Fundusze europejskie

Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego – prace przygotowawcze

 • 30 grudnia 2014
 • Karolina Dołhy
Logotyp programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Priorytet: vii. Transport przyjazny środowisku
działanie: 7.2. Rozwój transportu morskiego

Opis Projektu

Przedmiotem projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego – prace przygotowawcze” jest przygotowanie dokumentacji, w oparciu o którą wykonana zostanie robota budowlana polegająca na modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zakres Projektu obejmuje:

 • wykonanie projektu toru podejściowego do Portu Północnego wraz z analizami;
 • wykonanie oceny możliwości użycia urobku z robót czerpalnych;
 • wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • wykonanie prac projektowych dotyczących oznakowania nawigacyjnego toru podejściowego w Porcie Północnym w Gdańsku;
 • wykonanie studium wykonalności;
 • wykonanie opracowania dotyczącego wykorzystania urobku z prac pogłębiarskich związanych z Modernizacją toru wodnego do Portu Północnego do sztucznego zasilania brzegu.

Umowa o dofinansowanie

W dniu 14 października 2013 roku została podpisana Pre-Umowa nr POIS.7.2.305/13-00 dotycząca przygotowania projektu indywidualnego nr POIiŚ 7.2-41 z listy projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dla Projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego – prace przygotowawcze”, Pre-umowa została podpisana pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych, reprezentowanym przez Pana Pawła Szaciłło a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, Panem Andrzejem Królikowskim.

W dniu 25 czerwca 2014 roku podpisana została Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-031/14-00 dla Projektu "Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego – prace przygotowawcze" nr POIS.07.02.00-00-031/14 w ramach działania 7.2. Rozwój transportu morskiego, priorytetu VII Transport przyjazny środowisku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Umowa została podpisana pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych, reprezentowanym przez Pana Pawła Szaciłło a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, Panem Andrzejem Królikowskim.

W dniu 18 lipca 2015 r. zawarto aneks nr POIS.07.02.00-00-031/14-01, zgodnie z którym:

 • całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 936 692,94 PLN;
 • maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 936 692,94 PLN;
 • udział środków UE wynosi 1 646 188,99 PLN;
 • wkład krajowy wynosi 290 503,95,00 PLN.

Umowy z Wykonawcami

 1. Dnia 25 marca 2010 r. została podpisana z Wykonawcą, Biurem Projektów "Wuprohyd" Sp. z o.o., umowa nr TI.2.BO/11/I/78/2010. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 14 000 euro. W ramach umowy wykonano projekt toru podejściowego do Portu Północnego wraz z analizami. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.
 2. Dnia 9 listopada 2011 r. została podpisana z Wykonawcą, Konsorcjum: Instytut Morski w Gdańsku i Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instutut Badawczy, Oddział Geologii Morza umowa nr TI.2.BO/64/78/11. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach umowy wykonano ocenę możliwości użycia urobku z robót czerpalnych związanych z modernizacją toru podejściowego do Portu Północnego. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.
 3. Dnia 31 grudnia 2013 r. została podpisana z Wykonawcą, Transprojekt Gdański Sp. z o.o. umowa nr TI.1.AD-221/78/89/2013. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem umowy było wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.
 4. Dnia 10 lipca 2014 r. została podpisana z Wykonawcą, Pracownią Projektową Budownictwa Hydrotechnicznego AQUAPROJEKT Sp. z o.o. umowa nr TI.1-BO-3800/78/110/14/14. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem umowy było sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej oznakowania nawigacyjnego toru podejściowego w Porcie Północnym w Gdańsku. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.
 5. Dnia 25 sierpnia 2014 r. została podpisana z Wykonawcą, firmą DS Consulting Sp. z o.o. umowa FE-381-152/14. została zawarta z Wykonawcą. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 30 000 euro. Przedmiotem umowy było wykonanie studium wykonalności wraz z jego dwoma aktualizacjami dla Projektu "Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego". Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.
 6. Dnia 10 kwietnia 2015 r. została podpisana z Wykonawcą, Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk umowa nr TI.BO.381/78/189/11/15. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 30 000 euro. Przedmiotem umowy było sporządzenie opracowania dotyczącego wykorzystania urobku z prac pogłębiarskich związanych z Modernizacją toru wodnego do Portu Północnego do sztucznego zasilania brzegu. Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

Kontakt

 1. Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
 2. Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  e-mail: fundusze@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 88
  fax. 58 620 67 43
 3. Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres e-mail: fundusze@umgdy.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013: www.pois.gov.pl