Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Zamówienia publiczne

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań w ramach Prawa Zamówień Publicznych

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań w ramach Prawa Zamówień Publicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” w odniesieniu do:

 • wykonawcy będącego osobą fizyczną,
 • wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
 • pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 • członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
 • osoby fizycznej skierowanej do realizacji, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia,

Zamawiający informuje:

Administrator danych i kontakt do niego

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, zwany dalej „Administratorem”. Z Administratorem w sprawach przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą - ePUAP: /UrzadMorskiGdynia/domyslna
 • poprzez e-mail: umgdy@umgdy.gov.pl
 • telefonicznie: (58) 355 33 33

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni inspektorem ochrony danych osobowych (IOD) pod adresem email: iod@umgdy.gov.pl lub listownie na adres Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych

Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego podstawą są warunki zamówienia ustalone przez administratora, prowadzącego do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
 • rozpoznania rynku w przypadku zamówienia z wolnej ręki lub w przypadkach realizacji zamówień o wartości mniejszej niż ustawowy próg od którego stosuje się przepisy dotyczące zamówień publicznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

zgodnie z wymaganiami określonymi w:

 • ustawie z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych [PZP],
 • rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
 • ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych osobowych

 • Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
 • Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienia na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe zebrane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą przetwarzane przez okres 4 lat - dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych, lub 10 lat - dla zamówień publicznych unijnych - licząc od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG. Ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust. 5 i 6 oraz z art. 74 ust. 4 ustawy PZP.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiada Pan/Pani:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy PZP zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z w/w ustawy.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

 • Autor wpisu
  admin
 • Data utworzenia wpisu
  16 września 2022
 • Zmodyfikowany
  16 września 2022 przez admin