Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Udostępnianie informacji publicznej

 • 22 marca 2022

Formy udostępniania informacji

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 t. j. poz. 2176) wymienia dwa tryby dostępu do informacji publicznej:

 • z urzędu,
 • na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej z urzędu następuje w drodze:

 • ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych
 • zainstalowania w miejscach ogólnie dostępnych urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją.

Udostępnianie informacji na wniosek

 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej
  jest udostępniana na wniosek.
 2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w
  formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości udostępnienia informacji publicznej w terminie, o którym mowa wyżej, podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej powiadamia o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

Ograniczenie w dostępie do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica handlowa, bankowa i przemysłowa). Ograniczenie w dostępie do informacji publicznej nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mający związek z pełnieniem tych funkcji.

Pliki do pobrania

 • 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  • Plik docx
  • 12.71 Kb
 • 2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  • Plik pdf
  • 65.89 Kb
 • Autor wpisu
  Barbara Trepczyk
 • Data utworzenia wpisu
  22 marca 2022
 • Zmodyfikowany
  6 czerwca 2022 przez admin