IRM

Użytkownicy VTS Zatoka Gdańska

Obowiązki statków na obszarze VTS Zatoka Gdańska

1) Wszystkie statki w obszarze VTS zobowiązane są do stosowania się do Przepisów VTS Zatoka Gdańska znajdujących się w Zarządzeniu Porządkowym Nr 11 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 17 maja 2023 r. – „Przepisy Służby Kontroli Ruchu Statków (Służby VTS)” (z późniejszymi zmianami). Dodatkowe informacje znajdują się w Locji Bałtyku – Wybrzeże Polskie, 502.

2) System meldunkowy VTS jest obowiązkowy dla wszystkich statki wchodzących w obszar VTS i znajdujących się w obszarze VTS. Ponadto statki awizowane (wszystkie statki pasażerskie, statki towarowe o tonażu brutto 150 i więcej oraz wszystkie statki bez względu na tonaż zajęte holowaniem) zobowiązane są do składania meldunków zgodnie z systemem GDANREP.

3) Statki wymienione poniżej nie mogą wejść w obszar VTS, ani opuścić miejsca zacumowania lub zakotwiczenia w obszarze VTS bez zezwolenia ruchu, wydanego przez służbę VTS:

 • statki awizowane;
 • statki stwarzające zagrożenie (statek, który stanowi bezpośrednie i poważne zagrożenie bezpieczeństwa portu lub innych użytkowników wód obszaru VTS z powodu np. ryzyka utraty pływalności, ograniczonej zdolności manewrowej, braku dodatniej stateczności, niesprawnych urządzeń nawigacyjnych i kotwicznych, stworzenia ryzyka rozlewu lub uwolnienia do atmosfery substancji niebezpiecznych);
 • statki obłożone zakazem wejścia do portów państw-stron Memorandum Paryskiego decyzją organu inspekcji państwa portu

4) Pozostałe statki wyposażone w urządzenia łączności VHF mogą uczestniczyć dobrowolnie w systemie meldunkowym.

Obowiązki kapitanów:

W strefie VTS Zatoka Gdańska:

 • Kapitan statku odpowiada każdorazowo za prawidłowość podjętych działań, za przestrzeganie przepisów ww. Zarządzenia Porządkowego Nr 11 z dnia 17 maja 2023 r. - Przepisy Służby Kontroli Ruchu Statków (Służby VTS) (z późniejszymi zmianami) jak i za przestrzeganie przepisów państwa portu.
 • Kapitan każdego statku awizowanego przed wejściem w obszar VTS powinien posiadać przygotowany właściwy Plan Podróży Statku w obszarze VTS, od linii zgłoszeniowej do nabrzeża i z powrotem, zwany dalej Planem Podróży VTS.
 • Kapitan każdego statku przebywającego w obszarze VTS jest zobowiązany, aby jego statek był obsadzony wystarczającą załogą o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami administracji bandery statku.
 • Kapitan każdego statku awizowanego powinien upewnić się, że przed wejściem z morza w obszar VTS lub przed wyjściem z jakiegokolwiek portu lub kotwicowiska w obszarze VTS, jego statek posiada pod wszelkimi względami zdolność żeglugową na całą podróż morską, zaś jego wyposażenie nawigacyjne jest w pełni sprawne, zgodnie z wymogami administracji państwa bandery statku oraz międzynarodowych lub polskich przepisów o bezpieczeństwie morskim.
 • Kapitan każdego statku zobowiązany jest zgłosić natychmiast do służby VTS, wszystkie znane mu fakty, które mogą sprawić, że jego statek może zostać uznany za stwarzający zagrożenie oraz o jakimkolwiek zdarzeniu lub wypadku, który może mieć wpływ na bezpieczeństwo życia ludzkiego, bezpieczeństwo i ochronę żeglugi, ochronę środowiska lub organizację ruchu morskiego.
 • Kapitan każdego statku awizowanego w obszarze VTS zobowiązany jest wykonać instrukcje organizacji ruchu dla jego statku otrzymane od służby VTS. Instrukcje takie będą wskazywały wynik działań, jakie statek powinien podjąć pozostawiając decyzję, co do sposobu ich wykonania kapitanowi statku.
 • Kapitan statku popełniającego wykroczenie w obszarze VTS określone w art. 56 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej podlega karze pieniężnej wymierzanej w drodze decyzji administracyjnej przez Głównego Operatora VTS Zatoka Gdańska.
 • Autor wpisu
  Michał Tomczyk
 • Data utworzenia wpisu
  11 marca 2022
 • Zmodyfikowany
  23 stycznia 2024 przez Michał Tomczyk