Procedury urzędowe

Uzyskanie dyplomu pilota morskiego, uprawnienia pilotowego, karty identyfikacyjnej pilota pełnomorskiego.

 • Tytuł procedury
  Uzyskanie dyplomu pilota morskiego, uprawnienia pilotowego, karty identyfikacyjnej pilota pełnomorskiego.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek.
  2. Załączniki, zgodne z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie pilotażu morskiego
  3. Wyciąg pływania + książka żeglarska.
  4. Świadectwo zdrowia (oryginał + kopia).
  5. 2 zdjęcia (aktualne, bez ciemnych okularów i nakrycia głowy, format legitymacyjny).

  Uwaga!

  W przypadku wymiany dokumentu z powodu zmiany danych osobowych dodatkowo należy przedłożyć do wglądu oryginał odpisu skróconego aktu małżeństwa lub kserokopię decyzji właściwego organu o zmianie imienia lub nazwiska (oryginał do wglądu)

 • Opłaty administracyjne

  Przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni.

  Urząd Morski w Gdyni.
  81-338 Gdynia
  ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

  NBP o/GDAŃSK – 92 1010 1140 0065 7822 3100 0000 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy).

  Opłaty za wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych określone zostały w załączniku do Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

  Dyplom dla pilota morskiego – 50 zł
  Uprawnienia pilotowe – 50 zł
  Karta identyfikacyjna pilota pełnomorskiego – 40 zł
  Zezwolenie na pełnienie czynności pilotowych w pilotażu pełnomorskim – 30 zł

 • Opłata skarbowa

  Opłaty:

  1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika – 17 zł
  2. Poświadczenie zgodności duplikatu ,odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe – od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – 5 zł.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej
  Opłatę skarbową należy dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

  Urząd Miasta Gdyni
  Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
  81-382 Gdynia
  PKO BPSA – 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę ,której wpłata dotyczy)

 • Termin i sposób załatwienia

  Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a., nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Wydział Dokumentów Marynarskich
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Urząd Morski w Gdyni
  Wydział Dokumentów Marynarskich
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

   

  Składanie wniosków możliwe jest w następującej formie:

  osobiście w biurze podawczym urzędu morskiego

  pocztą tradycyjną

  za pośrednictwem platformy ePUAP (profilu zaufanego)

 • Tryb odwoławczy
  Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 • Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.
  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie pilotażu morskiego.
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim.
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Inne informacje

  Uwaga.

   

  1. Dyplomy i uprawnienia:
   • pilota morskiego,
   • uprawnienie pilotowe,
   • uprawnienie pilotowe w pilotażu pełnomorskim.
  2. Karta identyfikacyjna pilota pełnomorskiego.

Pliki do pobrania

 • 1. Wniosek o wydanie / wymianę / odnowienie / duplikat dyplomu pilota (należy drukować obustronnie na jednej kartce)

  • Plik doc
  • 53.00 Kb
 • 2. Wniosek o wydanie/wymianę/odnowienie/duplikat uprawnienia pilotowego ( należy drukować obustronnie na jednej kartce )

  • Plik doc
  • 63.00 Kb
 • 3. wyciąg pływania ( należy drukować obustronnie na jednej kartce )

  • Plik doc
  • 72.50 Kb
 • 4. Upoważnienie do odbioru dokumentów

  • Plik doc
  • 31.00 Kb
 • 5. Oświadczenie

  • Plik pdf
  • 142.06 Kb
 • 6. wniosek na przesłanie dokumentów pocztą lub kurierem

  • Plik doc
  • 28.50 Kb
 • 7. lista lekarzy uprawnionych do wydawania świadectw zdrowia dla marynarzy

  • Plik pdf
  • 1.22 Mb
 • 8. Lista ośrodków szkoleniowych uznanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej

  • Plik pdf
  • 138.08 Kb
 • Autor wpisu
  Magdalena Gajewska
 • Data utworzenia wpisu
  27 listopada 2019
 • Zmodyfikowany
  4 września 2023 przez Magdalena Gajewska