Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Przedmiot działania

  • 22 marca 2022

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni jest terenowym organem administracji morskiej.
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej - Ministrowi Infrastruktury.

Do organów administracji morskiej należą sprawy z zakresu administracji rządowej związane z korzystaniem z morza w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz innymi ustawami.
Organy administracji morskiej działają na polskich obszarach morskich, tj. wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym, czyli w obszarach gdzie państwo polskie wykonuje zwierzchnictwo terytorialne zwane suwerennością, oraz w ograniczonym zakresie w obszarach wyłącznej strefy ekonomicznej, gdzie zgodnie z Konwencją o Prawie Morza państwo polskie wykonuje prawa suwerenne, w portach i przystaniach morskich, a także w pasie nadbrzeżnym przebiegającym wzdłuż wybrzeża morskiego, a szczególnie w jego części zwanej pasem technicznym.
Do szczególnych kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni należą uprawnienia legislacyjne. Na podstawie upoważnień ustawowych Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wydaje zarządzenia podlegające publikacji w wojewódzkich dziennikach urzędowych właściwych ze względu na terytorialny zakres obowiązywania tego zarządzenia tj. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
W zakresie nie unormowanym w przepisach, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia albo ochrony środowiska morskiego na morzu, w porcie, przystani oraz pasie technicznym Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni może ustanowić w zakresie swoich ustawowych kompetencji przepisy porządkowe zawierające zakazy lub nakazy określonego zachowania się.
Terenowe organy administracji morskiej zostały wyposażone w specjalny system sankcji w postaci uprawnień do wymierzania kar pieniężnych orzekanych w drodze decyzji administracyjnych oraz do wymierzania mandatów karnych za naruszanie przepisów prawnych należących do właściwości tych organów.
Istotne znaczenie mają także zadania wykonywane przez organy administracji morskiej w dziedzinie współpracy międzynarodowej, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani, a także ochrony środowiska morskiego.
W realizacji swych zadań organy administracji morskiej współpracują z innymi organami i instytucjami, między innymi takimi jak samorządy terytorialne, Marynarka Wojenna, Straż Graniczna, Policja oraz  Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa - SAR.

  • Autor wpisu
    Barbara Trepczyk
  • Data utworzenia wpisu
    22 marca 2022
  • Zmodyfikowany
    13 października 2022 przez admin