Informacja dla osób głuchoniemych

 • 6 maja 2022

Informacja o uprawnieniach osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwane w ustawie „osobami uprawnionymi”, podczas załatwiania spraw w tutejszym Urzędzie uprawnione są do:

 1. bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego; z zachowaniem prawa swobodnego wyboru dogodnej dla siebie formy komunikowania się;
 2. pomocy osoby przybranej, którą może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy;
 3. środków wspierających komunikowanie się tj. strony internetowej Urzędu, BIP Urzędu, poczty elektronicznej, faksu.

Pomoc tłumacza języka migowego

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza do Urzędu Morskiego w Gdyni, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Bezpłatna pomoc przysługuje osobom uprawnionym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które łącznie z dowodem osobistym, należy przedstawić do wglądu w dniu zgłoszenia potrzeby udziału tłumacza przy załatwianiu sprawy.
Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić:

 1. osobiście – w Sekretariacie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
 2. pisemnie za pośrednictwem poczty
 3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: dumsekr@umgdy.gov.pl
 4. przesyłając faks na numer: 586203039

Do zgłoszenia wymagane są następujące dane:

 1. imię i nazwisko zainteresowanej osoby uprawnionej, numer PESEL,
 2. wskazanie terminu wizyty w Urzędzie i wybranej metody komunikowania się, którą może być polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM) lub sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN),
 3. krótki opis przedmiotu sprawy do załatwienia w Urzędzie,
 4. adres zwrotny (adres e-mail, numer telefonu, numer faksu), na który będzie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania,
 5. data i podpis zainteresowanej osoby uprawnionej.

Niezwłocznie po ustaleniu terminu przybycia tłumacza wybranego z rejestru Wojewody Pomorskiego lub Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (w zależności od miejsca załatwiania sprawy), pracownik przyjmujący zgłoszenie powiadomi o tym fakcie osobę uprawnioną.
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia np. trudności w pozyskaniu tłumacza w terminie podanym przez osobę uprawnioną, zostanie ona zawiadomiona wraz z uzasadnieniem oraz zostanie ustalony nowy termin realizacji tego świadczenia lub wskazana inna forma realizacji uprawnień, określonych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Środkami wspierającymi komunikowanie się w Urzędzie Morskim w Gdyni są:

 • Autor wpisu
  admin
 • Data utworzenia wpisu
  6 maja 2022
 • Zmodyfikowany
  6 maja 2022 przez admin