Fundusze europejskie

Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym – prace przygotowawcze

 • 31 grudnia 2014
 • Karolina Dołhy
Logotyp programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Priorytet: VII. Transport przyjazny środowisku
Działanie: 7.2. Rozwój transportu morskiego

Opis Projektu

Przedmiotem projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym – prace przygotowawcze” jest przygotowanie dokumentacji, w oparciu o którą wykonana zostanie robota budowlana polegająca na modernizacji układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zakres Projektu obejmuje:

 • Opracowanie koncepcji dotyczącej projektu "Port Północny – modernizacja toru podejściowego i falochronu wyspowego";
 • Wykonanie prac projektowych dotyczących falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku;
 • Wykonie dodatkowych badań i analiz falowania;
 • Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko;
 • Wykonanie studium wykonalności;
 • Wykonanie badań geotechnicznych;
 • Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej ochronnego narzutu rozpraszającego falę przed istniejącym falochronem wyspowym pionowo ściennym;
 • Prace projektowe związane z remontem/przebudową falochronu północnego o długości ok. 1640 mb w Porcie Północnym w Gdańsku.

Umowa o dofinansowanie

W dniu 14 października 2013 roku została podpisana Pre-Umowa nr POIS.7.2.304/13-00 dotycząca przygotowania projektu indywidualnego nr POIiŚ 7.2-40 z listy projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dla Projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym – prace przygotowawcze”. Pre-umowa została podpisana pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych, reprezentowanym przez Pana Pawła Szaciłło a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, Panem Andrzejem Królikowskim.

W dniu 25 czerwca 2014 roku podpisana została Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-030/14-00 dla Projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym – prace przygotowawcze” nr POIS.07.02.00-00-030/14 w ramach działania 7.2. Rozwój transportu morskiego, priorytetu VII Transport przyjazny środowisku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Umowa została podpisana pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych, reprezentowanym przez Pana Pawła Szaciłło a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, Panem Andrzejem Królikowskim.

W dniu 26 listopada 2014 r. podpisany został Aneks nr POIS.07.02.00-00-030/14-01 do Umowy o dofinansowanie dla Projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym – prace przygotowawcze”. Zgodnie z zawartym Aneksem rozszerzony został zakres rzeczowy Projektu.

W dniu 2 lipca 2015 r. podpisany został Aneks nr POIS.07.02.00-00-030/14-02 do Umowy o dofinansowanie dla Projektu „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym – prace przygotowawcze”. Zgodnie z Aneksem do Umowy o dofinansowanie:

 • całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 926 907,00 PLN;
 • maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 853 107,00 PLN;
 • udział środków UE wynosi 1 575 140,95 PLN;
 • wkład krajowy wynosi 277 966,05 PLN.

Umowy z Wykonawcami

 1. Dnia 29 czerwca 2009 r. została podpisana z Wykonawcą, Biurem Projektów "Wuprohyd" Sp. z o.o. umowa nr TI.2.BO/17/I/78/09. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach umowy opracowano koncepcję dotyczącą projektu "Port Północny - modernizacja toru podejściowego i falochronu wyspowego". Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.
 2. Dnia 15 stycznia 2014 r. została podpisana z Wykonawcą, Biurem Projektów "Wuprohyd" Sp. z o.o. umowa nr TI.1-BO-3800/78/92/1/14. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem umowy było wykonanie dokumentacji projektowej falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.
 3. Dnia 26 czerwca 2014 r. została podpisana z Wykonawcą, Biurem Projektów "Wuprohyd" Sp. z o.o. umowa nr TI.1.AD-381/221-78/113/21/14. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 30 000 euro. Przedmiotem umowy było wykonanie dodatkowej analizy falowania w ramach zamówienia "Wykonanie prac projektowych dot. falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego". Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.
 4. Dnia 17 października 2014 r. została podpisana z Wykonawcą, "Ingeo" Sp. z o.o. umowa nr TI.1.BO.381/78/129/36/14. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 30 000 euro. W ramach umowy wykonano badania geotechniczne w rejonie falochronu wyspowego wschodniego w Porcie Północnym w Gdańsku w związku z koniecznością zaprojektowania narzutu rozpraszacza falowania. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.
 5. Dnia 21 października 2014 r. została podpisana z Wykonawcą, Biurem Projektów "Wuprohyd" Sp. z o.o. umowa nr TI.1.BO.381/78/130/37/14. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 30 000 euro. W ramach umowy wykonano dokumentację projektową dotyczącą ochronnego narzutu rozpraszającego falę przed istniejącym falochronem wyspowym. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.
 6. Dnia 28 listopada 2014 r. została podpisana z Wykonawcą, Pracownią Projektową Budownictwa Hydrotechnicznego "Aquaprojekt" Sp. z o.o. umowa nr TI.1.BO-3800/78/145/43/14. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem umowy jest sporządzenie dokumentacji projektowej falochronu północnego w Porcie Północnym w Gdańsku, tj. projektu budowlanego wraz z wykonawczym. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.
 7. Dnia 28 stycznia 2015 r. została podpisana z Wykonawcą, ECG Orbital Sp. z o.o. umowa nr TI.1-IG-381/78/169/2/15. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 30 000 euro. Przedmiotem umowy jest opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Falochrony osłonowe w Porcie Północnym w Gdańsku".
 8. Dnia 22 maja 2015 r. została podpisana z Wykonawcą, DS Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku umowa nr FE-3800-98/2015. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem umowy jest opracowanie studium wykonalności dla projektu "Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym". Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
 2. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  e-mail: fundusze@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 88
  fax. 58 620 67 43
 3. Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres e-mail: fundusze@umgdy.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013: www.pois.gov.pl