Procedury urzędowe

Przeprowadzenie audytu w celu uzyskania/ odnowienie dokumentu uprawniającego do kierowania marynarzy do pracy na statkach

 • Tytuł procedury
  Przeprowadzenie audytu w celu uzyskania/ odnowienie dokumentu uprawniającego do kierowania marynarzy do pracy na statkach
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek, do którego dołącza się:
   • certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, wydanego zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
   • polisę ubezpieczeniową bądź dowód posiadania innego zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności za szkody poniesione przez marynarzy z tytułu nieskuteczności pośrednictwa pracy lub niewypełnienia przez armatora zobowiązań wynikających z marynarskiej umowy o pracę, o którym mowa w art. 23 ustawy o pracy na morzu z dnia 5 sierpnia 2015 roku o pracy na morzu;
   • procedury dotyczące pośrednictwa pracy marynarzy;
   • procedury postępowania ze skargami ze strony marynarzy;
   • upoważnienia do podpisywania w imieniu armatora marynarskich umów o pracę;
   • wzór pisemnej umowy zawieranej z osobą zainteresowaną podjęciem pracy na statku, spełniający wymogi określone w art. 85 ust.2 pkt 1-6 i 9 ustawy o promocji zatrudnienia;
   • wzory umów o świadczenie usług pośrednictwa pracy zawartych pomiędzy agencją, a poszczególnymi armatorami oraz stosowanych układów zbiorowych, jeżeli nie są częścią umowy o pracę;
   • wzory marynarskich umów o pracę, o których mowa w art. 27 ustawy o pracy na morzu;
   • kopie ważnych Morskich Certyfikatów Pracy albo Tymczasowych Morskich Certyfikatów Pracy oraz ważnej Deklaracji Zgodności wydanych dla statków, na które prowadzone jest pośrednictwo lub pisemnych oświadczeń armatora o przestrzeganiu postanowień Konwencji MLC dot. warunków pracy i życia marynarzy na statku;
  2. Potwierdzenie dokonania opłaty
 • Opłaty administracyjne

  Opłaty za przeprowadzenie audytu należy dokonać w dniu składania dokumentów: w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni lub przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni.

  Urząd Morski w Gdyni.
  81-338 Gdynia
  ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

  NBP o/GDAŃSK – 92101011400065782231000000 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

  Opłaty pobiera się na podstawie art. 18 ust.8 i 9 ustawy o pracy na mrozu:

  Opłaty za przeprowadzenie audytu wstępnego lub odnowieniowego wynoszą:

  1. 200 zł – dla agencji zatrudniającej do 2 pracowników;
  2. 500 zł – dla agencji zatrudniającej od 2 do 5 pracowników;
  3. 1000 zł – dla agencji zatrudniającej powyżej 5 pracowników.

  Opłata za wydanie dokumentu uprawniającego agencję zatrudnienia do kierowania marynarzy do pracy na statkach wynosi 200 zł. (należy dokonać po uzyskaniu potwierdzenia pozytywnego wyniku audytu).

 • Opłata skarbowa

  nie dotyczy

 • Termin i sposób załatwienia

  Audyt wstępny oraz odnowieniowy przeprowadzane są na wniosek agencji zatrudnienia, nie później niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie audytów agencji zatrudnienia świadczących usługi pośrednictwa pracy na statkach).

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej i Promocji
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Urząd Morski w Gdyni
  Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej i Promocji
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  Tel. 58 355 3220; 58 355 3221; 58 355 3222

  poniedziałek – piątek godz. 8.00-14.30

  Przyjmowanie wniosków pokój nr 31

  Wypełniony i podpisany Wniosek o przeprowadzenie audytu wstępnego/ odnowieniowego wraz z załącznikami może zostać przesłany drogą elektroniczną na adres: bdum@umgdy.gov.pl

 • Tryb odwoławczy

  Od decyzji o odmowie wydania/ unieważnieniu Dokumentu uprawniającego do kierowania marynarzy do pracy na statkach przysługuje odwołanie do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 • Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o pracy na morzu.

Pliki do pobrania

 • 1. Wniosek o przeprowadzenie audytu wstępnego/odnowieniowego

  • Plik doc
  • 55.50 Kb
 • 2. Wykaz agencji

  • Plik docx
  • 210.92 Kb
 • 3. Wykaz agencji - zbiór ustrukturyzowany - 2023-12-04

  • Plik csv
  • 8.69 Kb