Procedury urzędowe

Rejestracja/wyrejestrowanie/zgłoszenie zmiany statku w eksploatacji/statku w budowie

 • Tytuł procedury
  Rejestracja/wyrejestrowanie/zgłoszenie zmiany statku w eksploatacji/statku w budowie
 • Wymagane dokumenty

  Rejestracja statku w eksploatacji

  1. Wniosek
  2. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego nabycie własności lub współwłasności statku (np. faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny),
  3. Pisemne oświadczenie budowniczego, dla statku budowanego systemem gospodarczym
  4. Dokument stwierdzający pełną nazwę i siedzibę osoby prawnej oraz wskazujący imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu tej osoby lub uwierzytelniony odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli właścicielem statku jest osoba prawna
  5. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu uprawniającego armatora do żeglugi statkiem we własnym imieniu, jeżeli armator nie jest właścicielem statku
  6. Dowód wykreślenia statku z rejestru okrętowego, rejestru PZŻ albo dowód wykreślenia statku z rejestru prowadzonego przez dyrektora innego urzędu morskiego, jeżeli statek był wpisany do któregokolwiek z wymienionych rejestrów
  7. Dowód wykreślenia statku z rejestru zagranicznego, jeżeli statek był wpisany do rejestru za granicą
  8. Decyzję Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego o nadaniu oznaki rybackiej, w przypadku łodzi rybackich
  9. Dowód wniesienia opłaty

  Rejestracja statku w budowie

  1. Wniosek
  2. Dowód wniesienia opłaty

  Zgłoszenie zmiany wpisu w rejestrze

  1. Wniosek
  2. Dokument potwierdzający dane, które uległy zmianie i podlegają wpisowi (np. w przypadku zmiany właściciela, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny; w przypadku zmiany parametrów, dokumenty z instytucji klasyfikacyjnej itp.),
  3. Dotychczasowy dokument rejestracyjny statku i wszystkie wydane odpisy
  4. Dowód wniesienia opłaty

  Wykreślenie statku z rejestru

  1. Wniosek
  2. Dokument potwierdzający dane, które stanowią podstawę wykreślenia statku z rejestru
  3. Dotychczasowy dokument rejestracyjny statku i wszystkie wydane jego odpisy
  4. Dowód wniesienia opłaty
 • Opłaty administracyjne

  Opłaty za rejestrację statku w eksploatacji, rejestrację statku w budowie, zgłoszenie zmiany w rejestrze – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich (Dz. U. Nr 102, poz. 1074)

 • Opłata skarbowa

  Od decyzji o wykreśleniu statku z rejestru należy uiścić opłatę skarbową w wysokości – 10 zł
  Opłaty skarbowej należy dokonać w dniu składania dokumentów w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni lub przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

  Urząd Miasta Gdynia al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

  PKO Bank Polski 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
  (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

 • Termin i sposób załatwienia

  W trybie art. 35 k.p.a.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Inspektorat Państwa Bandery

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Karolina Zalach – biuro podawcze
  tel. 58 355 33 26
  e-mail: karolina_zalach@umgdy.gov.pl

 • Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

 • Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks Morski (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2175 ze zmianami)
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów statków stanowiących polską własność niepodlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego (Dz. U. Nr 83, poz. 769)
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich (Dz. U. Nr 102, poz. 1074)

Pliki do pobrania

 • 1. Zgłoszenie statku w eksploatacji do rejestracji

  • Plik doc
  • 57.00 Kb
 • 2. Zgłoszenie statku w budowie do rejestracji

  • Plik doc
  • 48.00 Kb
 • 3. Zgłoszenie zmiany wpisu w rejestrze

  • Plik doc
  • 54.50 Kb
 • 4. Wniosek o wykreślenie statku z rejestru

  • Plik doc
  • 38.50 Kb