Procedury urzędowe

Uznawanie i nadzorowanie ośrodków szkolących nurków zawodowych

 • Tytuł procedury
  Uznawanie i nadzorowanie ośrodków szkolących nurków zawodowych
 • Wymagane dokumenty

  Wniosek ośrodka o przeprowadzenie kontroli i oceny szkoleń oraz ich uznanie powinien zawierać:

  1. nazwę i adres ośrodka;
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer identyfikacyjny REGON;
  3. określenie rodzaju szkoleń, o których uznanie ubiega się ośrodek.

  Do wniosku należy dołączyć:

  1. szczegółowe programy szkoleń, o których uznanie ubiega się ośrodek;
  2. imienny wykaz wykładowców i instruktorów, z wyszczególnieniem tematyki prowadzonych przez nich zajęć lub ćwiczeń, posiadanego wykształcenia i dyplomu upoważniającego do wykonywania prac podwodnych, okresu praktyki zawodowej oraz dokumentów potwierdzających ukończenie przeszkolenia z zakresu metodyki prowadzenia zajęć;
  3. wykaz wyposażenia bazy prac podwodnych ośrodka;
  4. kopię certyfikatu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przy wykonywaniu prac podwodnych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

  Ośrodek, który ubiega się ponownie o uznanie szkoleń, dołącza do wniosku tylko te dokumenty, które potwierdzają zmiany stanu faktycznego lub prawnego w stosunku do ostatnio składanego wniosku o uznanie szkoleń.

  Ośrodek może do wniosku dołączyć kopie rekomendacji instytucji, stowarzyszeń lub osób fizycznych dotyczące prowadzonych szkoleń lub inne dokumenty mogące mieć znaczenie dla oceny szkoleń prowadzonych przez ośrodek.

 • Opłaty administracyjne

  Załącznik do ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 612).
  Za kontrolę, ocenę i uznanie szkolenia prowadzonego przez ośrodek szkoleniowy – 1350 j.t.
  Za rozszerzenie działalności szkoleniowej ośrodka szkoleniowego – 650 j.t.

 • Opłata skarbowa

  Brak

 • Termin i sposób załatwienia

  w trybie art. 35 k.p.a.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Inspektorat Państwa Bandery

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Paulina Pieprzowska – biuro podawcze
  tel. 58 355 33 31 lub 58 355 33 11
  e-mail: fsc@umgdy.gov.pl

 • Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 • Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612).
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 856 z późn. zm.).
 • Inne informacje

  Druk wniosku o dopuszczenie do egzaminu jest dostępny w Komisji Kwalifikacyjnej dla Nurków.
  Kontakt do KKN: KKN@umgdy.gov.pl, tel. (58) 355 34 93.

Pliki do pobrania

 • 1. Lista ośrodków nurków zawodowych - 24.10.2022

  • Plik docx
  • 21.43 Kb
 • Autor wpisu
  Paulina Pieprzowska
 • Data utworzenia wpisu
  8 października 2014
 • Zmodyfikowany
  25 listopada 2022 przez Mariusz Hanuszewicz