Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Procedury urzędowe

Odnowienie ważności dyplomu oficerskiego

 • Tytuł procedury
  Odnowienie dyplomu oficerskiego
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek
  2. Wyciąg pływania + książeczka żeglarska ( w przypadku braku książeczki żeglarskiej należy przedłożyć zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki pływania),
  3. Świadectwo zdrowia (oryginał + kopia)
  4. 2 zdjęcia (aktualne, bez ciemnych okularów i nakrycia głowy, format legitymacyjny)

  Warunkiem odnowienia dyplomu jest:

  1. udokumentowanie praktyki pływania na statkach morskich na stanowisku oficerskim, do którego uprawnia posiadany dyplom, w wymiarze nie krótszym niż
   12 miesięcy w ciągu ostatnich 5 lat przypadających bezpośrednio przed złożeniem wniosku o odnowienie dyplomu albo
  2. odbycie w ostatnich 6 miesiącach ważności dyplomu co najmniej 3-miesięcznej praktyki pływania na statku morskim w charakterze co najmniej oficera
   dodatkowego w swojej specjalności lub na stanowisku o stopień niższym od stano-wiska, do którego zajmowania uprawnia posiadany ważny dyplom, albo
  3. zastosowanie zamiany co najmniej 12 miesięcy praktyki pływania w okresie ostatnich 5 lat w wymiarze 1 miesiąca praktyki na 2 miesiące pracy:
   • w inspekcji państwa bandery lub państwa portu lub
   • w pilotażu morskim, lub
   • w stoczniach na statkach morskich w dziale maszynowym podczas prób na uwięzi, lub
   • na stacjonarnych platformach morskich, lub
   • na statkach bez własnego napędu, lub
   • jako osoba na stanowisku o charakterze nadzorczym, kontrolnym, doradczym lub serwisowym, w szczególności jako superintendent, supervisor, inspektor,
    advisor, inżynier mechanik serwisowy statków albo mechanik nadzorujący budowę i remonty statków.

  W przypadku niespełnienia ww. wymagań  warunkiem odnowienia w/w dyplomu jest zdanie egzaminu na odnowienie dyplomu
  przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną.

  Uwaga! W przypadku wymiany dokumentu z powodu zmiany danych osobowych dodatkowo należy przedłożyć do wglądu oryginał odpisu skróconego aktu małżeństwa lub kserokopię decyzji właściwego organu o zmianie imienia lub nazwiska (oryginał do wglądu)

 • Opłaty administracyjne

  Opłatę za wydanie dokumentu należy dokonać  przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni.

  NBP o/GDAŃSK – 92 1010 1140 0065 7822 3100 0000 (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

  Opłaty za wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych określone zostały w załączniku do Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

  Dyplom oficera statków morskich w żegludze międzynarodowej – 50 zł
  Duplikat I dyplomu oficerskiego w ż. m. – 75 zł
  Duplikat II dyplomu oficerskiego w ż. m. – 100 zł
  Dyplom oficera statków morskich w żegludze krajowej – 30 zł
  Duplikat I dyplomu oficerskiego w ż. k. – 45 zł
  Duplikat II dyplomu oficerskiego w ż. k. – 60 zł
  Zezwolenie na zajmowanie stanowiska oficerskiego – uprawnienie na statek o polskiej przynależności – 40 zł

 • Opłata skarbowa

  Opłaty:

  1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika – 17 zł
  2. Poświadczenie zgodności duplikatu ,odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe – od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – 5 zł.
   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej

  Opłatę skarbową należy dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

  Urząd Miasta Gdyni
  Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
  81-382 Gdynia
  PKO BPSA.- 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę ,której wpłata dotyczy)

 • Termin i sposób załatwienia

  Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a., nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Wydział Dokumentów Marynarskich
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Urząd Morski w Gdyni
  Wydział Dokumentów Marynarskich
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

  Składanie wniosków możliwe jest w następującej formie:

  osobiście w biurze podawczym urzędu morskiego

  pocztą tradycyjną

  za pośrednictwem platformy ePUAP (profilu zaufanego)

   

 • Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje prawo odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 • Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim

Pliki do pobrania

 • 1. Wniosek na dyplom (należy drukować na jednej kartce)

  • Plik doc
  • 79.50 Kb
 • 2. Wyciąg pływania (należy drukować na jednej kartce)

  • Plik doc
  • 72.50 Kb
 • 3. Upoważnienie do odbioru dokumentów

  • Plik doc
  • 31.00 Kb
 • 4. Wniosek na przesłanie dokumentów pocztą lub kurierem

  • Plik doc
  • 28.50 Kb
 • 5. Oświadczenie

  • Plik pdf
  • 142.06 Kb
 • 6. Lista lekarzy uprawnionych do wydawania świadectw zdrowia dla marynarzy

  • Plik pdf
  • 1.22 Mb
 • 7. Lista ośrodków szkoleniowych uznanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej

  • Plik pdf
  • 137.80 Kb
 • Autor wpisu
  Magdalena Gajewska
 • Data utworzenia wpisu
  27 listopada 2019
 • Zmodyfikowany
  4 września 2023 przez Magdalena Gajewska