Procedury urzędowe

Uzyskanie dyplomów oficerskich w dziale maszynowym i dyplomów oficerskich w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej.

 • Tytuł procedury
  Uzyskanie dyplomów oficerskich w dziale maszynowym i dyplomów oficerskich w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej.
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek
  2. Załączniki, zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r.
   w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich
   Dział III -Kwalifikacje oficerskie : Rozdział 4-dział maszynowy żegluga międzynarodowa, Rozdział 5 -dział maszynowy żegluga krajowa,
  3. Wyciąg pływania + książka żeglarska( w przypadku braku książeczki żeglarskiej należy przedłożyć zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki pływania),
  4. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplomu uczelni (przy ubieganiu się o pierwszy dyplom w Urzędzie Morskim w Gdyni) oryginał + kopia
  5. Świadectwo zdrowia (oryginał + kopia)
  6. 2 zdjęcia (aktualne, bez ciemnych okularów i nakrycia głowy, format legitymacyjny)

  Uwaga!

  W przypadku wymiany dokumentu z powodu zmiany danych osobowych dodatkowo należy przedłożyć do wglądu oryginał odpisu skróconego aktu małżeństwa lub kserokopię decyzji właściwego organu o zmianie imienia lub nazwiska (oryginał do wglądu)

 • Opłaty administracyjne

  Opłatę za wydanie dokumentu należy dokonać  przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni.

  Urząd Morski w Gdyni.
  81-338 Gdynia
  ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

  NBP o/GDAŃSK – 92 1010 1140 0065 7822 3100 0000 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy).

  Opłaty za wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych określone zostały w załączniku do Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

  Dyplom oficera statków morskich w żegludze międzynarodowej – 50 zł
  Duplikat I dyplomu oficerskiego w ż. m. – 75 zł
  Duplikat II dyplomu oficerskiego w ż. m. – 100 zł
  Dyplom oficera statków morskich w żegludze krajowej – 30 zł
  Duplikat I dyplomu oficerskiego w ż. k. – 45 zł
  Duplikat II dyplomu oficerskiego w ż. k. – 60 zł
  Zezwolenie na zajmowanie stanowiska oficerskiego – uprawnienie na statek o polskiej przynależności – 40 zł

 • Opłata skarbowa

  Opłaty:

  1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika – 17 zł
  2. Poświadczenie zgodności duplikatu ,odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe – od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – 5 zł.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej.
  Opłatę skarbową należy dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

  Urząd Miasta Gdyni
  Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
  81-382 Gdynia
  PKO BPSA – 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę ,której wpłata dotyczy)

 • Termin i sposób załatwienia

  Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a., nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Wydział Dokumentów Marynarskich
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Urząd Morski w Gdyni
  Wydział Dokumentów Marynarskich
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

   

  Składanie wniosków możliwe jest w następującej formie:

  osobiście w biurze podawczym urzędu morskiego

  pocztą tradycyjną

  za pośrednictwem platformy ePUAP (profilu zaufanego)

   

 • Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 • Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Inne informacje

  Uwaga. Ze względu na kolejne ograniczenia, wynikające z obecnej sytuacji epidemicznej oraz mając na uwadze zagrożenia dla zdrowia zarówno klientów, jak i pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni składanie wniosków możliwe jest wyłącznie drogą pocztową na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia z dopiskiem ”Wydział Dokumentów Marynarzy” lub poprzez platformę ePUAP (ePuap: /UrzadMorskiGdynia/SkrytkaESP)

  Dyplomy w dziale maszynowym:

  1. oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej,
  2. drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW do 3000 kW,
  3. drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej,
  4. starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW do 3000 kW,
  5. starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej,
  6. oficera mechanika w żegludze krajowej.
  7. oficera elektroautomatyka okrętowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 KW i powyżej.

Pliki do pobrania

 • 1. Wniosek na dyplom ( należy drukować obustronnie na jednej kartce )

  • Plik doc
  • 79.50 Kb
 • 2. Wyciąg pływania ( należy drukować obustronnie na jednej kartce )

  • Plik doc
  • 72.50 Kb
 • 3. Zaświadczenie potwierdzające praktykę pływania.

  • Plik doc
  • 31.50 Kb
 • 4. Zaświadczenie o wachtach maszynowych

  • Plik doc
  • 32.50 Kb
 • 5. Upoważnienie do odbioru dokumentów

  • Plik doc
  • 31.00 Kb
 • 6. Oświadczenie

  • Plik pdf
  • 142.06 Kb
 • 7. Wniosek na przesłanie dokumentów pocztą lub kurierem

  • Plik doc
  • 28.50 Kb
 • 8. Lista ośrodków szkoleniowych uznanych przez Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej

  • Plik pdf
  • 137.80 Kb
 • Autor wpisu
  Magdalena Gajewska
 • Data utworzenia wpisu
  27 listopada 2019
 • Zmodyfikowany
  4 września 2023 przez Magdalena Gajewska