Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Polityka bezpieczeństwa informacji

 • 5 maja 2022

Deklaracja Polityki Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni jako terenowy organ administracji morskiej ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje, przegląda oraz utrzymuje i doskonali System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, który zapewnia poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność.

System Bezpieczeństwa Informacji oparty został na podejściu wynikającym z ryzyka i odnosi się do ustanowienia, wdrażania, eksploatacji, monitorowania, utrzymania i doskonalenia bezpieczeństwa informacji tj. ochrony informacji w każdym punkcie jej przetwarzania.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni deklaruje posiadanie udokumentowanego i doskonalonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni deklaruje zapewnienie optymalnych warunków i niezbędnych środków finansowych dla realizacji celów zawartych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji oraz stałą współpracę z zespołem wdrożeniowym w celu wdrożenia i doskonalenia udokumentowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001.

W Urzędzie Morskim w Gdyni ustanawia się cele bezpieczeństwa informacji, uwzględniające obowiązujące przepisy i wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz wyniki szacowania ryzyka. Główne cele bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Morskim w Gdyni:

 • zapewnienie przetwarzania informacji w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,
 • zapewnienie dostępności informacji poprzez zapewnienie środków technicznych i formalnych dla zapewnienia ciągłości działania systemów,
 • zapewnienie bezpieczeństwa oraz integralności informacji wraz z eliminowaniem zagrożeń poprzez zapewnienie pracy w bezpiecznych środowiskach,
 • minimalizowanie niewiedzy pracowników oraz pozostałych osób w zakresie bezpieczeństwa informacji poprzez zapewnienie wysokiego poziomu świadomości w tym zakresie.

W Urzędzie Morskim w Gdyni prowadzona jest okresowa ocena stopnia realizacji wyznaczonych mierzalnych celów bezpieczeństwa informacji.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

 • Autor wpisu
  admin
 • Data utworzenia wpisu
  5 maja 2022
 • Zmodyfikowany
  10 maja 2022 przez admin