Procedury urzędowe

Uzyskanie książeczki żeglarskiej

 • Tytuł procedury
  Uzyskanie / wymiana książeczki żeglarskiej
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wystawienie lub wymianę książeczki żeglarskiej składa się osobiście. Wniosek można tez złożyć elektronicznie, w tym przypadku wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, albo podpisem osobistym (e-dowodem).
  2. Do wniosku należy dołączyć:
  3. kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (fotografia paszportowa, dobrej jakości);
  4. ważne świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w zakresie bezpieczeństwa, wydane w oparciu o Prawidło VI Konwencji STCW, ( czyli: zintegrowane świadectwo w zakresie bezpieczeństwa, albo świadectw w zakresie: indywidualnych technik ratunkowych, bezpieczeństwa własnego odpowiedzialności wspólnej, p-poż stopnia podstawowego lub wyższego, elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej lub w zakresie pierwszej pomocy medycznej lup opieki medycznej nad chorym, albo świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych);
  5. świadectwo zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na statku, wystawione przez uprawnionego lekarza, ważne nie krócej niż przez miesiąc od dnia złożenia wniosku. Świadectwo nie jest wymagane, gdy wniosek składa praktykant;
  6. dowód osobisty lub paszport – do wglądu;
  7. dowód wniesienia opłaty za wystawienie książeczki żeglarskiej;

  Dodatkowo:

  1. zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie książeczki żeglarskiej, w przypadku ucznia niepełnoletniego, oraz oświadczenie dyrektora szkoły ponadpodstawowej, że osoba składająca wniosek jest uczniem kierowanym na praktykę ujętą w programie nauczania, lub oświadczenie armatora statku o rodzaju zawartej lub zamierzonej umowy o praktyczną naukę zawodu ucznia szkoły ponadpodstawowej – w przypadku gdy wniosek składa uczeń szkoły ponadpodstawowej
  2. oświadczenie rektora uczelni, że osoba składająca wniosek jest studentem kierowanym na praktykę ujętą w programie kształcenia – w przypadku gdy wniosek składa student;
  3. zgodę rodziców lub opiekunów prawnych młodocianego na wydanie książeczki żeglarskiej oraz oświadczenie armatora statku o zawartej z młodocianym umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego– w przypadku gdy wniosek składa młodociany;
  4. oświadczenie armatora statku o zawartej umowie o pracę – w przypadku gdy wniosek składa osoba, która nie posiada podstawowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa, pozostająca z armatorem w stosunku pracy;

  Złożenie wniosku w postaci elektronicznej:

  W przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej należy:

  1. Wypełnić i wydrukować wniosek o wydanie/ wymianę książeczki żeglarskiej, następnie umieścić w nim aktualne zdjęcie paszportowe (opisane w punkcie 2 a) oraz złożyć wyraźny wzór podpisu. Do złożenia wzoru podpisu należy użyć czarnego długopisu lub cienkopisu. Wzór podpisu zostanie przeniesiony do książeczki żeglarskiej, ważne jest, by był wyraźny. Odpowiednio przygotowany wniosek należy zeskanować i zapisać w formacie jpg lub png.
  2. Elektroniczny wniosek wraz ze skanami wymaganych załączników należy przesłać poprzez platformę ePUAP. Wniosek należy opatrzyć elektronicznym podpisem! (ePuap: /UrzadMorskiGdynia/SkrytkaESP)

  Jeśli Twój wniosek nie będzie kompletny lub skany będą nieczytelne – skontaktujemy się z Tobą, żeby jak najszybciej wyjaśnić sprawę. Prosimy – podaj we wniosku swój nr telefonu, to ułatwi szybki kontakt.

  Książeczka żeglarska podlega wymianie w przypadku:

  1. Zmiany danych w niej zamieszczonych,
  2. Uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości jej posiadacza lub przebiegu zatrudnienia,
  3. Braku miejsca na dokonanie adnotacji lub wpisów,
  4. Upływu terminu ważności.

  W przypadku wymiany dokumentu z powodu zmiany danych osobowych dodatkowo należy przedłożyć do wglądu oryginał odpisu skróconego aktu małżeństwa lub decyzji właściwego organu o zmianie imienia lub nazwiska.

  Książeczkę żeglarską odbiera się osobiście lub za pośrednictwem osoby notarialnie upoważnionej do jej odbioru.

  Osoba odbierająca książeczkę żeglarską przedkłada do wglądu dowód osobisty lub paszport.

  W przypadku wymiany książeczki żeglarskiej, dodatkowo przy odbiorze nowej należy przedłożyć dotychczasową książeczkę w celu jej unieważnienia.

  Ważna informacja

  W związku z wejściem w życie w dniu 9 listopada 2015 r. Ustawy o pracy na morzu

  informujemy m.in. o zmianach dotyczących terminów ważności książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawianie.

  Książeczkę żeglarską wystawia się na okres 10 lat. Książeczki żeglarskie dla obcokrajowców, którzy nie są obywatelami państw UE wystawia się na okres 5 lat

  Książeczki żeglarskie wystawiane na czas nieokreślony zachowują ważność przez okres 10 lat, od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 8 listopada 2025 r.

   

 • Opłaty administracyjne

  Za wystawienie książeczki żeglarskiej pobiera się opłatę w wysokości 200 zł.

  Za wystawienie książeczki żeglarskiej uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom pobiera się opłatę w wysokości 100 zł (wniosek potwierdza dyrektor szkoły albo rektor uczelni)

  Wymagane płatności należy dokonywać przelewem na poniższy nr konta:

  NBP O GDAŃSK – 92101011400065782231000000

  (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

  Opłata wniesiona za pośrednictwem internetowych kont bankowych jest honorowana jedynie w przypadku, gdy zawiera stwierdzenie przez bank, że jest to przelew elektroniczny i nie wymaga stempla dziennego banku ani podpisu.

 • Opłata skarbowa

  Brak

 • Termin i sposób załatwienia

  Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

  Wydział Dokumentów Marynarskich

  Urząd Morski w Gdyni

  81-338 Gdynia

  ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Urząd Morski w Gdyni, 81-338 Gdynia, ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

  BIURO PODAWCZE

  poniedziałek – piątek 8.30 – 14.00 (przerwa od 11.00 do 11.15)

 • Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 • Podstawa prawna

   

  1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu.
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie książeczki żeglarskiej
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

   

 • Inne informacje

  Książeczka żeglarska jest dokumentem osobistym marynarza, poświadczającym jego tożsamość, dokumentującym przebieg zatrudnienia na statkach oraz uprawniającym do przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Pliki do pobrania

 • 1. Wniosek o wydanie książeczki żeglarskiej

  • Plik doc
  • 53.50 Kb
 • 2. Lista lekarzy uprawnionych do wydawania świadectw zdrowia dla marynarzy

  • Plik pdf
  • 1.22 Mb
 • 3. Oświadczenie

  • Plik pdf
  • 142.13 Kb
 • 4. Lista ośrodków szkoleniowych uznanych przez Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej

  • Plik pdf
  • 138.08 Kb
 • Autor wpisu
  Magdalena Gajewska
 • Data utworzenia wpisu
  27 listopada 2019
 • Zmodyfikowany
  5 września 2022 przez Magdalena Gajewska