Procedury urzędowe

Uzyskanie zwolnienia z obowiązku wcześniejszego informowania o odpadach ze statków, każdorazowego zdawania odpadów ze statków przed wypłynięciem z portu lub przystani morskiej oraz każdorazowego wnoszenia opłaty pośredniej.

 • Tytuł procedury
  Uzyskanie zwolnienia z obowiązku wcześniejszego informowania o odpadach ze statków, każdorazowego zdawania odpadów ze statków przed wypłynięciem z portu lub przystani morskiej oraz każdorazowego wnoszenia opłaty pośredniej.
 • Data publikacji procedury
  27/03/2023
 • Wymagane dokumenty

  Wymagane dokumenty
  Należy złożyć kompletny wniosek wraz z następującymi załącznikami:
  1) kopię umowy lub umów o świadczeniu usług odbioru odpadów ze statku zawartych z odbiorcą odpadów ze statków zapewniających odbiór tych odpadów lub podmiotem zarządzającym portem lub przystanią morską, do którego zawija statek podczas rejsów na stałej linii żeglugowej;
  2) kopie pokwitowań odbioru odpadów ze statków;
  3) kopię zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na odbiorze i gospodarowaniu odpadami ze statków odbieranymi ze statków wydanego przez właściwe organy podmiotom, z którymi kapitan statku lub jego przedstawiciel, lub armator zawarł umowę na odbiór odpadów ze statku;
  4) potwierdzenie przez podmiot odbierający odpady ze statku lub podmiot zarządzający portem lub przystanią morską, w którym są zdawane odpady ze statku, że umowa, o której mowa w pkt 1, zawiera postanowienia zgodne z informacjami dotyczącymi dostępu do odpowiednich portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków, przekazanymi drogą elektroniczną za pomocą Krajowego Pojedynczego Punktu Kontaktowego;
  5) w przypadku dokumentów z pkt. 1- 4 sporządzonych w języku obcym, dołącza się tłumaczenia tych dokumentów na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego;
  6) dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.
  Uwaga!
  Armator statku może ubiegać się o powyższe zwolnienie, jeżeli w odniesieniu do statku są spełnione następujące warunki:
  1) statek jest włączony w ustalony harmonogram podróży z częstymi oraz regularnymi zawinięciami do portów lub przystani morskich; harmonogram podróży powinien być publikowany na stronie internetowej armatora lub możliwy do weryfikacji na podstawie podróży statku z ostatnich 3 miesięcy;
  2) zawarto umowę z podmiotem zarządzającym portem lub przystanią morską albo odbiorcą odpadów ze statków na odbiór odpadów ze statku i uiszczanie opłat w porcie lub przystani morskiej wzdłuż trasy statku;
  3) funkcjonowanie umowy jest potwierdzone pokwitowaniami odbioru odpadów ze statku;
  4) wszystkie porty na trasie statku zostały poinformowane o fakcie zawarcia umowy na odbiór odpadów;
  5) umowa na odbiór odpadów została zawarta w porcie lub przystani morskiej, w którym są dostępne odpowiednie portowe urządzenia do odbioru odpadów ze statków i informacje o tych urządzeniach dostępne są w Narodowym Systemie SafeSeaNet;
  6) zwolnienie nie będzie powodować negatywnego wpływu na bezpieczeństwo morskie, środowisko morskie, zdrowie, warunki życia lub warunki pracy na statku.

 • Opłaty administracyjne

  Brak

 • Opłata skarbowa

  Opłata skarbowa od dokonanej czynności urzędowej pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  Opłatę w wysokości 100 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Gdyni:
  Urząd Miasta Gdyni
  al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
  81-382 Gdynia
  PKO Bank Polski S.A. NRB: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (w tytule przelewu należy określić sprawę i nazwę statku, którego opłata dotyczy)
  Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej należy dołączyć z chwilą złożenia wniosku.

 • Termin i sposób załatwienia

  Stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Kancelaria Ogólna Urzędu Morskiego w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
  lub
  Skrytka ESP: /UrzadMorskiGdynia/SkrytkaESP

 • Tryb odwoławczy

  Do Ministra Infrastruktury w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

 • Podstawa prawna

  Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zwolnienia z obowiązku wcześniejszego informowania o odpadach ze statków znajdujących się na statku, każdorazowego zdawania odpadów ze statków przed wypłynięciem z portu lub przystani morskiej oraz każdorazowego wnoszenia opłaty pośredniej oraz wzoru zaświadczenia o udzieleniu zwolnienia.

 • Autor wpisu
  Jarosław Bomba
 • Data utworzenia wpisu
  27 marca 2023
 • Zmodyfikowany
  27 marca 2023 przez Jarosław Bomba