Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Procedury urzędowe

Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w przepisach o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 • Tytuł procedury
  Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w przepisach o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 • Wymagane dokumenty

  Zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji wszczyna się na wniosek. (szczegóły postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych – Rozdział 2 ustawy).
  Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
  Wniosek zawiera informacje dotyczące:

  • imienia (imion), nazwiska, daty i miejsca urodzenia wnioskodawcy;
  • obywatelstwa oraz nazwy państwa wnioskodawcy;
  • określenia zawodu regulowanego;
  • posiadanych kwalifikacji lub uprawnień;
  • ukończonego kształcenia regulowanego;
  • wykazu dokumentów dołączanych do wniosku.

  Do wniosku należy dołączyć:

  1. Dokument potwierdzający uprawnienia wnioskodawcy do wykonywania zawodu (kopia) – wydany przez upoważnioną instytucję, jeżeli tego rodzaju dokumenty są wydawane w państwie wnioskodawcy z urzędu lub na prośbę wnioskującego.
  2. Świadectwo potwierdzające doświadczenie zawodowe (kopia) – wraz z informacją o okresie zatrudnienia, rodzaju stosunku prawnego, jaki łączył wnioskodawcę z pracodawcą/zleceniodawcą.
  3. Dokument potwierdzający tożsamość (kopia)
  4. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (kopia) – dyplomy lub świadectwa.
  5. Tłumaczenie na język polski nazwy zawodu (kopia)
  6. Świadectwa potwierdzające ukończone kursy/szkolenia (kopia)
  7. Zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania zawodu regulowanego (kopia) – zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania danego zawodu regulowanego powinno być wydane przez uprawnioną instytucję w państwie wnioskodawcy.
  8. Dowód uiszczenia opłaty (oryginał)

  Wniosek w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji składa się w języku polskim. Dokumenty w toku tego postępowania składa się w języku polskim albo w innym języku wraz z kopią tłumaczenia na język polski. W przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla przeprowadzenia postępowania właściwy organ może wymagać kopii tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentów potwierdzających: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz nazwę państwa wnioskodawcy.

 • Opłaty administracyjne

  Wymagane płatności należy dokonywać przelewem na poniższy nr konta:

  NBP O GDAŃSK – 92101011400065782231000000

  (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

  Opłata wniesiona za pośrednictwem internetowych kont bankowych jest honorowana jedynie w przypadku, gdy zawiera stwierdzenie przez bank, że jest to przelew elektroniczny i nie wymaga stempla dziennego banku ani podpisu.

   

   

 • Opłata skarbowa

  Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika – 17 zł

  Poświadczenie zgodności duplikatu ,odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – 5 zł

  Wymagane płatności należy dokonywać przelewem na poniższy nr konta:

  PKO BPSA 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej

 • Termin i sposób załatwienia

  Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych wraz z dokumentami, które należy dołączyć do wniosku, składa się do właściwego organu w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej właściwego organu albo pojedynczego punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 22a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo w postaci papierowej.
  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji, nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia przedłożenia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych dokumentów. W sprawie wydawania i doręczenia decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Kancelaria Urzędu Morskiego w Gdyni.

 • Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra właściwego za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 • Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

 • Inne informacje

  Pytania dotyczące procedury uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej można przesyłać na poniższy adres:

  wdm.gdynia@umgdy.gov.pl

Pliki do pobrania

 • 1. Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych na terenie ue, poza granicami rp

  • Plik doc
  • 159.50 Kb
 • 2. wniosek na przesłanie dokumentów pocztą lub kurierem

  • Plik doc
  • 28.50 Kb
 • 3. Oświadczenie

  • Plik pdf
  • 142.13 Kb
 • Autor wpisu
  Magdalena Gajewska
 • Data utworzenia wpisu
  30 października 2019
 • Zmodyfikowany
  28 września 2022 przez Magdalena Gajewska