Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Procedury urzędowe

Uzyskanie książeczki żeglarskiej

 • Tytuł procedury
  Uzyskanie / wymiana książeczki żeglarskiej
 • Wymagane dokumenty

  WAŻNA INFORMACJA

  W związku z wejściem w życie w dniu 9 listopada 2015 r. ustawy o pracy na morzu, zmieniły się terminy ważności książeczek żeglarskich i opłaty za ich wystawianie.

  Książeczki żeglarskie wystawione przed dniem 9 listopada 2015 r. na czas nieokreślony (bez daty ważności) zachowują ważność przez okres 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy tj.
  do dnia 8 listopada 2025 r.

  Książeczki z określonym terminem ważności zachowują swoją ważność przez okres, na który zostały wystawione.

  Od dnia 1 marca 2024 r. książeczki żeglarskie są wystawiane wg nowego wzoru, określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2023 r. w sprawie książeczki żeglarskiej (Dz. U. 2023 poz. 2080). Nowe książeczki żeglarskie są lepiej zabezpieczone przed potencjalnym fałszerstwem, a naklejki zawierające dane personale marynarza – bardziej czytelne. Wprowadzenie nowego wzoru książeczki nie oznacza obowiązku wymiany ważnych, terminowych książeczek żeglarskich, wystawionych przed dniem 29 lutego 2024 r., ponieważ książeczki te zachowują swoją ważność zgodnie z terminem wpisanym w książeczce żeglarskiej.

  • INFORMACJA MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY W POWYŻSZEJ SPRAWIE :

  https://www.gov.pl/web/infrastruktura/informacja-o-ksiazeczkach-zeglarskich

   

  Książeczkę żeglarską wystawia się na okres 10 lat. Książeczki żeglarskie dla obcokrajowców, którzy nie są obywatelami państw UE wystawia się na okres 5 lat

  Wniosek o wystawienie lub wymianę książeczki żeglarskiej składa się osobiście. Wniosek można tez złożyć elektronicznie, w tym przypadku wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, albo podpisem osobistym (e-dowodem).

  Książeczka żeglarska podlega wymianie w przypadku:

  1. Zmiany danych w niej zamieszczonych,
  2. Uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości jej posiadacza lub przebiegu zatrudnienia,
  3. Braku miejsca na dokonanie adnotacji lub wpisów,
  4. Upływu terminu ważności.

  Uwaga. W przypadku wymiany książeczki żeglarskiej,  przy odbiorze nowej należy przedłożyć dotychczasową książeczkę w celu jej unieważnienia.

  W przypadku wymiany dokumentu z powodu zmiany danych osobowych dodatkowo należy przedłożyć do wglądu oryginał odpisu skróconego aktu małżeństwa lub decyzji właściwego organu o zmianie imienia lub nazwiska.

  • Do wniosku o wydanie książeczki żeglarskiej należy dołączyć:
  1. kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (fotografia paszportowa, dobrej jakości);
  2. ważne świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w zakresie bezpieczeństwa, wydane w oparciu o Prawidło VI Konwencji STCW, ( czyli: zintegrowane świadectwo w zakresie bezpieczeństwa, albo świadectw w zakresie: indywidualnych technik ratunkowych, bezpieczeństwa własnego odpowiedzialności wspólnej, p-poż stopnia podstawowego lub wyższego, elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej lub w zakresie pierwszej pomocy medycznej lup opieki medycznej nad chorym, albo świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych);
  3. oświadczenie o posiadaniu ważnego świadectwa zdrowia stwierdzającego zdolność do pracy na statku, wystawionego
   przez uprawnionego lekarza – w przypadku gdy wniosek składa osoba inna niż praktykant;
  4. kopie dokumentów potwierdzających legalność pobytu wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy
   wnioskodawcą jest cudzoziemiec.
  5. dowód osobisty lub paszport – do wglądu;
  6. dowód wniesienia opłaty za wystawienie książeczki żeglarskiej;
  • Dodatkowo:
  1. zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie książeczki żeglarskiej, w przypadku ucznia niepełnoletniego, oraz oświadczenie dyrektora szkoły ponadpodstawowej, że osoba składająca wniosek jest uczniem kierowanym na praktykę ujętą w programie nauczania, lub oświadczenie armatora statku o rodzaju zawartej lub zamierzonej umowy o praktyczną naukę zawodu ucznia szkoły ponadpodstawowej – w przypadku gdy wniosek składa uczeń szkoły ponadpodstawowej
  2. oświadczenie rektora uczelni, że osoba składająca wniosek jest studentem kierowanym na praktykę ujętą w programie kształcenia – w przypadku gdy wniosek składa student;
  3. zgodę rodziców lub opiekunów prawnych młodocianego na wydanie książeczki żeglarskiej oraz oświadczenie armatora statku o zawartej z młodocianym umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego– w przypadku gdy wniosek składa młodociany;
  4. oświadczenie armatora statku o zawartej umowie o pracę – w przypadku gdy wniosek składa osoba, która nie posiada podstawowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa, pozostająca z armatorem w stosunku pracy;
  • Złożenie wniosku w postaci elektronicznej:

  W przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej należy:

  1. Wypełnić i wydrukować wniosek o wydanie/ wymianę książeczki żeglarskiej, następnie umieścić w nim aktualne zdjęcie paszportowe (opisane w punkcie 2 a) oraz złożyć wyraźny wzór podpisu. Do złożenia wzoru podpisu należy użyć czarnego długopisu lub cienkopisu. Wzór podpisu zostanie przeniesiony do książeczki żeglarskiej, ważne jest, by był wyraźny. Odpowiednio przygotowany wniosek należy zeskanować i zapisać w formacie jpg lub png.
  2. Elektroniczny wniosek wraz ze skanami wymaganych załączników należy przesłać poprzez platformę ePUAP. Wniosek należy opatrzyć elektronicznym podpisem! (ePuap: /UrzadMorskiGdynia/SkrytkaESP)
  3. do wniosku należy dołączyć:
   a) plik w formacie JPEG, TIFF lub PNG, zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 × 633 pikseli i wielkości
   nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, o których mowa w ust. 4 pkt 1,
   b) plik w formacie JPEG, TIFF lub PNG zawierający wzór własnoręcznego podpisu,c) skan dowodu osobistego lub strony dokumentu paszportowego, zawierającej dane wnioskodawcy, gdy wnioskodawcą
   jest osoba posiadająca polskie obywatelstwo,
   d) skan strony dokumentu podróży, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
   zawierającej dane wnioskodawcy oraz dokumenty potwierdzające legalność pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
   Polskiej, gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec;
  4. skan ważnego świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego w zakresie bezpieczeństwa, wydane w oparciu o Prawidło VI Konwencji STCW, ( czyli: zintegrowane świadectwo w zakresie bezpieczeństwa, albo świadectw w zakresie: indywidualnych technik ratunkowych, bezpieczeństwa własnego odpowiedzialności wspólnej, p-poż stopnia podstawowego lub wyższego, elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej lub w zakresie pierwszej pomocy medycznej lup opieki medycznej nad chorym, albo świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych);
  5. oświadczenie o posiadaniu ważnego świadectwa zdrowia stwierdzającego zdolność do pracy na statku, wystawionego przez uprawnionego lekarza – w przypadku gdy wniosek składa osoba inna niż praktykant;
  6. kopie dokumentów potwierdzających legalność pobytu wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec.

   

  Jeśli Twój wniosek nie będzie kompletny lub skany będą nieczytelne – skontaktujemy się z Tobą, żeby jak najszybciej wyjaśnić sprawę. Prosimy – podaj we wniosku swój nr telefonu, to ułatwi szybki kontakt.

  Książeczkę żeglarską odbiera się osobiście lub za pośrednictwem osoby notarialnie upoważnionej do jej odbioru.

  Osoba odbierająca książeczkę żeglarską przedkłada do wglądu dowód osobisty lub paszport.

  Uwaga. W przypadku wymiany książeczki żeglarskiej,  przy odbiorze nowej należy przedłożyć dotychczasową książeczkę w celu jej unieważnienia.

   

   

   

   

   

 • Opłaty administracyjne

  Za wystawienie książeczki żeglarskiej pobiera się opłatę w wysokości 200 zł.

  Za wystawienie książeczki żeglarskiej uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom pobiera się opłatę w wysokości 100 zł (wniosek potwierdza dyrektor szkoły albo rektor uczelni)

   

  Wymagane płatności należy dokonywać przelewem na poniższy nr konta:

  NBP O GDAŃSK – 92 1010 1140 0065 7822 3100 0000 (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

  Opłata wniesiona za pośrednictwem internetowych kont bankowych jest honorowana jedynie w przypadku, gdy zawiera stwierdzenie przez bank, że jest to przelew elektroniczny i nie wymaga stempla dziennego banku ani podpisu.

 • Opłata skarbowa

  Brak

 • Termin i sposób załatwienia

  Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

  Wydział Dokumentów Marynarskich

  Urząd Morski w Gdyni

  81-338 Gdynia

  ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Urząd Morski w Gdyni, 81-338 Gdynia, ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

  BIURO PODAWCZE

  poniedziałek – piątek 8.30 – 14.00 (przerwa od 11.00 do 11.15)

 • Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 • Podstawa prawna

   

  1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu.
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2023 r. w sprawie książeczki żeglarskiej
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

   

 • Inne informacje

  Książeczka żeglarska jest dokumentem osobistym marynarza, poświadczającym jego tożsamość, dokumentującym przebieg zatrudnienia na statkach oraz uprawniającym do przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Pliki do pobrania

 • 1. Wniosek o wydanie książeczki żeglarskiej

  • Plik doc
  • 49.00 Kb
 • 2. Lista ośrodków szkoleniowych uznanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej

  • Plik pdf
  • 137.80 Kb
 • 3. Oświadczenie o zgodności dokumetu z oryginałem

  • Plik pdf
  • 142.06 Kb
 • Autor wpisu
  Magdalena Gajewska
 • Data utworzenia wpisu
  27 listopada 2019
 • Zmodyfikowany
  3 kwietnia 2024 przez Magdalena Gajewska