Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Wnioski i skargi w sprawie zapewnienia dostępności

 • 6 maja 2022

Wniosek o zapewnienie dostępności

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) zwanej dalej „ustawą, każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3 ustawy.

Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 • osobiście: w Kancelarii Ogólnej Urzędu Morskiego w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 10 w godzinach 8.30-14.00, lub
 • korespondencją pocztową na adres: Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10, 81-388 Gdynia, lub
 • korespondencją elektroniczną na adres mailowy: umgdy@umgdy.gov.pl lub dumsekr@umgdy.gov.pl lub
 • ePUAP: /UrzadMorskiGdynia/domyslna
 • faksem: 583553339

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

Skarga na brak dostępności

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, Wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności.

Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni od dnia:

 1. w którym upłynął odpowiednio termin:
  • określony w art. 31 ust. 1 ustawy albo
  • wskazany w powiadomieniu, o którym mowa w art. 31 ust. 2;
 2. otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. ust. 2.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

Złożenie skargi nie oznacza jej automatycznego uwzględnienia – kwestie te są bowiem każdorazowo analizowane w odniesieniu do konkretnych przypadków i odpowiednio rozstrzygane przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Przydatne akty prawne

 1. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062),
 2. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 848),
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, 1981),
 4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).

Pliki do pobrania

 • 1. Wniosek o zapewnienie dostępności

  • Plik docx
  • 22.70 Kb
 • Autor wpisu
  admin
 • Data utworzenia wpisu
  6 maja 2022
 • Zmodyfikowany
  26 kwietnia 2023 przez admin