Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Dyrekcja Urzędu Morskiego w Gdyni – DUM

 • 23 marca 2022

mgr inż. Anna Stelmaszyk - Świerczyńska Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

mgr inż. Anna Stelmaszyk – Świerczyńska zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Technicznych
mgr inż. Anna Stelmaszyk – Świerczyńska Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Wykształcenie, praca zawodowa i pełnione funkcje

 • 1983 – 1988: Politechnika Gdańska; Wydział Hydrotechniki
 • 1989 – 2003: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie (od majstra budowy do kierownika działu technicznego)
 • 2003 – 2024: Urząd Morski w Gdyni, Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Technicznych
 • 16.01.2024 – obecnie: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Dane kontaktowe:

Telefon kontaktowy: +48 58 355 31 01
e-mail: dumsekr@umgdy.gov.pl

Ogólny zakres kompetencji - odnośnik do Regulaminu Urzędu Morskiego w Gdyni.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 • sprawnego funkcjonowania Urzędu, warunków i zasad organizacji pracy w Urzędzie;
  ustalania strategii rozwoju Urzędu zgodną ze strategią Państwa;
 • ustalania zasad polityki kadrowej, w tym płacowej oraz socjalno-bytowej;
 • zapewnienia podnoszenia kwalifikacji pracowników, w drodze organizowania różnych form szkolenia, w tym szkoleń specjalistycznych, w celu podnoszenia jakości pracy Urzędu;
 • zatwierdzania planów i programów działalności Urzędu;
 • wydawania decyzji administracyjnych w sprawach określonych w odrębnych przepisach, w tym nakładające kary pieniężne;
 • realizacji zadań w zakresie obronności Państwa i obrony cywilnej oraz ochrony portów morskich i żeglugi morskiej, w tym zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności związanych z zapobieganiem aktom terroru oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń;
 • sprawowania nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich;
 • zapewnienia ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i innych tajemnic wynikających z odrębnych przepisów;
 • realizacji w stosunku do Komisji Kwalifikacyjnej dla Nurków kompetencji określonych przepisami prawa;
 • realizacji współpracy międzynarodowej z uwzględnieniem zadań wynikających z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach związanych z administracją morską, bezpieczeństwem żeglugi i ochroną środowiska.
 • zatwierdzania materiałów i opracowań przeznaczonych dla naczelnych i centralnych organów administracji publicznej;
 • wydawania przepisów prawa miejscowego, w formie zarządzeń i zarządzeń porządkowych oraz innych regulacji wymagających publikacji;
 • wydawania wewnętrznych aktów normatywnych, w tym określających organizację oraz zasady działania Urzędu;
 • zarządzania stanowiskiem do spraw audytu wewnętrznego w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
 • Autor wpisu
  Magdalena Kierzkowska
 • Data utworzenia wpisu
  23 marca 2022
 • Zmodyfikowany
  17 stycznia 2024 przez Magdalena Kierzkowska