.), podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu (30,308 m3), deskowanie oczepów (181,308 m2), betonowanie konstrukcji nadwodnych (144,56 m3), rury płaszczowe w nadbudowie żelbetowej z PCV (157,50 m), dylatacje konstrukcji budowli - dwie warstwy papy na lepiku (4,80 m2), dostawa i montaż dybli stalowych w dylatacjach (248,82 kg), malowanie lakierem asfaltowym powierzchni pionowych i skośnych konstrukcji betonowej nabrzeża stykającej się z zasypem gruntowym (68,58 m2).

Styczeń 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty hydrotechniczne: brzeg lewy - betonowanie konstrukcji nadwodnych (57,684 m), deskowanie oczepów (138,913 m2), zbrojenie elementów nabrzeża (2,453 t), betonowanie konstrukcji nadwodnych (57,684 m).
Zbrojenie elementów nabrzeża

Luty 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty hydrotechniczne: brzeg lewy - deskowanie oczepów o dolnej krawędzi na rzędnej - 0,30 m npm – 682,407 m2,zbrojenie elementów nabrzeża – 12,263 t, betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanką betonową C30/37; XF4 (wraz z deskowa-niem oczepów dolnej krawędzi na rzędnej -0,30 m npm – 288,420 m3, rury płaszczowe w nadbudowie żelbetowej z PCV o średnicy Ø 90/4,3 mm – 26,000 m, dylatacje konstrukcji budowli- dwie warstwy papy na lepiku – 13,800 m2, dostawa i montaż dybli stalowych w dylatacjach – 207,350 kg
  • roboty instalacyjne: podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - pod przewody PE i PVC D = 315 mm – 17,470 m3, wykopy oraz przekopy ze skarpami na odkład /wykopy pod kanały d = 315 mm PVC i d = 200 mm PVC/-/90%/ – 359,307 m3, ręczne wykopy ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład /10%/ – 39,923 m3, wykopy jamiste na odkład - /wykopy pod separator i studnie D1, D2/ – 80,923 m3, pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3,0 m palami szalun-kowymi (wypraskami) wraz z rozbiórką (szerokość do 1 m) – 57,500 m2, wykopy jamiste na odkład - /studnie D3-D8/ – 97,200 m3, pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozbiórką (szerokość do 1 m) – 72,000 m2, pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozbiórką (szerokość do 1 m) – 262,050 m2, wyłożenie wykopów geowłókniną – 628,920 m2, podłoża z pospółki grub. 10 cm - pod separator, studnie i studzienki – 2,375 m3, podłoża betonowe o grubości 15 cm pod separator – 0,600 m3, podłoża betonowe o grubości 10 cm pod studnie i studzienki ściekowe – 1,975 m3, obsypka z piasku rurociągów – 124,037 m3, zasypywanie wykopów - zasypywanie wykopów po ułożeniu rurociągów z zagęszczeniem do Is= 1,0 (z dostawą materiału) – 262,050 m3, zasypywanie wykopów pod separator, studnie i studzienki (z dostawą materiału i zagęszczaniem Is=1,0) – 131,460 m3, rurociąg z rur polietylenowych (PE/SDR17) o śr. zewnętrznej 315 mm (z połączeniami rur metodą zgrzewania czołowego) – 8,900 m, rura ochronna stalowa D 406x10 – 2,00 m, kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm (dostawa i montaż z kosztami pompowania wody) – 165,800 m, dostawa i montaż seperatora np. f-my UNICON typ ESL-H6/60/1200/h = 3,55 m (dostawa i montaż z kosztami pompowania wody) – 1 studn., dostawa i montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko-pie (dostawa i montaż z kosztami pompowania wody) – 1 studn., dostawa i montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wyko-pie (dostawa i montaż z kosztami pompowania wody) – 7 studn., zasuwy burzowe uszczelniane sznurem i folią aluminiową o śr. 150 mm – 1,000 szt
  • roboty pogłębiarskie: czerpanie główne na torze wodnym po uprzednio zdjętej warstwie bentosu z załadowaniem na szalandy i transportem na klapowisko morskie (z kosztem holowań zestawu pogłębiarskiego i szaland) – 9581,000 m3.

Marzec 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty hydrotechniczne: brzeg Prawy - wykonanie i naciągnięcie kotew mikropalowych do kotwienia ścianek – 31,20m, deskowanie oczepów o dolnej krawędzi na rzędnej – 1069,23m2, zbrojenie elementów nabrzeża – 17,968t., betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanką betonową – 349,364m3, dylatacje konstrukcji budowli - dwie warstwy papy na lepiku – 18,84m2, dostawa i montaż dybli stalowych w dylatacjach – 373,230kg, malowanie lakierem asfaltowym powierzchni pionowych i skośnych konstrukcji betonowej nabrzeża stykającej się z zasypem gruntowym – dwukrotnie – 805,004m2, brzeg lewy - deskowanie oczepów o dolnej krawędzi na rzędnej - 0,30 m npm - 512,53 m3, zbrojenie elementów nabrzeża - 10,44 t, betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanką betonową C30/37; XF4 (wraz z deskowa-niem oczepów dolnej krawędzi na rzędnej -0,30 m npm - 223,01 m3, dylatacje konstrukcji budowli - dwie warstwy papy na lepiku - 9,43m2, dostawa i montaż dybli stalowych w dylatacjach - 124,41kg, malowanie lakierem asfaltowym powierzchni pionowych i skośnych konstrukcji betonowej nabrzeża stykającej się z zasypem gruntowym - dwukrotnie - 276,58m
  • roboty instalacyjne - wykopy oraz przekopy ze skarpami na odkład – 13,230m3, ręczne wykopy ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład – 1,470m3, wykopy jamiste na odkład – 49,000m3, podłoża z pospółki grub. 10 cm - pod seperator, studnie i studzienki – 0,700m3, podłoża betonowe o grubości 10 cm pod studnie i studzienki ściekowe – 0,700m3,
  • zasypywanie wykopów - zasypywanie wykopów po ułożeniu rurociągów z zagęszczeniem do Is= 1,0 (z dostawą materiału) – 14,700m3, zasypywanie wykopów pod separator, studnie i studzienki – 47,350m3,, wywóz uprzednio zmagazynowanej w hałdach ziemi z transportem do utylizacji i opłata za utylizację – 640,720m3, kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm – 32,200m, dostawa i montaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu – 7 szt.
  • roboty pogłębiarskie - wydobywanie z dna przeszkód podwodnych (sprzętem pływającym) oznaczonych na planie: nr 35 (łódka metalowa) i nr 38 (łódka drewniana - w 2/3 zasypana) - 1 szt, czerpanie 30 cm warstwy bentosu z układaniem bentosu na uprzednio przygotowanym dnie toru wodnego na głębokości -7,30 m (z kosztem holowań zestawu do czerpania i układania bentosu) - 1125,0m3, czerpanie główne na torze wodnym po uprzednio zdjętej warstwie bentosu z załadowaniem na szalandy i transportem na klapowisko morskie (z kosztem holowań zestawu pogłębiarskiego i szaland) - 17453.
Prace zbrojeniowe

Kwiecień 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe: brzeg lewy - wydobywanie dźwigiem z osprzętem chwytakowym kamieni o masie do 0,5 t – 4020,500 m3,
  • roboty hydrotechniczne: brzeg prawy - wykonanie i naciągnięcie kotew mikropalowych do kotwienia ścianek jw. o Ø 73/53, o nachyleniu 40˚ - 163,800 m, próbne obciążenia mikropali śr. 75/53 mm (z wykonaniem projektu próbnego obciążenia, próbnym obciążeniem, opracowaniem wyników- orzeczeń) – 2,000 szt., zasypywanie wykopów - zasyp piaskiem grubym i żwirem z zagęszczeniem nasypów do wskaźnika zagęszczenia Js = 0,99 – 323,500 m3, dostawa i montaż drabinek z profili ocynkowanych ogniowo i malowanych (farby odblaskowe) – 624,500 kg, wykonanie i montaż balustrad stalowych z rur o śr do 60 mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym - 3546,852 kg, brzeg lewy - wykonanie i naciągnięcie kotew mikropalowych do kotwienia ścianek j.w. o Ø 73/53, o nachyleniu 40˚ - 332,8 m, próbne obciążenia mikropali śr. 75/53 mm (z wykonaniem projektu próbnego obciążenia, próbnym obciążeniem, opracowaniem wyników- orzeczeń) – 6 szt., deskowanie oczepów o dolnej krawędzi na rzędnej - 0,30 m npm - 1317,075 m3, zbrojenie elementów nabrzeża – 23,564 t, betonowanej konstrukcji nadwodnych mieszanką betonową C30/37; XF4 (wraz z deskowa-niem oczepów dolnej krawędzi na rzędnej -0,30 m npm - 554,208 m3, dylatacje konstrukcji budowli - dwie warstwy papy na lepiku - 22,080 m2, dostawa i montaż dybli stalowych w dylatacjach - 331,760kg, malowanie lakierem asfaltowym powierzchni pionowych i skośnych konstrukcji betonowej nabrzeża stykającej się z zasypem gruntowym - dwukrotnie - 688,543 m2, zasypywanie wykopów - zasyp piaskiem grubym i żwirem z zagęszczeniem nasypów do wskaźnika zagęszczenia Js = 0,99 - 1437,400 m3,
  • roboty instalacyjne - roboty ziemne pod drogę wraz ze zdjęciem humusu (w części poza wykopem) i nasypem związanym z wykonaniem obudowy brzegu) z wywozem gruntu do utylizacji i opłatą za utylizację i z przygotowaniem koryta pod drogę na całej szerokości jezdni i chodnikow - 574,800 m3, wykonanie warstwy odcinającej o grubości 50 cm z pospółki, z zagęszczeniem do wskaźnika 1,00 (pod drogę i chodniki) – 931,110 m2
  • roboty pogłębiarskie - czerpanie główne na torze wodnym po uprzednio zdjętej warstwie bentosu z załadowaniem na szalandy i transportem na klapowisko morskie (z kosztem holowań zestawu pogłębiarskiego i szaland) - 13 472,500 m3.

Maj 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe: brzeg lewy - wydobywanie dźwigiem z osprzętem chwytakowym kamieni o masie do 0,5 t – 1246,000 m3, roboty ziemne z transportem urobku do miejsca utylizacji, z opłata za utylizację – 48,500 m3
  • roboty hydrotechniczne: brzeg prawy - zasypywanie wykopów - zasyp piaskiem grubym i żwirem z zagęszczeniem nasypów do wskaźnika zagęszczenia Js = 0,99 – 207,000 m3, dostawa i montaż drabinek z profili ocynkowanych ogniowo i malowanych (farby odblaskowe) - 499,600 kg, wykonanie i montaż balustrad stalowych z rur o śr. do 60 mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym - 1113,138 kg, brzeg lewy - wykonanie i naciągnięcie kotew mikropalowych do kotwienia ścianek j.w. o Ø 73/53, o nachyleniu 40˚ - 161,200 m, deskowanie oczepów o dolnej krawędzi na rzędnej - 0,30 m npm - 1039,824 m3, zbrojenie elementów nabrzeża – 18,776 t, betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanką betonową C30/37; XF4 (wraz z deskowa-niem oczepów dolnej krawędzi na rzędnej -0,30 m npm - 441,600 m3, dylatacje konstrukcji budowli - dwie warstwy papy na lepiku - 27,600 m2, dostawa i montaż dybli stalowych w dylatacjach - 414,700 kg, malowanie lakierem asfaltowym powierzchni pionowych i skośnych konstrukcji betonowej nabrzeża stykającej się z zasypem gruntowym - dwukrotnie - 548,64 m2, zasypywanie wykopów - zasyp piaskiem grubym i żwirem z zagęszczeniem nasypów do wskaźnika zagęszczenia Js = 0,99 - 15113,050 m3, dostawa i montaż drabinek z profili ocynkowanych ogniowo i malowanych (farby odblaskowe) - 124,9 kg, wykonanie i montaż balustrad stalowych z rur o śr do 60 mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym - 4137,434 kg
  • roboty pogłębiarskie - wydobywanie z dna przeszkód podwodnych (sprzętem pływającym) oznaczonych na planie: nr 35 (łódka metalowa) i nr 38 (łódka drewniana - w 2/3 zasypana) – 2,000 szt., czerpanie główne na torze wodnym po uprzednio zdjętej warstwie bentosu z załadowaniem na szalandy i transportem na klapowisko morskie (z kosztem holowań zestawu pogłębiarskiego i szaland) - 6 508,100 m3.

Czerwiec 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty hydrotechniczne: brzeg prawy - wykonanie i montaż tablic informacyjnych - 115,050 kg, wykonanie i montaż balustrad stalowych z rur o śr. do 60 mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym - 1113,138 kg, brzeg lewy - wykonanie i naciągnięcie kotew mikropalowych do kotwienia ścianek j.w. o Ø 73/53, o nachyleniu 40˚ - 161,200 m, układanie filtra żwirowo- tłuczniowego na geowłókninie - 93,100 m3, podłoża warstwy wyrównawcze z betonu o grubości do 15 cm - 24,390 m3, deskowanie oczepów o dolnej krawędzi na rzędnej - 0,30 m npm - 449,681 m2, zbrojenie elementów nabrzeża – 12,538 t, betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanką betonową C30/37; XF4 (wraz z deskowa-niem oczepów dolnej krawędzi na rzędnej -0,30 m npm - 251,078 m3, rury płaszczowe w nadbudowie żelbetowej z PCV o średnicy Ø 90/4,3 mm - 119,50 m, dylatacje konstrukcji budowli - dwie warstwy papy na lepiku - 15,040 m2, dostawa i montaż dybli stalowych w dylatacjach - 456,170 kg, malowanie lakierem asfaltowym powierzchni pionowych i skośnych konstrukcji betonowej nabrzeża stykającej się z zasypem gruntowym - dwukrotnie - 71,666 m2, zasypywanie wykopów - zasyp piaskiem grubym i żwirem z zagęszczeniem nasypów do wskaźnika zagęszczenia Js = 0,99 - 127,600 m3, dostawa i montaż drabinek z profili ocynkowanych ogniowo i malowanych (farby odblaskowe) – 1249,000 kg, wykonanie i montaż balustrad stalowych z rur o śr do 60 mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym - 2217,878 kg
  • roboty drogowe - podbudowy z kruszywa łamanego 0:31,5 o grubości 30 cm po zagęszczeniu, stabilizowanej mechanicznie - 156,890 m2, nawierzchnia z kostki 1:4 betonowej grubości 8 cm na warstwie 3cm podsypki cementowo-piaskowej - 1087,200 m2, rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV - 258,000 m, ława pod krawężniki betonowa z oporem - 14,292 m3, ława pod krawężniki betonowa zwykła - 2,745 m3, krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem - 197,000 m, krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem - 61,000 m, podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 12 cm, stabilizowana mechanicznie (pod chodniki - wejścia na posesje) - 6,700 m2, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (wejścia na posesje) - 6,700 m2, obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (wejścia na posesje) - 11,400 m
  • roboty pogłębiarskie - wydobywanie z dna przeszkód podwodnych (sprzętem pływającym) oznaczonych na planie: nr 35 (łódka metalowa) i nr 38 (łódka drewniana - w 2/3 zasypana) – 1,000 szt., czerpanie główne na torze wodnym po uprzednio zdjętej warstwie bentosu z załadowaniem na szalandy i transportem na klapowisko morskie (z kosztem holowań zestawu pogłębiarskiego i szaland) - 5 880,600 m3, czerpanie główne na torze wodnym pogłębiarkami ssąco-refulującymi z transportem pod stanowisko refulera i wyrefulowaniem urobku na brzeg (z kosztem holowań zestawu pogłębiarskiego i szaland) w strefie rezerwatu "Ptasi Raj" - 3 170,000m3, czerpanie główne na torze wodnym pogłębiarkami ssąco-refulującymi z transportem pod stanowisko refulera i wyrefulowaniem urobku na brzeg (z kosztem holowań zestawu pogłębiarskiego i szaland) w zatokach erozyjnych przybrzeża na wschód od stożka usypowego Wisły Przekop - 20 877,000 m3.
Betonowanie

Lipiec 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty hydrotechniczne: brzeg prawy - nawierzchnia z tłucznia o grubości 15 cm i szerokości1,50 m - 171,000 m2, brzeg lewy - wbijanie stalowych ścianek szczelnych z lądu (ścianka szczelna kombinowana: Wx>=5430cm3/m, gr. ścianek t i s >= 10mm, stal >= S355GP, h>= 750mm do 950mm) wraz z dostawą materiałów i wszystkich elementów dodatkowych (łączników) oraz sprzętu do miejsca, wbijania, odprowadzeniem sprzętu, z wszystkimi czynnościami pomocniczymi - 47,780 m, wykonanie i naciągnięcie kotew mikropalowych do kotwienia ścianek j.w. o Ø 73/53, o nachyleniu 40˚ - 184,600 m, próbne obciążenie mikropali, śr.75/53 mm (z wykonaniem projektu próbnego obciążenia, próbnym obciążeniem, opracowaniem wyników - orzeczeń) - 10,000 kpl., malowanie lakierem asfaltowym powierzchni pionowych i skośnych konstrukcji betonowej nabrzeża stykającej się z zasypem gruntowym - dwukrotnie - 128,588 m2, zasypywanie wykopów - zasyp piaskiem grubym i żwirem z zagęszczeniem nasypów do wskaźnika zagęszczenia Js = 0,99 - 800,000 m3, wykonanie i montaż stojaków do sprzętu ratunkowego z wyposażeniem w koła ratunkowe z rzutką o długości 30 m oraz bosaki – 118,650 kg, wykonanie i montaż tablic informacyjnych - 191,750 kg,
  • roboty elektryczne: brzeg lewy - kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny – 166,270 m, układanie kabli Cu YKY-0,6/1KV, 5x10 mm² w rowach kablowych ręcznie – 589,500 m, układanie kabli Cu YKY-0,6/1KV, 4x10 mm² w rowach kablowych ręcznie – 16,260 m, ułożenie rur osłonowych DVK Ø 110 mm – 10,000 m, układanie kabli Cu YKY-0,6/1KV, 4x10 mm² w rurach ochronnych – 10,00 m, układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 30x5 z uziomami prętowymi, z po-łączeniami do zbrojenia konstrukcji oczepu – 589,500 m, nasypanie warstwy piasku o gr. 0,10 cm na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m – 589,500m, zasypywanie rowów dla kabli (ręcznie) – 166,27m3, dostawa i montaż fundamentów słupów (fundamenty zabezpieczone antykorozyjnie) – 20szt., dostawa, montaż (stawianie) stalowych słupów oświetleniowych ocynkowanych o wysokości 8 metrów – 20,000 szt., dostawa i montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie oświetleniowym z kloszami z poliwęglanu (IP 66) – 20,000 szt., dostawa i montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki z podłączeniem do linii zasilającej – 20,000 kpl
    dostawa i montaż szafki oświetleniowej SO- IP65, z wykonaniem uziemienia szafki, wykona-niem wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) i wykonaniem podłączenia do stacji transformatorowej T-1206, Zagroble II. Szafka wyposażona w kompletny osprzęt, ogrzewana. – 1,000 szt., złącze kablowe izolacyjne ZK-2 z fundamentem i podłączeniem – 1,000 kpl.
  • roboty pogłębiarskie - wydobywanie z dna przeszkód podwodnych (sprzętem pływającym) oznaczonych na planie: nr 35 (łódka metalowa) i nr 38 (łódka drewniana - w 2/3 zasypana) – 8,000 szt.

Sierpień 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty hydrotechniczne: brzeg lewy - wykonanie i naciągnięcie kotew mikropalowych do kotwienia ścianek j.w. o Ø 73/53, o nachyleniu 40˚ - 80,600 m, próbne obciążenie mikropali, śr.75/53 mm (z wykonaniem projektu próbnego obciążenia, próbnym obciążeniem, opracowaniem wyników - orzeczeń) - 1,000 kpl., deskowanie oczepów o dolnej krawędzi na rzędnej - 0,30 m npm - 417,370 m2, zbrojenie elementów nabrzeża – 15,870 t, betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanką betonową C30/37; XF4 (wraz z deskowa-niem oczepów dolnej krawędzi na rzędnej -0,30 m npm - 269,690 m3, dylatacje konstrukcji budowli - dwie warstwy papy na lepiku - 11,040 m2, dostawa i montaż dybli stalowych w dylatacjach - 165,880 kg, malowanie lakierem asfaltowym powierzchni pionowych i skośnych konstrukcji betonowej nabrzeża stykającej się z zasypem gruntowym - dwukrotnie - 272,070 m2, belki i ramy odbojowe o przekroju do 20x20 cm z tworzywa sztucznego (dostawa i montaż na kotwy wklejane, z kosztami stali profilowej - ceownika) – 221,00m.

Wrzesień 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty hydrotechniczne: brzeg lewy - belki i ramy odbojowe o przekroju do 20x20 cm z tworzywa sztucznego (dostawa i montaż na kotwy wklejane, z kosztami stali profilowej - ceownika) – 351,400m, dostawa i montaż drabinek z profili ocynkowanych ogniowo i malowanych (farby odblaskowe) – 456,36kg, wykonanie i montaż balustrad stalowych z rur o śr. do 60 mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym – 3 387,25kg.

Październik 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty hydrotechniczne: brzeg lewy - belki i ramy odbojowe o przekroju do 20x20 cm z tworzywa sztucznego (dostawa i montaż na kotwy wklejane, z kosztami stali profilowej - ceownika) – 720,0m,
  • roboty pogłębiarskie - wydobywanie z dna przeszkód podwodnych (sprzętem pływającym) oznaczonych na planie: nr 35 (łódka metalowa) i nr 38 (łódka drewniana - w 2/3 zasypana)) – 2,00szt, czerpanie 30 cm warstwy bentosu z układaniem bentosu na uprzednio przygotowanym dnie toru wodnego na głębokości -7,30 m (z kosztem holowań zestawu do czerpania i układania bentosu) – 7200 m3, czerpanie główne na torze wodnym po uprzednio zdjętej warstwie bentosu z załadowaniem na szalandy i transportem na klapowisko morskie (z kosztem holowań zestawu pogłębiarskiego i szaland) – 15 763 m3.

Listopad 2014 r.

Wykonawca zrelizował:

  • roboty hydrotechniczne: brzeg lewy - belki i ramy odbojowe o przekroju do 20x20 cm z tworzywa sztucznego (dostawa i montaż na kotwy wklejane, z kosztami stali profilowej - ceownika) – 1 198,690 m, brzeg prawy - belki i ramy odbojowe o przekroju do 20x20 cm z tworzywa sztucznego (dostawa i montaż na kotwy wklejane, z kosztami stali profilowej - ceownika) – 400,000 m,
  • roboty pogłębiarskie - czerpanie 30 cm warstwy bentosu z układaniem bentosu na uprzednio przygotowanym dnie toru wodnego na głębokości -7,30 m (z kosztem holowań zestawu do czerpania i układania bentosu) – 4126 m3, czerpanie główne na torze wodnym po uprzednio zdjętej warstwie bentosu z załadowaniem na szalandy i transportem na klapowisko morskie (z kosztem holowań zestawu pogłębiarskiego i szaland) – 17 680 m3, sondaż powykonawczy (z kosztem holowań zestawu sondażowego) – 45,300 tys. m2
  • oznakowanie toru wodnego - dostawa i ustawienie pław typu SVV500-6 (odpornych na oddziaływanie warunków lodowych) – 28 szt.

Grudzień 2014 r.

Roboty zostały zakończone i komisyjnie odebrane.

Wyremontowane nabrzeże Kanału Płonie

Przebudowa nabrzeża nr XIV rzeki Motławy w Gdańsku

Luty 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji: dostarczenie i przygotowanie do wbijania elementów ścianki szczelnej - 2 392,2 m2

Marzec 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe: usunięcie karpiny i gałęzi – 0,005 ha, rozbiórkę kształtowników stalowych – 88,5 m, demontaż płyt żelbetowych – 30 szt., rozbiórka kleszczy i krzyżulców drewnianych – 214,6 m, obcinanie ścianek pod powierzchnią wody – 107,3 m, oczyszczanie dna wzdłuż nabrzeży w pasie szerokości 1 m gruzu, śmieci – 112,8 m2, wykopy robocze nad i pod wodą – 436,536 m3,
  • roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji: dostarczenie i przygotowanie do wbijania elementów ścianki szczelnej – 1.401,413 m2, dostarczenie i przygotowanie do wbijania łączników ścianki szczelnej – 0,455 t, przygotowanie ścianki szczelnej stanowiącej własność Zamawiającego – 396,9 m2, wycięcie otworów filtracyjnych w brusach – 26,704 m, wbijanie stalowych ścianek szczelnych – 112,2 m

Kwiecień 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe: rozbiórkę kształtowników stalowych – 283,2 m, demontaż płyt żelbetowych – 96 szt., rozbiórkę kleszczy i krzyżulców drewnianych – 135,6 m, obcinanie ścianek pod powierzchnią wody – 67,8 m, oczyszczanie dna wzdłuż nabrzeży w pasie szerokości 1 m gruzu, śmieci – 67,8 m2
  • roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji: dostarczenie i przygotowanie do wbijania łączników ścianki szczelnej – 0,728 t, wycięcie otworów filtracyjnych w brusach – 25,99 m, wbijanie stalowych ścianek szczelnych – 109,2 m, wykonanie i naciągnięcie kotew – 726 m, wykonanie i naciągnięcie kotew – 63 m.

Maj 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe: rozbiórka bloków betonowych – 12 m3, rozbiórka kształtowników stalowych – 362,85 m, demontaż płyt żelbetowych – 123 szt., rozbiórka kleszczy i krzyżulców drewnianych – 122,8 m, obcinanie ścianek pod powierzchnią wody – 61,4 m, wyrywanie pali i ścianek drewnianych – 13 szt., oczyszczanie dna wzdłuż nabrzeży w pasie szerokości 1 m gruzu, śmieci – 61,4 m2
  • roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji: dostarczenie i przygotowanie do wbijania łączników ścianki szczelnej – 0,364 t, przygotowanie do wbijania elementów ścianki zamawiającego – 1.049,58 m2, wycięcie otworów filtracyjnych w brusach ( + cięcie skrzynek) – 461,852 m, wbijanie stalowych ścianek szczelnych – 143,3 m, zakładanie kleszczy stalowych – 16,601 t, zakładanie stalowych elementów mocowania kotew światłowych – 0,91 t.

Czerwiec 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe: wykopy robocze nad i pod wodą – 500,004 m3
  • roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji: zakładanie kleszczy stalowych – 4,533 m3, zakładanie kleszczy stalowych (skrzydełka + odcinek za ścianką kotwiącą) – 2,886 m3, zakładanie stalowych elementów mocowania kotew świat lowych – 2,470 t, wykonanie i naciągnięcie kotew – 81 m, wykonanie i naciągnięcie kotew – 7 m
    - konstrukcja nadbudowy: - układanie geowłókniny – 282,528 m2, układanie filtru odwrotnego w wykopie – 69,379 m3
Prace hydrotechniczne

Lipiec 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe: rozbiórka znaku kotwiczenia – 1 szt.
  • roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji - wykonanie atestu szczelności ścianek – 1 kpl.
  • konstrukcja nadbudowy – deskowanie – 49,898 m2, układanie geowłókniny – 52,974 m2, układanie filtru odwrotnego w wykopie – 13,009 m3

Sierpień 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe - roboty zakończone
  • roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji: próbne obciążenie kotew – 3 szt.
  • konstrukcja nadbudowy: warstwy wyrównawcze – 25,01 m3, rury osłonowe żerdzi mikropalowych – 46,8 m

Wrzesień 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • montaż tablicy informacyjnej – 1 szt.
  • konstrukcja nadbudowy: deskowanie – 218,815 m2, zbrojenie – 5,637 t, betonowanie – 117,324 m3
  • wyposażenie: montaż pachołów żeliwnych – 4 szt.

Październik 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty rozbiórkowe: roboty zakończone
  • roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji: zakładanie ściągów – 2,6 t
  • konstrukcja nadbudowy: podłoża i warstwy wyrównawcze – 9,696 m3, deskowanie – 313,364 m2, zbrojenie – 8,344 t, rury osłonowe żerdzi mikropalowych – 10,8 m, betonowanie – 167,2 m3, dostawa i montaż dybli – 248,82 kg, dylatacje – 11 m2, malowanie lakierem asfaltowym powierzchni pionowych – 274,457 m2, układanie geowłókniny – 127,53 m2, układanie filtru odwrotnego w wykopie – 31,317 m3
  • wyposażenie: montaż pachołów żeliwnych – 8 szt.
  • wykonanie przejść rurociągów i kabli: usunięcie i zabetonowanie nieczynnego rurociągu – 1 kpl.

Listopad 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji: zakładanie ściągów – 0,936 t
  • konstrukcja nadbudowy: deskowanie – 91,546 m2, zbrojenie – 2,218 t, betonowanie – 44,44 m3
  • wyposażenie: montaż pachołów żeliwnych – 2 szt.

Grudzień 2014 r.

Wykonawca zrealizował:

  • przedłużenie istniejącego wylotu.

Styczeń 2015 r.

Wykonawca zrealizował:

  • roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji: zakładanie ściągów - 1,664 t
  • konstrukcja nadbudowy: podłoża i warstwy wyrównawcze - 22,32 m3, dostawa i montaż dybli - 41,47 kg, dylatacje z papy - 4,4 m2, malowanie lakierem asfaltowym powierzchni pionowych - 189,97 m2, układanie geowłókniny - 311,958 m2, układanie filtra odwrotnego w wykopie - 76,606 m3
  • wykonanie przejść rurociągowych i kabli: wykonanie przepustów dla przejść kabli - 8,4 m.
Prace zbrojeniowe

Luty 2015 r.

Wykonawca zrealizował: - roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji - zakładanie ściągów – 3,744 t

  • konstrukcja nadbudowy: deskowanie – 274,136 m2, zbrojenie – 5,443 t, betonowanie – 98,96 m3, dostawa i montaż dybli – 82,94 kg, dylatacje z papy – 4,4 m2, malowanie, izolacje – 162,702 m2, klinkier z cegły – 192,84 m2, zasypy z zagęszczeniem – 590,152 m3
  • wyposażenie: pachoły – 4 szt., rury ochronne el. – 64,200 m, rury ochronne wod. – 66,100 m.

Marzec 2015 r.

W miesiącu marcu wykonawca wykonywał roboty przygotowawcze, roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji, roboty związane z konstrukcja nadbudowy, prace związane z wyposażeniem oraz prace związane z wykonaniem przejść rurociągów i kabli.

Ukończony remont odcinka nabrzeża

Kwiecień 2015 r.

W miesiącu kwietniu wykonawca wykonywał roboty przygotowawcze, roboty związane z konstrukcja nadbudowy, roboty związane z narzutem zabezpieczającym, prace związane z wyposażeniem.

Wybrukowane nabrzeże

Maj 2015 r.

Wykonawca zakończył roboty związane z realizacja Kontraktu.

Wyremontowane nabrzeże

Przebudowa nabrzeża nr VII rzeki Motławy w Gdańsku oraz nabrzeża rzeki Motławy (część odcinka XII) na wyspie Ołowianka

Marzec - maj 2015 r.

W miesiącach marcu i kwietniu wykonawca organizował plac budowy i rozpoczął roboty rozbiórkowe. W maju wykonawca wykonywał roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe oraz roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji. W czerwcu wykonawca zrealizował roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe oraz roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji.

Prace rozbiórkowe

Lipiec - wrzesień 2015 r.
W lipcu wykonawca realizował roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe oraz roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji. W sierpniu wykonawca wykonywał roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji oraz prace związane z konstrukcją nadbudowy. We wrześniu wykonawca Zrealizował roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty kafarowe i kotwienie konstrukcji, prace związane z konstrukcją nadbudowy oraz wyposażeniem.

Roboty hydrotechniczne

Październik - grudzień 2015 r.

W październiku, listopadzie i grudniu wykonawca realizował roboty przygotowawcze, prace związane z konstrukcją nadbudowy oraz wyposażeniem oraz  roboty rozbiórkowe. Dnia 19 grudnia 2015 roku wykonawca zakończył roboty zasadnicze.

Konferencja otwierająca projekt

W dniu 14 września 2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie drugiego etapu modernizacji wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku - przebudowy szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie. Program uroczystości obejmował rejs katamaranem ONYX w miejsca realizacji Projektu.

Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku. Podczas uroczystości Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni - Pan Andrzej Królikowski przywitał gości. Pani Anna Stelmaszyk-Świerczyńska Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, która również jest Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu, przedstawiła prezentację dot. zagadnień technicznych związanych z przebudową szlaku wodnego na Martwej Wiśle oraz Motławie, jak również wyjaśniła źródła finansowania przedsięwzięcia. Podczas uroczystości nie zabrakło przemówień zaproszonych gości. Wszystko zwieńczył poczęstunek w formie szwedzkiego bufetu.

Konferencja na zakończenie projektu

W dniu 11 września 2015 r. odbyło się uroczyste zakończenie drugiego etapu modernizacji wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku - przebudowy szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie. Program uroczystości obejmował rejs tramwajem wodnym w miejsca realizacji Projektu.

Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku. Konferencję rozpoczęła przemową Pani Katarzyna Krzywda - Dyrektor Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Następnie Pan Andrzej Małkiewicz - Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni, przedstawił wykonany zakres rzeczowy Projektu wraz z dokumentacja zdjęciową. Na koniec uroczystości Pan Andrzej Królikowski - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podziękował wszystkim osobom biorącym udział w realizacji projektu oraz zgromadzonym gościom za udział w konferencji i zaprosił na poczęstunek.

 

Kontakt

  1. Urząd Morski w Gdyni,
    81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
    e-mail: umgdy@umgdy.gov.pl
    tel. 58 355 33 33
    fax. 58 620 67 43
  2. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
    Anna Stelmaszyk-Świerczyńska - Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
    e-mail: dyrtech@umgdy.gov.pl
    tel. 58 355 34 00
    fax. 58 661 66 56
  3. Z-ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
    Andrzej Małkiewicz - Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
    e-mail: andrzej.malkiewicz@umgdy.gov.pl
    tel. 58 355 34 60
    fax. 58 620 17 31
  4. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
    Karolina Dołhy - Naczelnik Wydziału
    e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
    tel. 58 355 35 82
    fax. 58 620 67 43
  5. Agnieszka Baranow - Starszy Specjalista
    e-mail: agnieszka.baranow@umgdy.gov.pl
    tel. 58 355 35 84
    fax. 58 620 67 43

Wszelkie zapytania dotyczące Projektu można kierować na adres: fundusze@umgdy.gov.pl
Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 www.pois.gov.pl