Procedury urzędowe

Uzyskanie dyplomów oficerskich w dziale pokładowym

 • Tytuł procedury
  Uzyskanie dyplomów oficerskich w dziale pokładowym
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek,
  2. Załączniki, zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r.
   w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich
   Dział III – kwalifikacje oficerskie : Rozdział 1 (żegluga międzynarodowa), Rozdział 2 (żegluga przybrzeżna), Rozdział 3 (żegluga krajowa),
  3. Kwalifikacje zawodowe w rybołówstwie morskim -Załączniki, zgodne z wymaganiami Rozrządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i
   Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich
   Dział IV – dyplom szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego, dyplom szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego, dyplom szypra żeglugi nieograniczonej
   rybołówstwa morski
  4. Wyciąg pływania + książka żeglarska ( w przypadku braku książeczki żeglarskiej należy przedłożyć zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki pływania),
  5. Świadectwo zdrowia (oryginał + kopia),
  6. 2 zdjęcia (aktualne, bez ciemnych okularów i nakrycia głowy, format legitymacyjny).

  Uwaga!

  W przypadku wymiany dokumentu z powodu zmiany danych osobowych dodatkowo należy przedłożyć do wglądu oryginał odpisu skróconego aktu małżeństwa lub kserokopię decyzji właściwego organu o zmianie imienia lub nazwiska (oryginał do wglądu)

 • Opłaty administracyjne

  Opłat za wydanie dokumentu należy dokonać przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni.

  Urząd Morski w Gdyni.
  81-338 Gdynia
  ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

  NBP o/GDAŃSK – 92101011400065782231000000 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy).

  Opłaty za wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych określone zostały w załączniku do Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

  Dyplom oficera statków morskich w żegludze międzynarodowej – 50 zł
  Duplikat I dyplomu oficerskiego w ż. m. – 75 zł
  Duplikat II dyplomu oficerskiego w ż. m. – 100 zł
  Dyplom oficera statków morskich w żegludze krajowej – 30 zł
  Duplikat I dyplomu oficerskiego w ż. k. – 45 zł
  Duplikat II dyplomu oficerskiego w ż. k. – 60 zł
  Zezwolenie na zajmowanie stanowiska oficerskiego – uprawnienie na statek o polskiej przynależności – 40 zł

 • Opłata skarbowa

  Opłaty:

  1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika – 17 zł
  2. Poświadczenie zgodności duplikatu ,odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe – od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – 5 zł.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej
  Opłatę skarbową należy dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

  Urząd Miasta Gdyni
  Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
  81-382 Gdynia
  PKO BP SA .- 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

 • Termin i sposób załatwienia

  Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 Kpa., nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Wydział Dokumentów Marynarskich
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Urząd Morski w Gdyni
  Wydział Dokumentów Marynarskich
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

   

  Składanie wniosków możliwe jest w następującej formie:

  osobiście w biurze podawczym urzędu morskiego

  pocztą tradycyjną

  za pośrednictwem platformy ePUAP (profilu zaufanego)

   

 • Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 • Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Inne informacje

  Uwaga. Ze względu na kolejne ograniczenia, wynikające z obecnej sytuacji epidemicznej oraz mając na uwadze zagrożenia dla zdrowia zarówno klientów, jak i pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni składanie wniosków możliwe jest wyłącznie drogą pocztową na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia z dopiskiem ”Wydział Dokumentów Marynarzy” lub poprzez platformę ePUAP (ePuap: /UrzadMorskiGdynia/SkrytkaESP)

  Dyplomy w dziale pokładowym:

  1. oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej,
  2. starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000,
  3. starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej,
  4. kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000,
  5. kapitana na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej,
  6. oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej,
  7. kapitana żeglugi przybrzeżnej,
  8. szypra 2 klasy w żegludze krajowej,
  9. szypra 1 klasy w żegludze krajowej.

Pliki do pobrania

 • 1. Wniosek na dyplom ( należy drukować obustronnie na jednej kartce)

  • Plik doc
  • 79.50 Kb
 • 2. Wyciąg pływania ( należy drukować obustronnie na jednej kartce)

  • Plik doc
  • 72.50 Kb
 • 3. Zaświadczenie potwierdzające praktykę pływania

  • Plik doc
  • 31.50 Kb
 • 4. Zaświadczenie o wachtach nawigacyjnych

  • Plik doc
  • 32.50 Kb
 • 5. Upoważnienie do odbioru dokumentów

  • Plik doc
  • 31.00 Kb
 • 6. Oświadczenie

  • Plik pdf
  • 142.22 Kb
 • 7. Wniosek na przesłanie dokumentów pocztą lub kurierem

  • Plik doc
  • 28.50 Kb
 • 8. Wzór zaświadczenia kapitana - GMDSS

  • Plik pdf
  • 26.23 Kb
 • 9. Lista lekarzy uprawnionych do wydawania świadectw zdrowia dla Marynarzy

  • Plik pdf
  • 1.22 Mb
 • 10. Lista ośrodków szkoleniowych uznanych przez Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej

  • Plik pdf
  • 138.08 Kb
 • Autor wpisu
  Magdalena Gajewska
 • Data utworzenia wpisu
  27 listopada 2019
 • Zmodyfikowany
  1 grudnia 2022 przez Magdalena Gajewska