Procedury urzędowe

Decyzja Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni o ustaleniu linii brzegu dla morskich wód wewnętrznych

 • Tytuł procedury
  Decyzja Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni o ustaleniu linii brzegu dla morskich wód wewnętrznych
 • Wymagane dokumenty

  Wniosek dotyczący ustalenia linii brzegu może złożyć podmiot legitymujący się interesem prawnym lub faktycznym. W celu spełnienia wymogów określonych w art. 220 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) wniosek ten musi zawierać:

  1. opis uwzględniający oznaczenie wnioskodawcy ze wskazaniem jego siedziby i adresu
  2. przyjęty sposób ustalenia projektowanej linii brzegu
  3. dokumenty (np. wypisy z ewidencji gruntów i budynków) pozwalające na ustalenie stanu prawnego nieruchomości objętych projektem z oznaczeniem właścicieli wraz ze wskazaniem ich siedziby i adresu.
  4. sposób zagospodarowania gruntów przyległych do projektowanej linii brzegu
  5. mapę z projektem rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, z wykazaniem w szczególności projektowanej linii brzegu oraz elementów istotnych dla przyjętego sposobu ustalenia tej linii. Projekt opracowuje się go na zaktualizowanej kopii mapy zasadniczej w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 albo 1:5000. Mapę należy zatytułować „Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych”. Mapę należy dostarczyć w postaci wydruku dwóch egzemplarzy dla organu prowadzącego postępowanie oraz dla każdej ze stron postępowania.
  6. wykaz współrzędnych punktów załamania projektowanej linii brzegu w aktualnie obwiązującym układzie odniesienia (np. PL-2000). Wykaz może być sporządzony w formie tabeli stanowiącej oddzielny dokument.

  Ostateczna decyzja o ustaleniu linii brzegu jest podstawą do wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów i budynków. Aby to było możliwe linię brzegu należy projektować w taki sposób, żeby jej początek i koniec znajdował się na granicy działki ewidencyjnej.

  Projekt rozgraniczenia gruntów sporządza osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1, 2 lub 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).

  Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne prace geodezyjne lub prace kartograficzne związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia linii brzegu zgłasza się do odpowiednich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Mapa z projektem rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych powinna być uwierzytelniona przez właściwy organ prowadzący powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

 • Opłaty administracyjne

  Brak.

 • Opłata skarbowa

  Opłata skarbowa w wysokości 10 zł, za wydanie decyzji o ustaleniu linii brzegu dla morskich wód wewnętrznych pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 późn. zm.)

  Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się:

  • w kasie Urzędu Miasta Gdyni
  • na rachunek Urzędu Miasta Gdyni

  Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

 • Termin i sposób załatwienia

  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wydaje decyzję o ustaleniu linii brzegu w ciągu miesiąca od wpływu wniosku spełniającego wymogi formalne.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Wydział Zabezpieczenia Geodezyjnego

 • Miejsce złożenia dokumentów
  1. Kancelaria Ogólna Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
  2. Za pośrednictwem platformy ePUAP
 • Tryb odwoławczy

  Odwołanie do Ministra Infrastruktury w Warszawie należy złożyć za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 • Podstawa prawna
  1. ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.)
  2. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.)
  3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

Pliki do pobrania

 • 1. Wniosek o ustalenie linii brzegu.

  • Plik docx
  • 18.50 Kb