Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Prawne podstawy działania

 • 22 marca 2022

Urząd Morski w Gdyni stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków powołany do realizacji kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni – organu administracji niezespolonej, tj. terenowego organu administracji rządowej, jak również jako terenowego organu administracji morskiej, podlegającego ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej.

Podstawa prawna działania:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2020 t. j. poz. 2135);
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1991 r. w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (Dz. U. Nr 98, poz. 438 z późn. zm.);
 3. Statut Urzędu Morskiego w Gdyni, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 11 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Gdyni (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 12);
 4. Regulamin Organizacyjny Urzędu Morskiego w Gdyni wprowadzony zarządzeniem wewnętrznym Nr 24 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 kwietnia 2020 r.
 • Autor wpisu
  Barbara Trepczyk
 • Data utworzenia wpisu
  22 marca 2022
 • Zmodyfikowany
  12 maja 2022 przez admin