Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Procedury urzędowe

Zwolnienia pilotowe

 • Tytuł procedury
  Zwolnienia pilotowe
 • Wymagane dokumenty
  1. Rozpoczęcie praktyki pilotowej, wymaganej przepisami, należy zgłosić w formie pisemnej do:
   • szefa pilotów – w przypadku, gdy przejścia są wykonywane w obecności pilota,
   • właściwego kapitana portu – w przypadku, gdy przejścia są wykonywane w obecności pilota lub pod nadzorem kapitana statku posiadającego zwolnienie.
  2. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu (oraz wydanie zwolnienia, jeśli dotyczy) zawierający informacje: imię i nazwisko kapitana, data i miejsce urodzenia, telefon kontaktowy, aktualny czas praktyki na stanowisku kapitana, nazwa statku.
   O zwolnienie z pilotażu obowiązkowego mogą ubiegać się osoby legitymujące się praktyką pływania na stanowisku kapitana statku, nie krótszą niż 12 miesięcy. Kopia podania z określonymi warunkami zostanie przesłana do wiadomości Stacji Pilotowej.
  3. Przed przystąpieniem do egzaminu należy złożyć w kapitanacie portu:
   • kopię dyplomu morskiego uprawniającego do zajmowania stanowiska kapitana danego statku (oryginał do wglądu),
   • kopię świadectwa operatora GMDSS,
   • wyciąg pływania potwierdzający spełnienie warunku o którym mowa w § 5 Zarządzenia nr 11 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie wprowadzenia pilotażu obowiązkowego, określenia warunków korzystania z usług pilota oraz zasad zwalniania z pilotażu obowiązkowego.
   • potwierdzenie praktyki pilotowej z pilotem lub z kapitanem posiadającym ważne zwolnienie – zgodnie z § 7 zarządzenia nr 11 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24 lipca 2018r.
   • zgodę armatora na przystąpienie do egzaminu,

  Kapitan zamierzający ubiegać się o zezwolenie na samodzielne manewrowanie w porcie powinien ten fakt zgłosić każdorazowo u pilota wprowadzającego/wyprowadzającego statek.
  Kapitan ubiegający się o zezwolenie na samodzielne manewrowanie powinien prowadzić dzienniczek/kartę praktyki pilotowej która powinna zawierać: nazwę statku, imię nazwisko kapitana statku, daty i godziny (od-do) każdego manewru pod nadzorem pilota oraz trasę przejścia. Każdy manewr (trasa przejścia) powinien być potwierdzony podpisem pilota.
  Na statkach o długości do 120m (dla promów uprawiających żeglugę regularną bez ograniczenia długości) dopuszcza się odbycie praktyki pod nadzorem kapitana posiadającego zwolnienie pilotowe na dany akwen.

  • dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 450 PLN (numer konta zostanie podany po zgłoszeniu gotowości przystąpienia do egzaminu).
  • Praktyka pilotowa (PP) wymagana od kapitana statku, odbyta pod nadzorem pilota w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do egzaminu dla uzyskania zwolnienia z pilotażu obowiązkowego, dla portów Szczecin, Świnoujście, Gdynia lub Gdańsk,, wynosi minimum 3 wejścia i 3 wyjścia, w tym 2 manewry w porze nocnej oraz uzyskanie ich pozytywnej oceny (brak wejść nocnych pozwoli ubiegać się o zwolnienie z pilotażu obowiązkowego z wyłączeniem pory nocnej) – Załącznik nr 18 do Rozporządzenia Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie pilotażu morskiego.
 • Opłaty administracyjne

  Opłata za egzamin: 450 pln w języku polskim; 900 pln w języku angielskim (zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim)
  Opłata za wydanie zwolnienia – zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

 • Opłata skarbowa

  Brak.

 • Termin i sposób załatwienia

  Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów egzamin przeprowadza się w terminie umówionym w zależności od dostępności członków zespołu egzaminacyjnego oraz możliwości egzaminowanego.
  Wydanie uprawnień, po spełnieniu wszystkich wymogów oraz pozytywnym zdaniu egzaminu następuje nie później niż w kolejnym dniu roboczym.

 • Jednostka odpowiedzialna

  KGA dla portu w Gdyni.
  KGK dla portu w Gdańsku.

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Właściwy Kapitanat Portu.

 • Tryb odwoławczy

  Brak.

 • Podstawa prawna
  1. Zarządzenie nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16 lipca 2018r. – Przepisy portowe.
  2. Zarządzenie nr 11 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie wprowadzenia pilotażu obowiązkowego, określenia warunków korzystania z usług pilota oraz zasad zwalniania z pilotażu obowiązkowego.
  3. Wymagania egzaminacyjne dla uzyskania zwolnienia z pilotażu obowiązkowego określa załącznik nr 18 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie pilotażu morskiego.