Procedury urzędowe

Zezwolenie na wielokrotne wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach

 • Tytuł procedury
  Zezwolenie na wielokrotne wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wielokrotne wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach.
  2. Kopia certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przy wykonywaniu prac podwodnych.
  3. Kopie uprawnień zawodowych kierowników i ekipy prac podwodnych.
 • Opłaty administracyjne

  Opłata za wydanie zezwolenia na wielokrotne wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach, w wysokości 200 j.t. (jednostek taryfowych), pobierana jest na podstawie art. 6. ust. 3. ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 397 t.j. z późn. zm., Załącznik, pkt 1.4.).
  Wartość złotową jednostki taryfowej (j.t.) stanowi równowartość 0,2 SDR – Specjalnych Praw Ciągnienia (jednostki rozrachunkowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, liczona według średniego kursu walutowego z poprzedniego tygodnia, podanego w tabelach kursowych Narodowego Banku Polskiego).
  Za wydanie zezwolenia na wielokrotne wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach wystawiany jest Rachunek, z terminem płatności 14 dni.

 • Opłata skarbowa

  Opłata skarbowa od dokonanej czynności urzędowej, w wysokości 10 zł, za zmianę wydanego zezwolenia na wielokrotne wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, t.j., z późn. zm., Załącznik, część I, pkt 53.).
  Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w:

  • kasie Urzędu Miasta Gdyni,
  • na rachunek Urzędu Miasta Gdyni nr konta bankowego PKO BP 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
  • kasie Urzędu Morskiego w Gdyni.
 • Termin i sposób załatwienia

  Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j., z późn. zm., art. 35 § 3.).

  Na wniosek organizatora prac podwodnych Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wydaje zezwolenie na wielokrotne wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Wydział Pomiarów Morskich

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
  Kancelaria Ogólna

  lub

  Urząd Morski w Gdyni
  Pion Oznakowania Nawigacyjnego,
  ul. 3-go Maja 9-13, 81-357 Gdynia

 • Tryb odwoławczy

  Na podstawie art. 129 § 1 i § 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, t.j. z późn. zm.) od decyzji stronie przysługuje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, odwołanie do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

 • Podstawa prawna

  Zezwolenie na wielokrotne wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach wydawane jest na podstawie ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 397 t.j., z późn. zm.)

 • Inne informacje

  Przed wydaniem zezwolenia Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni może przeprowadzić kontrolę ważności dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące prace podwodne, stanu technicznego sprzętu nurkowego oraz wyposażenia bazy prac podwodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 397 t.j., z późn. zm., art. 6. ust. 6.).

Pliki do pobrania

 • 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wielokrotne wykonywanie prac podwodnych

  • Plik doc
  • 44.00 Kb
 • Autor wpisu
  Janusz Gęstwicki
 • Data utworzenia wpisu
  16 września 2014
 • Zmodyfikowany
  20 lipca 2022 przez admin
 • Kategorie wpisu