Procedury urzędowe

Uzyskanie świadectw młodszego: marynarza, motorzysty, kucharza, rybaka.

 • Tytuł procedury
  Uzyskanie / wymiana / duplikat świadectw młodszego: marynarza, motorzysty, kucharza, rybaka.
 • Wymagane dokumenty

  Przyznanie świadectw młodszego marynarza, motorzysty, kucharza, rybaka:

  1. wniosek,
  2. świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych,
  3. świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień podstawowy,
  4. świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnej pomocy medycznej,
  5. świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej (nie dotyczy świadectwa młodszego rybaka),
  6. oryginał i kserokopia aktualnego świadectwa zdrowia stwierdzającego zdolność do pracy na statku,
  7. oryginał i kserokopia świadectwa szkolnego (co najmniej podstawowe)
  8. zdjęcia ( w zależności od ilości wnioskowanych świadectw),
  9. dowód wniesienia opłaty.

  Uwaga!

  W przypadku świadectwa młodszego rybaka w/w świadectwa przeszkoleń w zakresie bezpieczeństwa stopnia podstawowego mogą być zastąpione świadectwem przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej.

  Wymiana świadectwa z uwagi na zmianę imienia lub nazwiska:

  1. wniosek,
  2. dowód osobisty,
  3. dokument podlegający wymianie,
  4. oryginał skróconego aktu małżeństwa lub kopia decyzji administracyjnej o zmianie imienia lub nazwiska ( oryginał do wglądu),
  5. zdjęcie,
  6. dowód wniesienia opłaty .

  Duplikat świadectw młodszego: marynarza, motorzysty, kucharza, rybaka:

  1. wniosek,
  2. oświadczenie dot. okoliczności utraty dokumentu,
  3. dowód osobisty,
  4. zdjęcie,
  5. dowód wniesienia opłaty.
 • Opłaty administracyjne

  Opłatę należy dokonać przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni

  NBP O GDAŃSK – 92 1010 1140 0065 7822 3100 0000 ( w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy )

  Świadectwo marynarza – 30 zł
  Duplikat I świadectwa marynarza – 45 zł
  Duplikat II świadectwa marynarza – 60 zł

 • Opłata skarbowa

  Opłatę skarbową należy dokonać  przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

  Urząd Miasta Gdynia al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

  PKO BP SA 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
  (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

  1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika – 17 zł
  2. Poświadczenie zgodności duplikatu ,odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – 5 zł

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej

 • Termin i sposób załatwienia

  Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a., nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  81-338 Gdynia
  ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Urząd Morski w Gdyni
  81-338 Gdynia
  ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

   

  Składanie wniosków możliwe jest w następującej formie:

  osobiście w biurze podawczym urzędu morskiego

  pocztą tradycyjną

  za pośrednictwem platformy ePUAP (profilu zaufanego)

   

 • Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 • Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
  2. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie  morskim
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim

Pliki do pobrania

 • 1. Wniosek o przyznanie / wymianę/duplikat świadectwa młodszego: marynarza, motorzysty, kucharza, rybaka

  • Plik doc
  • 49.00 Kb
 • 2. Upoważnienie do odbioru dokumentów

  • Plik doc
  • 31.00 Kb
 • 3. Wniosek o potwierdzenie wyciągu pływania / wydanie dokumentów z depozytu

  • Plik doc
  • 167.26 Kb
 • 4. Oświadczenie

  • Plik pdf
  • 142.06 Kb
 • 5. wniosek na przesłanie dokumentów pocztą lub kurierem

  • Plik doc
  • 28.50 Kb
 • 6. Lista ośrodków szkoleniowych uznanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej

  • Plik pdf
  • 137.80 Kb
 • Autor wpisu
  Magdalena Gajewska
 • Data utworzenia wpisu
  27 listopada 2019
 • Zmodyfikowany
  4 września 2023 przez Magdalena Gajewska