Fundusze europejskie

Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM), etap IIa

 • 7 września 2014
 • Karolina Dołhy

Opis Projektu „Zaprojektowanie i budowa Pomorskiej Magistrali Telekomunikacyjnej - Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM), etap IIA”

Wstęp

   1. Celem projektu Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) etap IIA jest budowa Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej. Powstanie infrastruktury sieciowej w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy komunikacji i przepływu informacji pomiędzy jednostkami administracji morskiej. Dzięki możliwości szybszej reakcji oraz lepszej współpracy pomiędzy rzeczonymi podmiotami i jednostkami stojącymi na straży bezpieczeństwa morskiego i granicznego (jak SAR, MOSG, czy MW RP), istotnie poprawi się poziom bezpieczeństwa na wybrzeżu Bałtyku
   2. Lepsza komunikacja pomiędzy portami, koordynowana przez pracowników i nawigatorów z Urzędów Morskich poprawi ich drożność, co z kolei przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskich portów. Wykorzystanie Pomorskiej Magistrali Telekomunikacyjnej przez jednostki administracji morskiej większy możliwość tworzenia nowych, lepszych rozwiązań logistycznych i organizacyjnych, co ułatwi w przyszłości rozwój „autostrad morskich” oraz sieci TEN-T.
   3. Ponadto magistrala ma stanowić szybkie i bezpieczne łącze na potrzeby jednostek organizacyjnych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Urzędy Morskie w Gdyni, Szczecinie i Słupsku oraz Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Straż Graniczna) oraz Ministerstwa Obrony Narodowej (Marynarka Wojenna RP). Na skutek powstania sieci informacje o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa morskiego będą mogły być bezpiecznie przesyłane pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Efektem tych możliwości będzie poprawa dostępności do kluczowych, z punktu widzenia bezpieczeństwa morskiego, informacji dla służb odpowiedzialnych za monitorowanie ruchu, zabezpieczenie działań ratowniczych, zapobieganie wypadkom morskim, a w konsekwencji ulegnie zmniejszeniu ryzyko wystąpienia katastrofy ekologicznej.
   4. Pomorska Magistrala Teleinformatyczna jest szkieletem dla realizacji koncepcji wspomagania zarządzania i podejmowania decyzji przez służby ochrony granic i administracji morskiej zakładającej:
    • zapewnienie bezpiecznego medium transmisyjnego dla: Urzędów Morskich w Gdyni, Szczecinie i Słupsku, Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Marynarki Wojennej RP oraz Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa;
    • dostosowanie standardów nadzoru i monitoringu morskiego do założeń określonych m.in. w Komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej (tzw. „Niebieska Księga”) przyjętym przez Radę Europejską w dniu 14 grudnia 2007 r. oraz w Komunikacie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 15 października 2009 r.;
    • zabezpieczenie proekologicznych działań na morzu oraz – w przypadkach tego wymagających – działania wspomagające, polegające na likwidacji skutków klęsk żywiołowych, awarii i katastrof na morzu.
   5. Szczegółowe cele Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej, dotyczą wspierania realizacji funkcji KSBM poprzez zapewnienie łączy o odpowiedniej przepustowości dla Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) i Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru (ZSRN) polskich obszarów morskich. Do celów szczegółowych należą.
    • zwiększenie bezpieczeństwa granic zewnętrznych UE i bezpieczeństwa na morzu;
    • zwiększenie możliwości ochrony środowiska i portów morskich;
    • zwiększenie wykrywalności nielegalnego przekraczania granicy.
   6. Realizacja przedsięwzięcia KSBM-IIA wymaga:
    • przygotowania pełnej dokumentacji koniecznej do budowy poszczególnych elementów Systemu;
    • uruchomienia kompletnej infrastruktury technicznej, telekomunikacyjnej i informatycznej związanej z:
     • siecią szkieletową wzdłuż wybrzeża, łączącą punkty węzłowe,
     • odgałęzieniami/przyłączami do obiektów końcowych,
     • zapewnienia odpowiedniej organizacja i koordynacja realizacji przedsięwzięcia.
   7. Projekt realizowany jest systemem „zaprojektuj i zbuduj”. Zamawiający wymaga od Wykonawcy opracowania i przedstawienia do akceptacji projektu zgodnego opisem przedmiotu zamówienia, spełniającego obowiązujące polskie i europejskie normy i przepisy na warunkach określonych w akcie umowy, Ogólnych Warunkach Kontraktu (OWK) bazujących na FIDIC - Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla Urządzeń Elektrycznych i Mechanicznych oraz Robót Inżynieryjnych i Budowlanych Projektowanych przez Wykonawcę (FIDIC 1999, 4te wydanie 2008) oraz Szczególnych Warunkach Kontraktu (SWK).

Główne elementy

 1. W ramach realizacji Pomorskiej Magistrali Telekomunikacyjnej planuje się budowę:
  • Kanalizacji teletechnicznej rdzenia sieci wykonanej z trzech rur RHDPE Ø40/3,7 oraz jednej rury z prefabrykowaną mikrokanalizacją RHDPE Ø40+7x10mm z wykonaniem studni i zasobników kablowych,
  • Kanalizacji teletechnicznej dla punktów końcowych oddalonych od głównej osi światłowodu wykonanej z dwóch rur RHDPE Ø40/3,7
  • Kabla światłowodowego o pojemności 144 włókien ułożonego w wybudowanej kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb rdzenia sieci,
  • Kabla światłowodowego o pojemności 24 włókien ułożonego w wybudowanej kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb przyłączy do punktów końcowych
  • Kabla światłowodowego podmorskiego o pojemności minimum 144 włókien ułożonego na odcinku Gdynia-Hel
  • Budowę punktów węzłowych sieci (kontenery na wyposażenie)
  • Instalacja komponentów wyposażenia węzła systemy CCTV, SSWiN, Kontroli dostępu, monitoringu warunków klimatycznych, systemów gaszenia, systemów chłodzenia
  • Instalację wyposażenia punktów końcowych
  • Instalacja agregatów prądotwórczych oraz zasilaczy UPS
  • Instalacja aktywnych urządzeń sieciowych dla realizacji
  • Wyposażanie Centrum Zarządzania w infrastrukturę zarządzająco-monitorującą
 2. Architektura PMT z uwagi na fizyczne rozlokowanie węzłowych przyjmuje fizyczną architekturę magistrali. Z uwagi na niezawodność sieci planuje się utworzenie logicznej topologii pierścienia w warstwie szkieletowej.
 3. Punkty końcowe będą dołączane do najbliższych sobie punktów węzłowych za pomocą osobnych kabli światłowodowych. W miarę możliwości technicznych zaleca się podłączanie urządzeń końcowych do dwóch najbliższych punktów węzłowych (multihoming)
 4. W ramach projektu zostanie utworzona kanalizacja teletechniczna wykonana z trzech rur RHDPE Ø40/3,7 oraz jednej rury z prefabrykowaną mikrokanalizacją RHDPE Ø40+7x10mm leżącą na głównej osi światłowodu. Dla punktów oddalonych od głównej osi kanalizacji teletechnicznej należy wykonać odejścia wykonane z 2 rur RHDPE Ø40/3,7. W celu wykonania połączeń światłowodowych oraz dla potrzeb przyszłych odgałęzień przyjmuje się instalację dwóch zasobników kablowych co 2 km.
 5. W wybudowanej kanalizacji teletechnicznej jako okablowania magistralne planuje się instalację okablowania typu Z-XOTKtsd o pojemności 144 włókien jednomodowych 9/125 w tym 132 włókna standardu ITU-T G.652.D oraz minimum 12 włókien z niezerową dyspersją ITU-T G.655. W celu dołączenia obiektów końcowych planuje się instalację okablowania światłowodowego jednomodowego Z-XOTKtsd o pojemności minimum 24 włókien.
 6. W ramach budowy planuje się budowę odcinka podmorskiego Pomorskiej Magistrali Telekomunikacyjnej. Sposób instalacji okablowania oraz prowadzenie prac musi być całkowicie zgodne z rekomendacjami organizacji International Cable Protection Committee odnośnie kabli podmorskich.
 7. W ramach projektu zostaną utworzone samodzielne punkty węzłowe. Punkty węzłowe w większości przyjmą formę osobnego kontenera na wyposażenie posadowionego na chronionym obszarze. Kontener na wyposażenie będzie musiał posiadać niezbędną infrastrukturę pozwalającą na montaż urządzeń aktywnych i elementów wyposażenia telekomunikacyjnego. Ponadto każdy punkt węzłowy będzie wyposażony w system alarmowy, system CCTV, system p-poż z automatycznym gaszeniem oraz własny agregat prądotwórczy i zasilacz UPS. Ponadto wymaga się instalacji systemu monitoringu warunków klimatycznych. Wszystkie sygnały alarmowe i aktualne parametry pracy węzła będą monitorowane zdalnie z Centrum Zarządzania PMT. W nielicznych przypadkach punkt węzłowy zostanie zlokalizowany w istniejących serwerowniach beneficjenta lub użytkowników.
 8. Punkty końcowe Pomorskiej Magistrali Telekomunikacyjnej stanowić będą punkt stuku z infrastrukturą obcą należącą do użytkowników i muszą umożliwiać transmisję danych przez wybudowaną infrastrukturę. Instalacja punktu końcowego sprowadzać się będzie do instalacji okablowania światłowodowego, instalację komponentów aktywnych oraz w nielicznych przypadkach instalacji stojaków lub szaf teleinformatycznych.
 9. Każdy punkt węzłowy sieci będzie musiał posiadać autonomiczny system zasilania awaryjnego wykonany z zasilacza UPS oraz agregatu prądotwórczego umożliwiający pracę węzła przez okres nie krótszy niż 48 godzin po całkowitym zaniku zasilania. Stan zasilania musi być monitorowany z Centrum Zarządzania PMT.
 10. W celu transmisji danych przez wykonane okablowanie światłowodowe wymagana jest instalacja aktywnych urządzeń transmisyjnych. Jako standard transmisji danych przyjmuje się standard IP/MPLS na platformie Carier Ethernet. W związku z podziałem funkcjonalnym urządzeń Zamawiający wyszczególnił trzy typy urządzeń do instalacji w ramach PMT- przełączniki dostępowe, przełączniki agregacyjne i routery usługowe.
 11. Głównym celem PMT jest utworzenie wielousługowej sieci z której będą korzystali użytkownicy w celu łączenia się z placówkami macierzystymi. Urządzenia aktywne dostarczane w ramach zadania muszą zapewniać odpowiedni poziom separacji ruchu pomiędzy różnymi użytkownikami.
 12. W celu monitorowania poprawności pracy urządzeń oraz zarządzania wszystkimi komponentami wchodzącymi w skład Pomorskiej Magistrali Telekomunikacyjnej niezbędne jest utworzenia infrastruktury dla Centrum Zarządzania. Systemu monitorujące przewidziane do instalacji w Centrum można podzielić funkcjonalnie na:
  • Systemy monitorowania obejmujący sensory umieszczone w węzłach
  • System monitorująco-zarządzający NMS kontrolujący pracę urządzeń aktywnych
  • System detekcji uszkodzeń fizycznych łącza (monitorowanie ciemnych włókien)

Wykaz punktów węzłowych i końcowych

  1. Wykaz lokalizacji punktów węzłowych sieci szkieletowej:
   • CON Gdańsk,
   • UMG Gdynia,
   • LON Władysławowo,
   • PO Jastarnia,
   • PO Góra Szwedów,
   • PO Białogóra,
   • PO Łeba,
   • PO Czołpino,
   • PO Ustka,
   • PO Jarosławiec,
   • PO Darłówko,
   • PO Łazy,
   • PO Gąski,
   • PO Kołobrzeg,
   • PO Mrzeżyno,
   • PO Niechorze,
   • PO Dziwnów,
   • PO Międzyzdroje,
   • DON Świnoujście.
  2. Wykaz dodatkowych obiektów końcowych:
   • Latarnia Morska Stilo,
   • Bosmanat Portu Łeba,
   • Latarnia Morska Czołpino,
   • Bosmanat Portu Rowy,
   • Kapitanat Portu Ustka,
   • Latarnia Morska Jarosławiec,
   • Bosmanat Portu Darłowo,
   • Latarnia Morska Gąski,
   • Bosmanat Portu Kołobrzeg,
   • Bosmanat Portu Dźwirzyno,
   • Bosmanat Portu Mrzeżyno,
   • Latarnia Morska Niechorze,
   • Kapitanat Portu Dziwnów,
   • Latarnia Morska Kikut,
   • Kapitanat Portu Świnoujście – Punkt Obserwacyjny,
   • Pomocnicze Centrum Koordynacyjne SAR – Świnoujście.
urządzenie w serwerowni
Układanie odcinka podmorskiego PMT zachmurzenie
Układanie odcinka podmorskiego PMT
Studnia PMT
Układanie odcinka podmorskiego PMT przy falochronie
Układanie odcinka lądowego PMT
Układanie odcinka lądowego PMT - wykop
Układanie odcinka lądowego PMT - sprzęt do wykopu
Układanie odcinka lądowego PMT - szpula kabla

Układanie odcinka lądowego PMT - dźwig
Kontener w punkcie węzłowym PMT
Układanie odcinka lądowego PMT - zdjęcie z powietrza