Procedury urzędowe

Uzyskanie świadectw marynarskich w dziale maszynowym

 • Tytuł procedury
  Uzyskanie świadectw marynarskich w dziale maszynowym
 • Data publikacji procedury
  19/07/2022
 • Wymagane dokumenty
  1. wniosek,
  2. załączniki, zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r.w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich
   DZIAŁ II Kwalifikacje nieoficerskie:  Rozdział 2 -dział maszynowy
  3. świadectwo ukończenia szkoły co najmniej podstawowej  (przy ubieganiu się o pierwsze świadectwo w Urzędzie Morskim w Gdyni) oryginał + kopia. W przypadku zaświadczenia wydanego przez Morską Jednostkę Edukacyjną  potwierdzającego ukończenie I roku nauki – oryginał.
  4. świadectwo zdrowia (oryginał + kopia),
  5. 2 zdjęcia (aktualne, bez ciemnych okularów i nakrycia głowy, format legitymacyjny).

  Uwaga!

  W przypadku wymiany dokumentu z powodu zmiany danych osobowych dodatkowo należy przedłożyć do wglądu oryginał odpisu skróconego aktu małżeństwa lub kserokopię decyzji właściwego organu o zmianie imienia lub nazwiska (oryginał do wglądu)

 • Opłaty administracyjne

  Opłatę za wydanie dokumentu należy dokonać przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni.

  Urząd Morski w Gdyni.
  81-338 Gdynia
  ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

  NBP o/Gdańsk – 92 1010 1140 0065 7822 3100 0000 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

  Opłaty za wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych określone zostały w załączniku do Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

  Świadectwo motorzysty, starszego motorzysty, elektromontera – 30 zł
  Duplikat I świadectwa – 45 zł
  Duplikat II świadectwa – 60 zł

 • Opłata skarbowa

  Opłaty.

  Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika – 17 zł

  Poświadczenie zgodności duplikatu ,odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe – od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – 5 zł.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej.

  Opłatę skarbową należy dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

  Urząd Miasta Gdyni
  Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
  81-382 Gdynia
  PKO BP SA – 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę ,której wpłata dotyczy)

 • Termin i sposób załatwienia

  Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a., nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Wydział Dokumentów Marynarskich
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Urząd Morski w Gdyni
  Wydział Dokumentów Marynarskich
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

  Składanie wniosków możliwe jest w następującej formie:

  osobiście w biurze podawczym urzędu morskiego

  pocztą tradycyjną

  za pośrednictwem platformy ePUAP (profilu zaufanego)

 • Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje prawo odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 • Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  2. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim
 • Inne informacje

  Świadectwa w dziale maszynowym na poziomie pomocniczym:

  1. motorzysty wachtowego
  2. starszego motorzysty
  3. elektromontera

Pliki do pobrania

 • 1. Wniosek o wydanie świadectwa marynarza

  • Plik doc
  • 54.00 Kb
 • 2. Oświadczenie

  • Plik pdf
  • 142.06 Kb
 • 3. Upoważnienie do odbioru dokumentów

  • Plik doc
  • 31.00 Kb
 • 4. Zgoda na przesłanie dokumentów pocztą lub kurierem

  • Plik doc
  • 33.00 Kb
 • 5. Lista ośrodków szkoleniowych uznanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej

  • Plik pdf
  • 137.80 Kb
 • 6. Wyciąg pływania

  • Plik doc
  • 72.50 Kb
 • Autor wpisu
  Magdalena Gajewska
 • Data utworzenia wpisu
  19 lipca 2022
 • Zmodyfikowany
  4 września 2023 przez Magdalena Gajewska