Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

IRM

SafeSeaNet

SafeSeaNet - PL

Przekazywanie informacji

Na morzu informacja ma wartość niewymierną w zakresie bezpieczeństwa. Uzyskanie informacji w odpowiednim miejscu i czasie, to uratowane życie ludzkie, mienie, czy też zażegnana katastrofa ekologiczna. Szczególne zagrożenia stwarza transport ładunków niebezpiecznych i pasażerów. Te aspekty działalności ludzkiej na morzu powinny być poddawane specjalnym ograniczeniom, które tworzone są z myślą o zapobieganiu występowania zjawisk ekstremalnych, lub zabezpieczaniu rozprzestrzeniania się skutków takiej działalności.

Rozwój współczesnej techniki, możliwość gromadzenia i przekazywania informacji z wykorzystaniem sieci komputerowych, systemów łączności bezprzewodowej oraz możliwość określania pozycji statku w sposób ciągły z satelitarnych systemów nawigacyjnych – daje możliwość odciążenia kapitana z konieczności kompletowania na statku odpowiednich informacji. Okazało się, że większość tych danych można zgromadzić zanim statek opuści port i bez udziału statku przekazywać dane wszystkim ośrodkom koordynującym akcje ratownicze wzdłuż trasy jego rejsu, a także portom do których statek zmierza .

Właśnie takie cele do osiągnięcia zostały wzięte pod uwagę przy tworzeniu Dyrektywy 2002/59/WE. Dyrektywa ta wdrożona również w legislacji polskiej stała się motywem do tworzenia Europejskiej sieci do przesyłania informacji o statkach poruszających się po wodach Wspólnoty Europejskiej – SafeSeaNet.

Opis funkcjonowania NSSN

System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ)- składowa Narodowego Systemu SafeSeaNet

System ten został utworzony przez Urząd Morski w Gdyni w związku z implementacją techniczna postanowień wynikających z  Dyrektywy 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego systemu monitorowania i informacji o ruchu statków uchylającej Dyrektywę Rady 93/75/EWG stając się częścią Narodowego SafeSeaNet (NSSN).

SWIBŻ, jako system, dzieli się na dwa segmenty, aplikacje – mapową oraz internetową.

Część WEB, tj. internetowa służy do wymiany informacji pomiędzy użytkownikami systemu SWIBŻ oraz do komunikacji  z Centralnym Systemem SafeSeaNet (notyfikacje, incydenty, zapytania).

SWIBŻ jako centralna aplikacja Narodowego SafeSeaNet pełni następujące funkcje:

 • Prezentowanie wszelkich danych z dostępnych źródeł (VTS, VTMS, VMS, radary, AIS-PL, hydro- meteo, RDF, bazy danych statków, itp.);
 • Prezentowanie danych z zewnętrznych systemów AIS (HELCOM, EMSA, NATO);
 • Wymiana i prezentacja danych z SSN;
 • Ocena ryzyka;
 • Wspomaganie zarządzania kryzysowego i wymiany informacji.
 • Prezentowanie danych z systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich – National Single Window (NSW) .

Wymiana informacji obecna w systemie SSN opiera się na EIS – European Index Server, sieci służącej do komunikacji użytkowników, obsługi ich zapytań i przesyłania odpowiedzi z innych źródeł. Wszelkie zapytania oraz odpowiedzi zwrotne są szyfrowane, a co za tym idzie – bezpieczne.

 1. Dostawca danych przekazuje je do Narodowego Systemu SSN, gdzie tworzona jest notyfikacja PortPlus (zbiór najistotniejszych danych dotyczących podróży statku) i wysyłana do Centralnego SSN. Centralny SSN przechowuje i rejestruje każdą notyfikację unikalnym numerem ShipCallId.
 2. Użytkownicy SSN mają możliwość zapytania o konkretną jednostkę/podróż za pomocą Narodowego SSN. Zapytanie skierowane jest do Centralnego systemu, który następnie kieruje je do odpowiedniego Narodowego SSN, a gdy uzyska odpowiedź w postaci komunikatu z danymi, przekazuje je do użytkownika który wystosował zapytanie. Cała procedura trwa poniżej 2 minut.

Schemat wymiany informacji pomiędzy różnymi Narodowymi Systemami SSN Krajów Członkowskich został przedstawiony na poniższym rysunku.

Schemat działania systemu SSN. Po lewej stronie na dole – ikona monitora komputera i dwie figurki ludzików podpisani jako Użytkownicy. Od Użytkowników - w górę prawo w skos – czerwona strzałka opisana Zapytanie skierowana do ikony komputera z kulą ziemską (po prawej stronie rysunku) – opisane jako Narodowy SSN. Od Narodowy SSN - w górę prawo w skos – czerwona strzałka opisana Zapytanie skierowana do ikony komputera z kulą ziemską (na górze, po środku rysunku)– opisane jako Centralny SSN. Od Centralny SSN - w dół prawo w skos – czerwona strzałka do ikony komputera z kulą ziemską (po lewej stronie rysunku) – opisane jako Narodowy SSN. Od Narodowy SSN - w dół w skos, w prawy dolny róg – czerwona kropkowana strzałka do monitora komputera i dwie figurki ludzików podpisani jako Źródło informacji. W odwrotna stronę – od Źródła informacji (prawy dolny róg) zielone strzałki opisane Odpowiedź - przez Narodowy SSN (po prawej stronie) – Centralny SSN (na górze) – Narodowy SSN (po lewej stronie) prowadzą do Użytkowników (w lewym dolnym rogu). Dodatkowe niebieskie strzałki opisane Notyfikacja prowadzą od Źródła informacji (prawy dolny róg) - przez Narodowy SSN (po prawej stronie) do Centralny SSN (na górze).
Rys. 1. Przepływ informacji w systemie SSN.

Do informacji przesyłanych za pomocą systemu SSN należą między innymi:

 • Dane jednostki;
 • Dane dotyczące podróży;
 • Notyfikacje HAZMAT – dane dotyczące ładunków niebezpiecznych;
 • Notyfikacje WASTE – Dane o odpadach;
 • Notyfikacje SECURITY – Dane o ochronie statków;
 • Notyfikacje BUNKERS – Dane o zasobach paliwa na burcie statku;
 • Dane dotyczące incydentów morskich;
 • Raporty MRS (obowiązkowy system raportowania).

Na podstawie art. 91  Ustawy o bezpieczeństwie morskim z dnia 18 sierpnia 2011 r. ustanowiony został Narodowy System Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji, zwany Narodowym System SafeSeaNet”. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji, Narodowy system SSN składa się z:

 1. Infrastruktury technicznej, podzielonej na dwa podsystemy:
  • podsystem monitorowania ruchu statków, składający się:
   1. z radarów brzegowych bliskiego i dalekiego zasięgu,
   2. ze stacji brzegowych Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS),
   3. z Systemu Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu (LRIT);
  • podsystem przekazywania informacji, składający się z:
   1. systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich – system National Single Window (NSW)
   2. Systemu wymiany informacji bezpieczeństwa żeglugi (SWIBŻ).
 2. Koordynatora SafeSeaNet, którego rolą są:
  • Wymiana informacji z użytkownikami SafeSeaNet Unii Europejskiej;
  • Natychmiastowa wymiana informacji z krajowymi użytkownikami systemu;
  • Koordynowanie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi użytkownikami;
  • Odpowiedzialność przed ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej;
 3. Krajowych użytkowników SafeSeaNet.

Służba Dyżurna Krajowego Koordynatora SSN (NCA 24/7 Poland):

Telefon:   +48 58 355 3617;
Faks:        +48 58 620 53 63; lub +48 58 620 53 28;
Email:      nca@umgdy.gov.pl

Pliki do pobrania

 • 1. Interface and functionalities control document (ver. 1. 3)

  • Plik pdf
  • 905.43 Kb
 • 2. Wniosek o nadanie / modyfikację uprawnień do nsw / swibż dla podmiotu zewnętrznego

  • Plik docx
  • 63.50 Kb
 • Autor wpisu
  Michał Tomczyk
 • Data utworzenia wpisu
  11 marca 2022
 • Zmodyfikowany
  11 kwietnia 2024 przez admin