Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Nabór

Praktyki i staże

SP_praktyki_logoUrząd Morski w Gdyni uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Propozycje praktyk w ramach tego programu publikujemy w Centralnej Bazie Ofert Pracy na stronie oferty.praca.gov.pl

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Urzędzie Morskim w Gdyni można uzyskać pod numerem telefonu (058) 355 31 77 oraz adresem mailowym praktyki@umgdy.gov.pl

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w bieżącym roku są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie urzędu.

Informacja dla osób odbywających praktykę lub staż w Urzędzie Morskim w Gdyni

1.      Dane Administratora danych oraz Inspektora Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dyrektor Urzędu Morskiego z siedzibą w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można się kontaktować poprzez e-mail na adres: iod@umgdy.gov.pl lub listownie na adres Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Do IOD w Urzędzie Morskim w Gdyni należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Twoich danych przez Administratora, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

2.      Cel przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • zawrzeć i realizować umowę lub porozumienie zawarte z Tobą lub kierującym Cię podmiotem, dotyczące odbywania przez Ciebie stażu lub praktyki w Urzędzie Morskim w Gdyni;
 • wypełniać nasze obowiązki prawne i uprawnienia związane z realizacją stażu lub praktyki wynikające z przepisów dotyczących prowadzenia stażu lub praktyki;
 • zapewniać bezpieczeństwo na terenie obiektów użytkowanych przez Urząd Morski w Gdyni (monitoring wizyjny), a także bezpieczeństwo informacji oraz właściwego wykorzystania narzędzi pracy (monitoring systemów informatycznych z zachowaniem tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych) na zasadach określonych w art. 222 i 223 Kodeksu pracy.

3.      Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

W zależności od rodzaju praktyki lub stażu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) oraz c) i f) RODO[1]  na podstawie:

 • tego, że są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub porozumienia dotyczącego odbywania przez Ciebie praktyki lub stażu – art. 6 ust. 1. lit b) RODO;
 • Twojej zgody – art. 6 ust. 1. lit a) RODO;
 • odpowiednich przepisów prawa – art. 6 ust. 1. lit c) RODO:
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe,
 • ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym,
 • ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich,
 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • naszych prawnie uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1. lit f) RODO.

4.      Odbiorcy Twoich danych osobowych

Odbiorcami mogą być:

 • instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5.      Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres trwania praktyki lub stażu a następnie przez okres archiwizacji dokumentów, wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz z przepisów wewnętrznych administratora danych.

6.      Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 • jeżeli przetwarzane są na podstawie Twojej zgody - prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych - dotyczy tylko tych danych, które nie są niezbędne z punktu widzenia przepisów prawa;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7.      Obowiązek podania danych

Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości odbycia stażu/praktyki w Urzędzie Morskim w Gdyni.

[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

 • Autor wpisu
  Beata Szymul
 • Data utworzenia wpisu
  29 marca 2022
 • Zmodyfikowany
  29 września 2022 przez Beata Szymul