Procedury urzędowe

Uzyskanie książeczki nurka

 • Tytuł procedury
  Uzyskanie, wymiana, duplikat książeczki nurka
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek.
  2. Kopia dyplomu nurka.
  3. Świadectwo zdrowia /oryginał + kopia, wydane przez uprawnionego lekarza.
  4. 2 zdjęcia (aktualne, bez ciemnych okularów i nakrycia głowy, format legitymacyjny).

  Uwaga!

  W przypadku wymiany dokumentu z powodu zmiany danych osobowych dodatkowo należy przedłożyć do wglądu oryginał odpisu skróconego aktu małżeństwa lub kserokopię decyzji właściwego organu o zmianie imienia lub nazwiska (oryginał do wglądu)

 • Opłaty administracyjne

  Opłatę za wydanie dokumentu należy dokonać przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni.

  Urząd Morski w Gdyni.
  81-338 Gdynia
  ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

  NBP o/Gdańsk – 92101011400065782231000000 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

  Opłaty za wydawanie dokumentów osób wykonujących prace podwodne określone zostały w załączniku do Ustawa z dnia 17 października 2003r. o wykonywaniu prac podwodnych

  Informację o wysokości opłat znajdą Państwo na stronie głównej urzędu w zakładce „Dokumenty marynarskie”

 • Opłata skarbowa
  1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika – 17 zł
  2. Poświadczenie zgodności duplikatu ,odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe – od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – 5 zł.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej
  Opłatę skarbową należy dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

  Urząd Miasta Gdyni
  al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
  81-382 Gdynia
  PKO BPSA.- 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę ,której wpłata dotyczy)

 • Termin i sposób załatwienia

  Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a., nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  81-338 Gdynia
  ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

   

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Urząd Morski w Gdyni
  Wydział Dokumentów Marynarskich
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

  Składanie wniosków możliwe jest w następującej formie:

  osobiście w biurze podawczym urzędu morskiego

  pocztą tradycyjną

  za pośrednictwem platformy ePUAP (profilu zaufanego)

   

 • Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje prawo odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 • Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych.
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka oraz dziennika prac podwodnych.
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych.
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Pliki do pobrania

 • 1. Wniosek o wydanie książeczki nurka

  • Plik doc
  • 47.00 Kb
 • 2. Upoważnienie do odbioru dokumentów

  • Plik doc
  • 31.00 Kb
 • 3. Oświadczenie

  • Plik pdf
  • 142.22 Kb
 • 4. Wniosek na przesłanie dokumentów pocztą lub kurierem

  • Plik doc
  • 28.50 Kb
 • 5. Lista lekarzy uprawnionych do wydawania świadectw zdrowia dla nurków

  • Plik pdf
  • 229.44 Kb
 • Autor wpisu
  Magdalena Gajewska
 • Data utworzenia wpisu
  15 września 2014
 • Zmodyfikowany
  7 marca 2023 przez Magdalena Gajewska