Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Egzaminy

 • 6 marca 2020

Informacje o egzaminach

W celu uszczegółowienia zagadnień związanych z sposobem i terminami składania wniosków o egzamin na kwalifikacje uprawniające do wykonywania prac podwodnych KKN informuje:

 1. Egzamin przeprowadza się na pisemny wniosek zainteresowanej osoby, złożony w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni lub przesłany pocztą.

Przykładowe wnioski możecie państwo znaleźć poniżej.

W imieniu zainteresowanej osoby przedmiotowy wniosek może zostać złożony przez Ośrodek szkolenia. W tym przypadku wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa administracyjnego udzielonego przez każdego z kursantów wraz z wymaganą opłatą dokonaną na rachunek Urzędu Morskiego w Gdyni”. Numer konta bankowego Urzędu Morskiego w Gdyni: NBP O/GDAŃSK 92101011400065782231000000.

 1. Do wniosku o przeprowadzenie egzaminu należy dołączyć:
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w art. 20 Ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1936 z póżn. zm.);
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez ośrodek uznany przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni;
 • kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty egzaminacyjnej;
 • kopię dokumentu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac podwodnych (tylko w przypadku ubiegania się o kwalifikacje w charakterze nurka);
 • kopię umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zawartej na czas trwania etapu praktycznego egzaminu.

2. Opłatę egzaminacyjną w wysokości:

 • Na stopień nurka III i nurka II klasy 180 j.t.
 • Na stopień nurka I klasy i nurka saturowanego 300 j.t.
 • Na stopień kierownika prac podwodnych III, II i I klasy250 j.t.
 • Na stopień operatora systemów nurkowych150 j.t.

Za egzamin poprawkowy pobiera się opłatę w wysokości 50% opłat określonych w pkt. 2.

Wartość złotówkową jednostki taryfowej (j.t.) stanowi równowartość 0,2 SDR – Specjalnych Praw Ciągnienia (jednostki rozrachunkowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego) liczoną według średniego kursu NBP.

 1. Informacje o jej aktualnym wymiarze uzyskacie Państwo w Urzędzie Morskim tel: 58-355-3369
 2. Opłatę należy wnieść w terminie umożliwiającym rozpatrzenie wniosku oraz powiadomienie osoby zainteresowanej, tj. nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem egzaminu.
 3. W ramach ubiegania się o uprawnienia: Nurka III, II, I Klasy; Nurka Saturowanego oraz Kierownika Prac Podwodnych III, II, I Klasy osoba (bądź Ośrodek reprezentujący osobę zainteresowaną) dołącza również kopię zapisu w formie obrazu i dźwięku na informatycznym nośniku danych obowiązkowych zadań zaliczeniowych.
 4. Wniosek niekompletny nie jest rozpatrywany i jest zwracany wraz z wniesioną opłatą egzaminacyjną.
 5. Egzamin przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o jego przewidywanym terminie. Informację
  o przewidywanym terminie egzaminu Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie Urzędu oraz zamieszczenie na stronie internetowej UM Gdynia.
 6. Zainteresowaną osobę powiadamia się o rozpatrzeniu wniosku oraz o przewidywanym terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, nie później niż 14 dni.
 7. Osoba, która z przyczyn losowych nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie albo która z przyczyn losowych przerwała egzamin, może przystąpić do egzaminu w kolejnym terminie, bez konieczności wnoszenia ponownej opłaty za egzamin.
 8. Osobie, która nie przystąpiła do egzaminu i zawiadomiła Dyrektora UM Gdynia nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia egzaminu, zwraca się wniesioną opłatę egzaminacyjną.
 9. Osoba, która przerwała egzamin z przyczyn innych niż losowe albo która uzyskała ocenę negatywną, może przystąpić do egzaminu w kolejnym terminie, po ponownym wniesieniu opłaty egzaminacyjnej.

Pliki do pobrania

 • Autor wpisu
  Paweł Golik
 • Data utworzenia wpisu
  6 marca 2020
 • Zmodyfikowany
  1 lipca 2022 przez admin