Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 • 10 maja 2022

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, określa zasady, tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie.
Ustawa ma na celu implementację w polskim porządku prawnym przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Gdyni (BIP)
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w BIP,
 • została udostępniona w sposób inny niż w BIP i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie odrębnych przepisów określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Morskiego w Gdyni;
 2. w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP;
 3. faksem na numer +48(58) 620 67 43, 621 72 31;
 4. e-mailem na adres umgdy@umgdy.gov.pl.

Wniosek powinien spełnić warunki formalne, o których mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.

Po rozpatrzeniu wniosku organ:

 1. przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania albo po przyjęciu przez wnioskodawcę oferty, o której mowa w pkt 3, albo
 2. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego), albo
 3. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie albo
 4. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić organ zobowiązany o przyjęciu oferty.
Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Morski w Gdyni, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

 1. Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Gdyni:
  • informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Urzędu Morskiego w Gdyni oraz czasie wytworzenia poprzez wskazanie daty wytworzenia informacji przez Urząd, a w przypadku przekazania informacji na wniosek o ponowne wykorzystanie wskazanie daty przekazania tej informacji;
  • jeśli pozyskana informacja będzie modyfikowana należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania;
  • jeśli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia;
  • poinformowanie, że organ zobowiązany do udostępnienia informacji, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Urząd Morski w Gdyni nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetwarzania informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej.

Informacje przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Do ponownego wykorzystywania informacji publicznej przekazywanej na wniosek stosuje się warunki wymienione w pkt 1.

Opłaty

Informacja sektora publicznego jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady bezpłatnie.
Jednakże każdorazowo przy przekazywaniu informacji na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni może ustalić opłaty uwzględniając koszty związane ze sposobem i formą przekazania informacji jak również z nietypowymi wnioskami o ponowne wykorzystanie.
Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

W zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Urząd Morski w Gdyni nie zawierał umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

Pliki do pobrania

 • 1. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

  • Plik docx
  • 17.91 Kb
 • Autor wpisu
  Barbara Trepczyk
 • Data utworzenia wpisu
  10 maja 2022
 • Zmodyfikowany
  12 maja 2022 przez admin