Procedury urzędowe

Uzyskanie świadectw, dyplomów na jachty komercyjne

 • Tytuł procedury
  Uzyskanie świadectw, dyplomów na jachty komercyjne
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek,
  2. Załączniki, zgodne z wymaganiami Rozdziału 2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskania z dnia 29 stycznia 2018r.
  3. Karta rejsu – dokumentująca praktykę pływania,
  4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej / średniej / dyplomu uczelni(oryginał + kopia). Do dyplomu oficerskiego wymagane jest świadectwo ukończenia co najmniej szkoły średniej.
  5. Świadectwo zdrowia ( oryginał + kopia),
  6. 2 zdjęcia (aktualne, legitymacyjne, bez ciemnych okularów i nakrycia głowy)
 • Opłaty administracyjne

  Opłatę za wydanie dokumentu należy dokonać przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni.

  NBP o/Gdańsk – 92 1010 1140 0065 7822 3100 0000 (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

  Opłaty za wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych i żeglarskich określone zostały w załączniku do Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

  Świadectwo marynarza – 30 zł
  Duplikat I świadectwa marynarza – 45 zł
  Duplikat II świadectwa marynarza – 60 zł
  Zezwolenie na zajmowanie stanowiska marynarskiego – uprawnienie na statek o polskiej przynależności – 20 zł

 • Opłata skarbowa

  Opłaty:

  1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika – 17 zł
  2. Poświadczenie zgodności duplikatu ,odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe – od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – 5 zł.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej
  Opłatę skarbową należy dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

  Urząd Miasta Gdyni
  al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
  81-382 Gdynia
  PKO BPSA – 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę ,której wpłata dotyczy)

 • Termin i sposób załatwienia

  Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a., nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Wydział Dokumentów Marynarskich
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Urząd Morski w Gdyni
  81-338 Gdynia
  ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

   

  Składanie wniosków możliwe jest w następującej formie:

  osobiście w biurze podawczym urzędu morskiego

  za pośrednictwem platformy ePUAP (profilu zaufanego)

   

   

 • Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 • Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskania
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim.
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Pliki do pobrania

 • 1. Wniosek na dyplom ( należy drukować obustronnie na jednej kartce )

  • Plik doc
  • 79.50 Kb
 • 2. Karta rejsu

  • Plik docx
  • 26.85 Kb
 • 3. Wniosek na świadectwo marynarskie ( należy drukować obustronnie na jednej kartce )

  • Plik doc
  • 54.00 Kb
 • 4. Upoważnienie do odbioru dokumentów

  • Plik doc
  • 31.00 Kb
 • 5. Oświadczenie

  • Plik pdf
  • 142.06 Kb
 • 6. wniosek na przesłanie dokumentów pocztą lub kurierem

  • Plik doc
  • 28.50 Kb
 • 7. Lista ośrodków szkoleniowych uznanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej

  • Plik pdf
  • 138.08 Kb
 • Autor wpisu
  Magdalena Gajewska
 • Data utworzenia wpisu
  18 listopada 2019
 • Zmodyfikowany
  4 września 2023 przez Magdalena Gajewska