Fundusze europejskie

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap I – przebudowa Falochronu Wschodniego.

 • 8 grudnia 2014
 • Agnieszka Baranow
Logotyp programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Priorytet: vii. Transport przyjazny środowisku
Działanie: 7.2. Rozwój transportu morskiego

Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego.

Opis projektu

Inwestycja jest zlokalizowana w województwie pomorskim, w gminie Miasta Gdańsk, w bezpośrednim rejonie wejścia do wewnętrznej części Portu Gdańsk.
Port Morski w Gdańsku położony jest w środkowej części południowego brzegu Morza Bałtyckiego, na brzegu Zatoki Gdańskiej, u ujścia Wisły. Jest on istotnym węzłem komunikacyjnym o znaczeniu międzynarodowym i jednym z kluczowych elementów infrastruktury logistyczno-transportowej w skali Polski. Zgodnie ze strategią Unii Europejskiej Port Gdańsk włączony został do Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr VI, który stanowi połączenie krajów skandynawskich z europejskimi państwami znajdującymi się na południu oraz wschodzie kontynentu.
Port Gdańsk dzieli się na dwa obszary. Tereny leżące nad brzegami Martwej Wisły nazywane są Portem Wewnętrznym. Port Północny jest ulokowany bezpośrednio nad Zatoką Gdańską
Przedmiot Projektu - falochron wschodni, znajduje się na wejściu do portu wewnętrznego.
Zakładany rzeczowy zakres prac obejmuje realizację następujących elementów:

 1. Remont istniejącej konstrukcji falochronu, która zostanie wykorzystana jako konstrukcja szkieletowa falochronu,
 2. Wzmocnienie konstrukcji głowicy falochronu wraz z wykonaniem konstrukcji pochłaniającej i rozpraszającej falowanie, długości 754 metrów (liczone w osi falochronu), przy podniesieniu rzędnej wysokości korony narzutu falochronu do +4,2m
 3. Wykonanie konstrukcji rozpraszającej falowanie od strony zachodniej falochronu (od strony toru wodnego) – długość 650m,
 4. Wykonanie nabrzeża serwisowego dla statku hydrograficznego administracji morskiej prowadzącego prace konserwacyjne i kontrolne na falochronie – długość 63 m.
 5. Wykonanie nowej kierownicy falochronu i jej oznakowanie,
 6. Montaż (częściowa wymiana) nowoczesnego systemu oznakowania nawigacyjnego zmieniona konstrukcja pław N1, N2, N7, N8, N9 i N10 na przegubowe),
 7. Wykonanie zasypów z umocnieniem dna,
 8. Wykonanie robót czerpalnych.

Konferencja otwierająca projekt

Projekt Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap I – przebudowa falochronu wschodniego został oficjalnie rozpoczęty. W dniu 6 września 2010r. nastąpiło uroczyste rozpoczęcie pierwszego etapu projektu, czyli przebudowy falochronu wschodniego. Konferencja otwierająca projekt odbyła się na promie m/v Stena Baltica.
Na uroczystość przybyli także przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Policji, Izby Celnej, Urzędu Morskiego w Szczecinie, prezes Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, przedstawiciele Zarządu Portu Gdańsk, Zarządu Portu Gdynia, pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni oraz inni zaproszeni.
Program uroczystości obejmował rejs w miejsce realizacji Projektu, podczas którego Andrzej Królikowski Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni przywitał przybyłych gości. Pani Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych przedstawiła prezentację dot. zagadnień technicznych związane z planowaną przebudową falochronu wschodniego, jak również wyjaśniła źródła finansowania Projektu. Podczas uroczystości nie zabrakło przemówień zaproszonych gości. Wszystko zwieńczył poczęstunek w formie szwedzkiego bufetu.

Postępowania przetargowe

Nadzór nad robotami budowlanymi

Dnia 18 grudnia 2009 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy usługi na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni. Dnia 23 grudnia 2009 r. ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej - nr ogłoszenia 2009/S/247-354356.
Dnia 3 lutego 2010 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Oferty złożyło 5 wykonawców.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 5 marca 2010 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Dnia 20 kwietnia 2010 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, Grontmij Polska Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap I – przebudowa falochronu wschodniego.

Roboty budowlane

Dnia 30 kwietnia 2010 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap I przebudowa falochronu wschodniego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni.
Akt podpisania kontraktu na roboty budowlane "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap I - przebudowa falochronu wschodniego" odbył się w dniu 8 października 2010 roku w Urzędzie Morskim w Gdyni.

Podpisanie umowy na roboty budowlane

W dniu 8 października 2010 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, w obecności Pani Anny Wypych-Namiotko - Podsekretarza Stanu ds. Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Infrastruktury, Pani Anny Siejdy - Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Pana Alana Aleksandrowicza - przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska podpisał umowę na roboty budowlane, związane z realizacją "Modernizacji wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap I -przebudowa falochronu wschodniego", z konsorcjum: Hydrobudowa Gdańsk SA, Energopol Szczecin SA, Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o., reprezentowanym przez Wojciecha Czajko. Wartość umowy wynosi: 43 679 000,00 PLN.

Przebieg realizacji robót budowlanych

W listopadzie 2010 roku Wykonawca rozpoczął realizację robót budowlanych od prac przygotowawczych w tym uzgodnień dotyczących przyłączy elektrycznych i wodociągowych, ustaleń z Kapitanatem Portu Gdańsk w sprawie organizacji/pracy jednostek pływających, organizację ruchu oraz przygotowanie zaplecza budowy.
W grudniu 2010 roku Wykonawca kontynuował prace przygotowawcze oraz umieścił na terenie placu budowy tablicę informacyjną o rozpoczęciu robót budowlanych.

Tablica informacyjna projektu

W związku z ograniczonym dostępem do terenu budowy Beneficjent umieścił przed swoją siedzibą tablicę informacyjną.

Tablica informacyjna projektu przy siedzibie głównej Urzędu Morskiego w Gdyni

Rok 2011

W styczniu oraz lutym 2011 roku Wykonawca wykonywał roboty rozbiórkowe, roboty czerpalne, roboty podczyszczeniowe oraz zasypowe. 

Roboty przygotowawcze - wejście do portu wewnętrznego - falochron
Falochron - roboty rozbiórkowe
Falochron - prace podczyszczeniowe

W miesiącach marcu i kwietniu 2011 roku Wykonawca kontynuował roboty rozbiórkowe, roboty czerpalne oraz zasypowe. W marcu rozpoczęto roboty kafarowe, które w kwietniu były kontynuowane. W kwietniu wykonano roboty pogłębiarskie w ilości około 9 000 m3 urobku. Narastająco od początku budowy wydobyto około 31 500 m3 urobku. Ilość wydobytego narzutu kamiennego wyniosła 229 metrów przestrzennych (mp). Narastająco od początku budowy wydobyto 2 845 mp narzutu kamiennego. Ponadto wykonano roboty zasypowe przegłębień w dnie w ilości około 3 000 m3 pospółki. Narastająco od początku budowy wbudowano około 6 000 m3 pospółki.

Falochron - roboty rozbiórkowe
Falochron - dźwig na barce
Falochron - roboty zasypowe
Falochron - roboty kafarowe
Falochron - prace pogłębiarskie
Falochron w trakcie prac

W miesiącach maju i czerwcu były wykonywane następujące prace: roboty rozbiórkowe i kafarowe, roboty związane z konstrukcjami narzutowymi, naprawa korony istniejącego falochronu, roboty pogłębiarskie i zasypowe. Zaawansowanie robót na koniec miesiąca czerwca wyniosło blisko 30%.

Falochron - prace pogłębiarskie
Gwiazdobloki
Falochron - prace remontowe z użyciem dźwigów

W miesiącach lipcu i sierpniu były wykonywane następujące prace: roboty rozbiórkowe, roboty kafarowe, roboty związane z konstrukcjami narzutowymi, roboty związane z konstrukcją nabrzeża, roboty związane z konstrukcją nadwodną kierownicy, roboty związane z nadbudową oczepów głowicy, naprawa korony istniejącego falochronu i trasa kabla, roboty pogłębiarskie, roboty zasypowe, wykopy z wyrównaniem dna i ułożenie geowłókniny, układanie materacy gabionowych, betonowanie przestrzeni pomiędzy ścianką szczelną a gabionami. Zaawansowanie robót na koniec miesiąca sierpnia wyniosło blisko 56 %.

Falochron - prace zasypowe
Umocnienia w postaci gwiazdobloków
Falochron - prace hydrotechniczne - betonowanie
Falochron - prace remontowe

 W miesiącach wrześniu i październiku były wykonywane następujące prace: roboty kafarowe, roboty rozbiórkowe, roboty związane z konstrukcjami narzutowymi, roboty betoniarskie, roboty czerpalne i zasypowe. Zaawansowanie robót na koniec miesiąca października wyniosło blisko 74,30 %.

Roboty rozbiórkowe na falochronie
Falochron - prace zasypowe
Falochron - roboty czerpalne

W miesiącach listopadzie i grudniu były wykonywane następujące prace: roboty kafarowe, roboty rozbiórkowe, roboty związane z konstrukcjami narzutowymi, roboty związane z konstrukcjami nadbudowy nabrzeża, roboty związane z konstrukcjami nadwodnymi kierownicy, roboty związane z naprawą korony istniejącego falochronu, roboty podczyszczeniowe i zasypowe oraz roboty związane z umocnieniem dna. Zaawansowanie robót na koniec miesiąca grudnia wyniosło 91,35 %.

Prace umocnieniowe
Prace czerpalne na falochronie - dźwig na barce
Gwiazdobloki na falochronie

Rok 2012

W miesiącach styczniu i lutym były wykonywane następujące prace: roboty związane z konstrukcjami narzutowymi, prace związane z betonowaniem konstrukcji, roboty związane z konstrukcjami nadwodnymi kierownicy, roboty związane z naprawą korony istniejącego falochronu i trasy kabla, oraz roboty związane z umocnieniem dna.

Falochron - umocnienia z gwiazdobloków
Falochron - prace i konstrukcje narzutowe
Falochron - prace umocnieniowe

W miesiącach marcu, kwietniu i maju wykonywano następujący zakres prac: roboty związane z częścią ogólną kontraktu (utrzymanie urządzeń zabezpieczających plac budowy, świateł ostrzegawczych, zapór; utrzymanie objazdów/przejazdów i elementów organizacji ruchu; utrzymanie zaplecza inżyniera itp.), roboty związane z konstrukcjami narzutowymi, roboty związane z wyposażeniem nabrzeża, roboty związane z konstrukcją nabrzeża, roboty związane z konstrukcją nadwodną kierownicy, roboty związane z wyposażeniem kierownicy, nadbudowę oczepową głowicy, nadbudowę oczepową grodzy, naprawa korony istniejącego falochronu i trasa kabla, przebudowę falochronu i budowa nabrzeża postojowego - część elektryczna, remont wieży światła wejściowego czerwonego, roboty związane z umocnienie dna, oznakowanie nawigacyjne po przebudowie falochronu.

Prace narzutowe
Prace hydrotechniczne
Prace nasypowe na falochronie
Falochron - prace umocnieniowe
Falochron - zbrojenia stalowe
Falochron - prace narzutowe
Główka czerwona na remontowanym falochronie

W miesiącu czerwcu wykonywano następujący zakres prac: roboty narzutowe, konstrukcje betonowe, naprawa korony istniejącego falochronu i trasa kablowa, umocnienie dna, oznakowanie nawigacyjne – zakończono prefabrykację 6 bloków kotwiących.
W miesiącu lipcu nastąpiło ustawienie 4 pływających znaków nawigacyjnych - pław.

Roboty narzutowe
Falochron - prace remontowe
Naprawa korony falochronu
Barka remontowa
Dźwig na barce
Ustawianie znaków nawigacyjnych

W miesiącu sierpniu nastąpiło ustawienie pozostałych 2 pływających znaków nawigacyjnych - pław. Zakończone zostały wszystkie prace podstawowe i dnia 22.08.2012 r. na terenie budowy został spisany protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

Główka czerwona
Główka zielona
Prace odbiorcze robót budowlanych

Konferencja zamykająca projekt

W dniu 14 września 2012 r. nastąpiło uroczyste zamknięcie pierwszego etapu modernizacji wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku - przebudowa falochronu wschodniego. Program uroczystości obejmował rejs katamaranem ONYX w miejsce realizacji Projektu.

Rejs katamaranem Onyx
fot. Cezary Spigarski

Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku. Podczas uroczystości Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni - Pan Andrzej Królikowski przywitał gości. Pan Andrzej Małkiewicz Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, który również jest Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu, przedstawił prezentację dot. zagadnień technicznych związanych z przebudową falochronu wschodniego, jak również wyjaśnił źródła finansowania przedsięwzięcia. Podczas uroczystości nie zabrakło przemówień zaproszonych gości. Wszystko zwieńczył poczęstunek w formie szwedzkiego bufetu.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni – Pan Andrzej Królikowski wita gości konferencji
fot. Cezary Spigarski

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10,
  tel. (58) 355-33-33
  fax. (58) 620-67-43
 2. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
  Andrzej Małkiewicz - Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
  e-mail: andrzej.malkiewicz@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-34-60
  fax. (58) 620-17-31
 3. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy - Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-82
  fax. (58) 620-67-43
 4. Agnieszka Baranow - Starszy Specjalista
  e-mail: agnieszka.baranow@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-84
  fax. (58) 620-67-43

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres: fundusze@umgdy.gov.pl
Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013: www.pois.gov.pl