Procedury urzędowe

Zgłoszenie informacji dotyczących działalności w zakresie dostaw paliwa żeglugowego w portach i przystaniach morskich położonych na terenie właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

 • Tytuł procedury
  Zgłoszenie informacji dotyczących działalności w zakresie dostaw paliwa żeglugowego w portach i przystaniach morskich położonych na terenie właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
 • Wymagane dokumenty

  Przed dokonaniem pierwszej dostawy dostawca jest zobowiązany do zgłoszenia właściwemu dla miejsca dostaw dyrektorowi urzędu morskiego informacji dotyczących działalności w zakresie dostaw paliwa w polskich obszarach morskich.
  W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:
  • nazwa firmy
  • siedziba
  • adres korespondencyjny
  • numer telefonu dostawcy
  • rodzaje dostarczanych paliw z użyciem nomenklatury scalonej (kodów CN)
  • nazwy portów i przystani morskich, w których planowane jest dostarczanie poszczególnych paliw.
  Do zgłoszenia załącza się kopię koncesji na obrót paliwami oraz kopię pisemnego potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

 • Opłaty administracyjne

  Brak

 • Opłata skarbowa

  Brak

 • Termin i sposób załatwienia

  W terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni przekazuje informację do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej celem udostępnienia w BIP

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia – listownie lub osobiście w biurze podawczym
  lub
  Skrytka ESP: /UrzadMorskiGdynia/SkrytkaESP

 • Tryb odwoławczy

  Brak

 • Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

 • Autor wpisu
  Jarosław Bomba
 • Data utworzenia wpisu
  27 marca 2023
 • Zmodyfikowany
  27 marca 2023 przez Jarosław Bomba